| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 4/2011 Zarządu Powiatu Dąbrowskiego

z dnia 24 października 2011r.

w sprawie powierzenia gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi

zawarte w dniu 24.10.2011 r. w Dąbrowie Tarnowskiej pomiędzy Zarządem Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej reprezentowanym przez Pana Tadeusza Kwiatkowskiego - Starostę Dąbrowskiego i Pana Roberta Panterę - Wicestarostę Dąbrowskiego zwanym dalej Przekazującym, a Panem Witoldem Morawcem - Wójtem Gminy Olesno - zwanym dalej Przejmującym.

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.), art. 5 ust. .2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526), Uchwały Nr IX/80/2011 Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 14.10.2011 r. w sprawie powierzenia gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi.

§ 1. Przekazujący przekazuje, a Przejmujący przyjmuje na okres zimy 2011/2012 zadania związane z zimowym utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych przebiegających na obszarze Gminy Olesno według danych zawartych w załączniku do niniejszego porozumienia.

§ 2. 1. Zadania stanowiące przedmiot niniejszego porozumienia, o których mowa w ust. 1, będą wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Gotowość do wykonania zadań, o których mowa w ust. 1, ustala się na dzień 1 listopada 2011 r.

§ 3. Przejmujący zobowiązuje się do prowadzenia zadań związanych z zimowym utrzymaniem i ochroną dróg, w tym także do powołania i utrzymywania służby dyżurnej od momentu pierwszego wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych aż do wiosennego ich ustąpienia, w okresie od 1 listopada 2011 r. do 30 kwietnia 2012 r.

§ 4. 1. W celu wykonania zadania, o którym mowa w § 1, Przekazujący przekaże Przejmującemu dotację celową w wysokości 39.254,00 zł (słownie: trzydziesci dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery złote 00/100) brutto w rozbiciu na pierwszą transzę w wysokości 11.562,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa złote 00/100) płatną do 31 grudnia 2011 r. i dwie transze w wysokości 13.846,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy osiemset czterdzieści sześć złotych 00/100) każda płatne w terminie do 10 stycznia 2012 r. i 10 lutego 2012 r.

2. Płatności, o których mowa w ust. 1, ustala się na podstawie danych zawartych w załączniku do niniejszego porozumienia.

3. W sytuacji wystąpienia klęski żywiołowej spowodowanej nadmiernymi opadami śniegu albo ujemnymi temperaturami powietrza lub też wystąpienia obu tych zjawisk atmosferycznych jednocześnie, Przekazujący może przekazać dodatkowe środki finansowe na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z przywróceniem danej drogi do stanu przejezdności.

§ 5. Przejmujący ureguluje we własnym zakresie i na własny koszt sprawy związane z ogłoszeniem zamówienia publicznego na wykonywanie prac będących przedmiotem porozumienia oraz zabezpieczy stosowny sprzęt, materiały i surowce. Sposób ich garażowania i składowania określi we własnym zakresie Przejmujący.

§ 6. Przejmujący zobowiązuje się do powołania własnych służb dyżurnych, opracowania operatów zimowego utrzymania dróg będących przedmiotem niniejszego porozumienia jak też do składania określonych meldunków i sprawozdań dla służb Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Dąbrowie Tarnowskiej. W przypadku wystąpienia bardzo ciężkich warunków atmosferycznych powodujących zagrożenie nieprzejezdności dróg powiatowych przejmujący zobowiązuje się do telefonicznego powiadomienia Zarządu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej w terminach i zakresach przez nich ustalonych.

§ 7. Przekazujący zastrzega sobie prawo, na każdym etapie prowadzenia akcji zimowego utrzymania i ochrony dróg, do pełnej kontroli dokumentacji oraz sprzętu i placów składowania, a także sposobów odśnieżania i posypywania dróg powiatowych.

§ 8. 1. Przejmujący zobowiązuje się do usuwania i pokrywania wszelkich szkód i roszczeń związanych z nieprawidłową realizacją zadań będących przedmiotem porozumienia, a w szczególności Przejmujący ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez pracowników zatrudnionych i wykonujących swoje obowiązki w zakresie realizacji porozumienia jak również za szkody poniesione przez osoby trzecie w przypadku, gdy powstaną one z przyczyny leżącej po stronie Przejmującego lub też w czasie przejęcia zadań związanych z utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych.

2. Przejmujący ubezpieczy się od odpowiedzialności cywilnej związanej z ewentualnymi szkodami, o których mowa w ust. 1.

3. Każda ze stron porozumienia będzie niezwłocznie informowała drugą Stronę o wystąpieniu szkody dotyczącej pracowników lub przedstawicieli drugiej Strony oraz dotyczącej osób trzecich, które będą wynikiem nieprawidłowej realizacji porozumienia lub korzystania z niewłaściwie utrzymanej drogi.

§ 9. 1. Wykorzystanie I transzy dotacji ustala się na dzień 31.12.2011 r. natomiast II i III transzy dotacji (przekazanych w 2012 r.) na dzień 30.04.2012 r.

2. Przejmujący zobowiązuje się do przesłania na adres Przekazującego szczegółowego rozliczenia z otrzymanych środków finansowych, o których mowa w § 4 ust. 1 niniejszego porozumienia w terminie do 31 stycznia 2012 r. za dotację otrzymaną w 2011 r. oraz w terminie do 31 maja 2012 r. za transze dotacji otrzymane w miesiącach od stycznia do kwietnia 2012 r.

3. W celu dokonania rozliczenia, o którym mowa w ust. 1, Przejmujący przedłoży kserokopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) wszystkich faktur VAT, rachunków i poleceń przelewów związanych z przedmiotem niniejszego porozumienia.

4. Zwrot niewykorzystanej części dotacji nastąpi:

a) w przypadku I transzy w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji tj. do 15 stycznia 2012 r.,

b) w przypadku pozostałych transzy w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji tj. do 15 maja 2012 r.

§ 10. Przekazujący rozwiąże porozumienie bez wypowiedzenia wówczas, gdy Przejmujący nie będzie należycie wykonywał przejętych zadań i nie dotrzyma warunków porozumienia.

§ 11. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12. Do spraw nie uregulowanych w niniejszym porozumieniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa zamówień publicznych i ustawy o finansach publicznych.

§ 13. Spory wynikłe z porozumienia będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla Przekazującego.

§ 14. Niniejsze porozumienie sporządzono w 6 jednobrzmiących egzemplarzach, po 3 dla każdej ze stron.

§ 15. Porozumienie wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

PRZEKAZUJĄCY: PRZEJMUJĄCY:

STAROSTA


mgr Tadeusz Kwiatkowski


WICESTAROSTA


mgr Robert Pantera

WÓJT


mgr inż. Witold Morawiec


SKARBNIK POWIATU


Maria Sztorc


SKARBNIK GMINY


Maria Nowak


Załącznik do porozumienia zawartego w dniu 24.10.2011 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej i Wójtem Gminy Olesno

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH NA OBSZARZE GMINY OLESNO OBJĘTYCH "AKCJĄ ZIMOWEGO UTRZYMANIA"

Lp

Nr i nazwa drogi

Kilometraż

Ilość mb drogi objetej akcją

Uwagi

od

do

odśnieżania

piaszczenia

1.

1313K Dąbrowa Tarnowska - Żelichów

2+440

12+761

10.321

1.000

2.

1307K Swarzów - Mędrzechów - Delastowice

0+000

6+600

6.600

500

3.

1309K Zalipie - Samocice

0+000

2+317

2.317

100

4.

1310K Samocice - Podlipie - Ćwików - Olesno - Wielopole

6+383

14+316

7.933

1.200

5.

1311K Zalipie - Kuzie

0+000

3+426

3.426

200

6.

1314K Podborze - Smęgorzów

0+000

3+262

3.262

600

7.

1316K Dąbrowa Tarnowska - Otfinów

2+180

8+633

6.453

400

8.

1315K Wielopole - Odporyszów - Breń

0+000

1+460

1.460

50

RAZEM

41.772

4.050

PRZEKAZUJĄCY: PRZEJMUJĄCY:

STAROSTA


mgr Tadeusz Kwiatkowski


WICESTAROSTA


mgr Robert Pantera

WÓJT


mgr inż. Witold Morawiec


SKARBNIK POWIATU


Maria Sztorc


SKARBNIK GMINY


Maria Nowak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »