| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 29.2011 Powiatu Tarnowskiego i Gminy Tarnów

z dnia 28 października 2011r.

w sprawie opracowania dokumentacji technicznej ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1371K relacji Tarnów - Wałki - Stare Żukowice w m. Jodłówka Wałki

zawarte w dniu 28 października 2011r w Tarnowie pomiędzy Powiatem Tarnowskim zwanym dalej Powiatem, reprezentowanym przez:

1. Mieczysława Krasa -Starostę

2. Mirosława Banacha - Wicestarostę

a Gminą Tarnów, zwaną dalej Gminą, reprezentowaną przez :

1. Grzegorza Kozioła- Wójta Gminy

w sprawie opracowania dokumentacji technicznej ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1371K relacji Tarnów - Wałki - Stare Żukowice w m. Jodłówka Wałki.

§ 1. Powiat i Gmina zawierają porozumienie na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.115 z póżn. zm.) oraz art. 8 ust. 2a,3,4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.)

§ 2. 1. Powiat przekazuje, a Gmina przyjmuje do realizacji zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1371K relacji Tarnów - Wałki - Stare Żukowice w m. Jodłówka Wałki."

§ 3. 1. Inwestorem zadania ustanawia się Gminę Tarnów.

2. Inwestor zobowiązuje sie wykonać wszelkie czynności konieczne do opracowania tego projektu uzyskać wymagane uzgodnienia oraz dokonać wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej.

3. Uzgodnić warunki do projektowania oraz projekt w Powiatowym Zarządzie Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach.

§ 4. Powiat i Gmina będą partycypować w kosztach realizacji zadania określonego w §2 w następujący sposób:

1. Powiat zabezpieczy w swoim budżecie dotację w wysokosci 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) na wykonanie tego zadania.

2. Gmina zabezpieczy w swoim budżecie pozostałe środki finansowe niezbędne do wykonania tego zadania jednak nie mniej niż 50% łącznej wartości zadania określonego w § 2 tego porozumienia.

§ 5. 1. Dotację w kwocie 1 000zł Powiat przekaże na rachunek Gminy nr 90 1130 1235 0012 1031 6220 0001 w Banku Gospodarstwa Krajowego o/Tarnów w następujący sposób: 100% dotacji zostanie przekazane w terminie 14 dni od dnia przedłożenia przez Inwestora rozliczenia zadania wraz z protokołem odbioru dokumentacji oraz kopiami faktur wystawionych przez wykonawcę zadania.

2. Do czynności wynikających z porozumienia leżących po stronie Powiatu, a w szczególności uzgodnienia warunków do projektowania oraz projektu i rozliczania dotacji upoważnia się Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach.

§ 6. 1. Ustala się końcowy termin zakończenia realizacji zadania na dzień: 15 grudnia 2011r.

§ 7. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o finansach publicznych oraz inne właściwe przepisy.

§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 10. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.
Powiat Tarnowski


Starosta


Mieczysław Kras


Wicestarosta


Mirosław Banach
Gmina Tarnów


Wójt Gminy


Grzegorz Kozioł

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Hancewicz

prawnik, urzędnik, trener administracji publicznej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »