| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/110/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach

z dnia 3 listopada 2011r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Krzeszowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 - z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Krzeszowicach uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminy Krzeszowice, w brzmieniu ustalonym w załączniku do Uchwały nr XXII/162/2008 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krzeszowice, zmienionym Uchwałą nr XLVII/379/2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Krzeszowice, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie: "6. Herbem Gminy jest tarcza późnogotycka typu hiszpańskiego. W polu czerwonym topór srebrny w słup z toporzyskiem złotym i półtrzecia krzyża srebrnego. Pod nimi trójwzgórze srebrne. Wizerunek herbu Gminy stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego Statutu.";

2) w § 1 ust. 7 otrzymuje brzmienie: "7. Zasady i tryb używania herbu określa odrębna uchwała.";

3) w § 1 dodaje się ust. 11 w brzmieniu: "11. Jednostka pomocnicza Gminy może posiadać własne logo, którego wzór i zasady użytkowania określa odrębna uchwała Rady Miejskiej w Krzeszowicach.";

4) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Organami Gminy są Rada Miejska, zwana dalej Radą oraz Burmistrz Gminy, zwany dalej Burmistrzem.";

5) w § 9 ust. 3 po wyrazie "Rady" skreśla się wyraz "Miejskiej";

6) w § 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie: "4. Organem wykonawczym Gminy jest Burmistrz.";

7) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Jawność działania organów Gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesję Rady i posiedzenia jej Komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych przez Burmistrza oraz Radę i jej Komisje. W celu zapewnienia jawności sesji, Przewodniczący Rady podaje do wiadomości mieszkańców informację o terminie, miejscu i przedmiocie obrad sesji poprzez umieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.";

8) w § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Dokumenty Rady (uchwały, projekty uchwał, protokoły z sesji Rady i posiedzeń Komisji oraz sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy) udostępniane są do wglądu w Biurze Rady, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.";

9) w § 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie: "4. Uchwały Rady i protokoły z sesji Rady udostępniane są w Biuletynie Informacji Publicznej. Uchwały Rady wywieszane są również na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.";

10) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Ustawowy skład Rady wynosi 21 Radnych. Kadencja Rady trwa 4 lata.";

11) w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady określa odpowiednia ustawa.";

12) w § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Odwołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego następuje na wniosek, co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady, w trybie określonym w § 11 ust. 3.";

13) w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Rada powołuje stałe i doraźne Komisje do określonych zadań. Przedmiot działania poszczególnych Komisji, liczbę członków i skład osobowy określa Rada w odrębnych uchwałach.";

14) w § 14 ust. 1 i ust. 2 po wyrazach "Rady" skreśla się wyrazy "Miejskiej";

15) w § 14 ust. 2 punkty od 3 do 16 otrzymują brzmienie: 3) powoływanie i odwoływanie Skarbnika Gminy, który jest głównym księgowym budżetu - na wniosek Burmistrza, 4) uchwalanie budżetu Gminy, a także procedury uchwalania budżetu, rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielania Burmistrzowi absolutorium, 5) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 6) uchwalanie programów gospodarczych, 7) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizacje zadań tych jednostek, 8) podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat lokalnych w granicach określonych w odrębnych przepisach, 9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: a) określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad Burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady, b) emitowanie obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Burmistrza, c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów, d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych, zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym, e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę, f) tworzenie i przystępowanie do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich, g) określanie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza, h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek, i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym. 10) określanie wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania, 11) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku, 12) podejmowanie uchwał w sprawach herbu Gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników, 13) nadawanie honorowego obywatelstwa, 14) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych, 15) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów, 16) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady.";

16) w § 14 ust. 2 skreśla się pkt. 17;

17) w § 15 po wyrazie "Rada" skreśla się wyraz "Miejska";

18) w § 16 w ust. 1 i ust. 3 po wyrazach "Rada" skreśla się wyrazy "Miejska";

19) w § 16 ust. 4 otrzymuje brzmienie: "4. Przewodniczący Rady raz w roku do końca stycznia roku następnego przedstawia na sesji sprawozdanie z działalności Rady.";

20) w § 16 ust. 5 po wyrazie "Rady" skreśla się wyraz "Miejskiej";

21) w § 17 ust. 1 i ust. 7 po wyrazach "Rada" skreśla się wyrazy "Miejska";

22) w § 17 ust. 3 i ust. 5 po wyrazach "Rady" skreśla się wyrazy "Miejskiej";

23) w § 18 ust. 1 i ust.2 po wyrazach "Rady" skreśla się wyrazy "Miejskiej";

24) w § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Materiały na sesje, poświęcone uchwaleniu budżetu Gminy Radni otrzymują najpóźniej na 7 dni przed terminem sesji.";

25) w § 20 wprowadza się ust. 3 w brzmieniu: "3. Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu radni otrzymują najpóźniej na 14 dni przed terminem sesji.";

26) w § 20 ust. 3 staje się ustępem 4, a w nim po wyrazie "Rada" skreśla się wyraz "Miejska"

27) w § 21 po wyrazie "Rady" skreśla się wyraz "Miejskiej";

28) w § 23 po wyrazie "Rady" skreśla się wyraz "Miejskiej";

29) w § 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły: "Wysoka Rado, otwieram……..Sesję Rady Miejskiej w Krzeszowicach".";

30) w § 24 ust. 4 otrzymuje brzmienie: "4. Rada może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady, także w trakcie sesji.";

31) w § 24 ust. 6 po wyrazie "Rady" skreśla się wyraz "Miejskiej";

32) w § 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Radny ma prawo kierować do Burmistrza interpelacje, wnioski oraz zapytania.";

33) w § 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Interpelacje dotyczą spraw Gminy o zasadniczym charakterze.";

34) w § 26 ust. 4 otrzymuje brzmienie: "4. Przewodniczący Rady na najbliższej sesji informuje Radę o złożonych interpelacjach i udzielonych przez Burmistrza odpowiedziach.";

35) w § 26 ust. 5 otrzymuje brzmienie: "5. Odpowiedzi na interpelacje są udzielane w formie pisemnej Przewodniczącemu Rady, nie później niż w ciągu 21 dni od dnia otrzymania interpelacji. Odpowiedzi składane są w Biurze Rady w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz Przewodniczący Rady przekazuje Radnemu, drugi stanowi załącznik do "Rejestru Interpelacji i Wniosków Rady".";

36) w § 26 ust. 6 otrzymuje brzmienie: "6. Odpowiedzi na interpelacje udziela Burmistrz lub upoważnione przez niego osoby.";

37) w § 26 ust. 7 otrzymuje brzmienie: "7. W razie braku odpowiedzi Radny ma prawo zwrócić się o interwencję do Przewodniczącego Rady.";

38) w § 26 dodaje się ust. 8 w brzmieniu: "8. Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, usprawnienia pracy, wzmocnienia praworządności, zapobiegania nadużyciom, ochrony własności i lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Odpowiedzi na wnioski udzielane są w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady. Do odpowiedzi na wnioski stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące interpelacji.";

39) w § 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Zapytania składa się w sprawach bieżących problemów Gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.";

40) w § 27 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "Jeśli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie jest możliwa lub jest utrudniona, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 21 dni. § 26 ust. 4, 5 i 6 stosuje się odpowiednio.";

41) w § 28 ust. 6 po punkcie 9) dodaje się punkty 10) i 11) w brzmieniu: "10) powtórzenia głosowania, którego wynik budzi wątpliwości" "11) głosowania imiennego.";

42) w § 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy sesję wypowiadając formułę "Wysoka Rado, zamykam ....... Sesję Rady Miejskiej w Krzeszowicach".";

43) w § 30 skreśla się ust. 4;

44) w § 31 ust. 1 po wyrazie "Rady" skreśla się wyraz "Miejskiej";

45) w § 32 ust. 2 po wyrazie "Rady" skreśla się wyraz "Miejskiej", a po wyrazie "Radę" skreśla się wyraz "Miejską";

46) w § 32 ust. 4 po wyrazie "Rady" skreśla się wyraz "Miejskiej";

47) w § 33 ust. 1 i ust. 2 po wyrazach "Rady" skreśla się wyrazy "Miejskiej";

48) w § 33 ust. 3 po wyrazie "Rada" skreśla się wyraz "Miejska";

49) w § 34 ust. 1, ust. 3 i ust. 5 po wyrazach "Rady" skreśla się wyrazy "Miejskiej";

50) w § 35 ust. 1 po wyrazie "Radę" skreśla się wyraz "Miejską";

51) w § 35 ust. 1 dodaje się punkt 5) w brzmieniu: "5) Przewodniczący Rady";

52) w § 35 dodaje się ust. 2 w brzmieniu: "2. Projekty uchwał składa się w formie pisemnej Przewodniczącemu Rady. Do projektu dołącza się uzasadnienie, które powinno wyjaśnić potrzebę i cel podjęcia uchwały.";

53) w § 36 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Pozostałe podmioty uprawnione do inicjatywy uchwałodawczej opracowują projekty uchwał we własnym zakresie.";

54) w § 36 ust. 5 otrzymuje brzmienie: "5. Przewodniczący Rady po przedłożeniu projektu przez Burmistrza kieruje go do zaopiniowania przez odpowiednie Komisje Rady. Projekty uchwał, których wnioskodawcą nie jest Burmistrz Przewodniczący Rady kieruje do zaopiniowania przez Burmistrza i właściwe Komisje Rady.";

55) w § 38 ust. 6 po wyrazie "Rady" skreśla się wyraz "Miejskiej";

56) w § 39 ust. 2 po wyrazie "Rady" skreśla się wyraz "Miejskiej";

57) w § 44 ust. 1 po wyrazie "Rada" skreśla wyraz "Miejska";

58) w § 44 skreśla się ust. 5;

59) w § 45 ust. 1, ust. 2 i ust. 6 po wyrazach "Rada" skreśla się wyrazy "Miejska";

60) w § 45 ust. 5 po wyrazie "Rady" skreśla się wyraz "Miejskiej";

61) w § 46 pkt 4) i pkt 6) po wyrazach "Rady" skreśla się wyrazy "Miejskiej";

62) w § 48 ust. 1 po wyrazie "Radę" skreśla się wyraz "Miejską";

63) w § 48 ust. 2 po wyrazie "Rady" skreśla się wyraz "Miejskiej";

64) w § 49 ust. 1 po wyrazie "Rady" skreśla się wyraz "Miejskiej";

65) w § 50 ust. 3 po wyrazie "Rady" skreśla się wyraz "Miejskiej";

66) w § 51 ust. 3 po wyrazie "Rady" skreśla się wyraz "Miejskiej";

67) w § 52 ust. 1 po wyrazie "Radę" skreśla się wyraz "Miejską";

68) w § 67 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Komisja omawia przebieg i wyniki kontroli, wypracowuje wnioski i zalecenia pokontrolne, sporządza wystąpienia pokontrolne.";

69) w § 67 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Przed sporządzeniem przez Komisję Rewizyjną wystąpienia pokontrolnego Komisja może zwrócić się do kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby pełniącej jego obowiązki o złożenie w wyznaczonym terminie dodatkowych wyjaśnień na piśmie, dotyczących przyczyn i okoliczności powstania nieprawidłowości przedstawionych w protokole kontroli. Kierownik jednostki może również z własnej inicjatywy złożyć Komisji pisemne wyjaśnienia.";

70) w § 67 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: "4. Wystąpienie pokontrolne zawiera ocenę kontrolowanej działalności, wynikającą z ustaleń opisanych w protokole kontroli, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości, także uwagi i wnioski w sprawie ich usunięcia.";

71) w § 67 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: "5. Wystąpienia pokontrolne Komisja Rewizyjna przekazuje Przewodniczącemu Rady, Burmistrzowi oraz kierownikowi jednostki kontrolowanej.";

72) w § 68 ust. 2 po wyrazie "Rady" skreśla się wyraz "Miejskiej";

73) § 69 otrzymuje brzmienie: "§ 69 1. Komisja Rewizyjna przedstawia wyniki swoich działań Radzie w formie sprawozdania. 2. Sprawozdanie powinno zawierać: a) zwięzły opis wyników kontroli ze wskazaniem źródeł i przyczyn ujawnionych nieprawidłowości oraz osób odpowiedzialnych za ich powstanie; b) wnioski zmierzające do usunięcia nieprawidłowości; c) jeśli zachodzi konieczność, wnioski o podjęcie odpowiednich kroków w stosunku do osób winnych powstałych nieprawidłowości. 3. Rada w oparciu o analizę sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz wyjaśnień kierownika kontrolowanej jednostki może: a) odstąpić od zalecenia wykonania wniosków Komisji Rewizyjnej; b) odstąpić od wykonania wniosków Komisji Rewizyjnej dotyczących wyciągnięcia konsekwencji służbowych lub zastosowania innych przewidzianych prawem form odpowiedzialności; c) postanowić o przekazaniu sprawy organom ścigania w razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia.";

74) w § 70 po wyrazie "Rady" skreśla się wyraz "Miejskiej";

75) w § 72 ust. 3 po wyrazie "Rady" skreśla się wyraz "Miejskiej";

76) w § 73 ust. 3 po wyrazie "Rady" skreśla się wyraz "Miejskiej";

77) w § 75 ust. 1 pkt 4) po wyrazie "Rady" skreśla się wyraz "Miejskiej";

78) w § 78 ust. 2 po wyrazach "Rady" skreśla się wyrazy "Miejskiej";

79) w § 80 ust. 1, ust. 2 pkt 1) po wyrazach "Rady" skreśla się wyrazy "Miejskiej";

80) w § 80 ust. 2 pkt. 4) otrzymuje brzmienie: "4) przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z wieloletnią prognozą finansową i przekazywanie Radzie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy oraz przesyłanie do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej.";

81) w § 80 ust. 2 wykreśla się pkt. 24, w związku, z czym kolejne punkty otrzymują następującą numerację oraz brzmienie: 24) wykonywanie funkcji Kierownika Urzędu Miejskiego, 25) niezwłoczne ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonania, 26) reprezentowanie Gminy w zgromadzeniach związków komunalnych, 27) przedkładanie Wojewodzie w ciągu 7 dni uchwał Rady, 28) przygotowywanie sprawozdań ze swojej działalności, 29) zatrudnianie pracowników samorządowych, 30) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego oraz czynności pracodawcy w stosunku do pracowników Urzędu Miejskiego oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, 31) wydawanie zarządzeń wprowadzających w życie regulaminy wewnętrzne dot. działalności Urzędu Miejskiego np.: instrukcję obiegu dokumentów, regulaminy funduszu nagród, socjalnego, mieszkaniowego itp.";

82) w § 81 ust. 1 po wyrazie "Radzie" skreśla się wyraz "Miejskiej"

83) § 82 otrzymuje brzmienie: "§ 82 Czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza wykonują: a) Rada - ustalenie wynagrodzenia; b) Przewodniczący Rady - czynności związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy; c) pozostałe czynności - wyznaczona przez Burmistrza osoba zastępująca lub Sekretarz Gminy.";

84) w § 84 wykreśla się ust. 1, w związku z tym § 84 otrzymuje brzmienie: "§ 84 Po upływie kadencji Burmistrza Zastępca Burmistrza pełni swoje obowiązki do czasu objęcia obowiązków przez nowo powołanego Zastępcę Burmistrza.";

85) w § 85 pkt 3 po wyrazie "Radą" skreśla się wyraz "Miejską";

86) w § 86 ust. 4 po wyrazie "Burmistrz" skreśla się wyraz "Gminy";

87) w § 87 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Burmistrz może powierzyć prowadzenie określonych spraw Gminy Zastępcy Burmistrza lub Sekretarzowi Gminy.";

88) w § 89 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Projekt budżetu przygotowuje Burmistrz uwzględniając przepisy ustawy o finansach publicznych oraz zgodnie z uchwaloną przez Radę procedurę uchwalania budżetu. Projekt budżetu wraz z wieloletnią prognozą finansową oraz objaśnieniami i materiałami informacyjnymi Burmistrz przedkłada Radzie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.";

89) w § 89 ust. 3 po wyrazie "Radzie" skreśla się wyraz "Miejskiej";

90) w § 89 ust. 6 po wyrazie "Rada" skreśla się wyraz "Miejska"

91) § 92 otrzymuje brzmienie: "§ 92 Uchwały Rady lub zarządzenia Burmistrza w sprawie zobowiązań finansowych powinny wskazywać źródła dochodów, z których podejmowane zobowiązania zostaną pokryte.";

92) w § 97 ust. 1 i ust. 4 po wyrazach "Rady" skreśla się wyrazy "Miejskiej";

93) w § 97 ust. 2 po wyrazie "Rada" skreśla się wyraz "Miejska";

94) w § 97 ust. 5 po wyrazie "Radę" skreśla się wyraz "Miejską";

95) w § 98 ust. 2, ust. 7 i ust. 9 po wyrazach "Rada" skreśla się wyrazy "Miejska";

96) w § 98 ust. 5 po wyrazie "Rady" skreśla się wyraz "Miejskiej";

97) w § 98/1/ po wyrazie "Rada" skreśla się wyrazy "Miejska";

98) w § 99 ust. 1 po wyrazie "Rada" skreśla się wyraz "Miejska";

99) w § 99 ust. 2 po wyrazie "Rady" skreśla się wyraz "Miejskiej";

100) w § 100 w wykazie załączników dodaje się załącznik Nr 5 - wzór herbu Gminy Krzeszowice;

101) w § 101 ust. 1 i ust. 2 po wyrazach "Rady" skreśla się wyrazy "Miejskiej".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


mgr Stanisława Grzęda

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

widoczni.com

Agencja marketingu internetowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »