| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/80/2011 Rady Miejskiej w Czchowie

z dnia 28 października 2011r.

w sprawie podatku od nieruchomości na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 2 ust. 1, art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. 2011 r. Nr 197, poz. 1172) oraz art. 5 ust. 1-4, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P. z 2011 r. Nr 95, poz. 961) Rada Miejska w Czchowie uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości na 2012 rok:

1. Od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,60 zł od 1 m2 powierzchni,

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,33 zł od 1 ha powierzchni,

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,18 zł od 1 m2 powierzchni.

2. Od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych - 0,43 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 14,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,45 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,

4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 6,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,85 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

6) w grupie pozostałych - od budynków rekreacji indywidualnej - 7,36 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

3. Od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2.

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1. Budynki lub ich części, grunty i budowle:

1) przeznaczone i wykorzystywane na cele ochrony przeciwpożarowej za wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,

2) związane z utrzymaniem ładu i porządku publicznego za wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,

3) służące do realizacji zadań gminy w zakresie lecznictwa szpitalnego oraz wykonywanej opieki zdrowotnej w ramach zakładów opiekuńczo-leczniczych.

2. Budynki - w grupie pozostałych budynków lub ich części - budynki gospodarcze.

3. Grunty - sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako drogi (dr).

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czchowa.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady


Włodzimierz Rabiasz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

decyzje-IT.pl

decyzje-IT.pl to specjalistyczny, internetowy serwis branży IT, stanowiący centrum wiedzy na temat rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw i organizacji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »