| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 95/XIII/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach

z dnia 29 września 2011r.

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Myślenicach nr 51/IX/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie: określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności odnoszących się do usług opiekuńczych oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, trybu pobierania tych opłat, jak również zwrotu wydatków poniesionych na świadczenie usług opiekuńczych

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2001 r., nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 16 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt. 11, art. 50 ust.6 i art. 96 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2004 r,. nr 64,poz. 593 ze zm.),

Rada Miejska w Myślenicach uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale Rady Miejskiej w Myślenicach nr 51/IX/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 roku dokonuje się następujących zmian:

1) § 6 zdanie pierwsze otrzymuje następujące brzmienie:

Koszt jednej godziny usługi liczony jest według przyjętej kalkulacji i wynosi kwotę 9,68 zł .

2) § 9 uchwały otrzymuje brzmienie:

Dla osób, których dochód przekracza powyższe wskaźniki ustala się odpłatność wg następujących zasad:

Dochód na osobę samotną w odniesieniu do kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej

Wysokość odpłatności liczona od kosztu usługi w % dla osoby samotnie gospodarującej i samotnie zamieszkującej

Dochód na osobę w rodzinie w odniesieniu do kryterium dochodowego przypadającego na osobę w rodzinie

Wysokość odpłatności za usługi liczona od kosztu usługi w % dla osób będących w rodzinie

do 170%

0%

do 150%

0%

> 170 % - 220%

8 %

>150% - 200%

30%

>220% - 250 %

15%

>200 % - 250%

40%

>250% - 300%

20%

>250% - 300%

50%

>300 % - 400 %

30%

>300 % - 400%

75%

>400 % - 450 %

50%

> 400%

100,00%

>450 % - 500%

75%

>500%

100%

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od 01.01.2012 r. i ma zastosowanie do usług opiekuńczych przyznanych począwszy od dnia 01.01.2012r.


Uzasadnienie do Uchwały Nr 95/XIII/2011
Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia 29 września 2011 r.

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy zgodnie z art. 17 ust.1 pkt.11 organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych. Usługi takie świadczone są osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Mogą one być przyznane również osobie wymagającej pomocy innych osób, a rodzina , a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni, nie mogą takiej pomocy zapewnić. Powyższa uchwała zmienia jedynie koszt 1 godz. usług, który jest zgodny z kosztem księgowym. Kwota ta nie była zmieniana od kwietnia 2007 roku. Zmieniono również tabelę odpłatności dostosowując ją do możliwości podopiecznych. Odpłatność za usługi nie była zmieniana od 1 lipca 2000r. /5,43zł./ dlatego też istnieje potrzeba urealnienia powyższej kwoty tj. do kwoty 6,70zł.

Kalkulacja kosztów usług opiekuńczych:


2010

Całkowity koszt usług opiekuńczych

184 552

ilość przepracowanych godzin

19 058

bezpośredni koszt 1 usługogodziny

7,28

koszty obsługi usług 1,25 etatu

45 774

koszty obsługi

2,40

wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń

0,02

wynagrodzenia osobowe pracowników

1,56

dodatkowe wynagrodzenia roczne

0,13

składki na ubezp.społ.

0,26

składki na fundusz pracy

0,04

wynagrodzenia bezosobowe

0,01

zakup materiałów i wyposażenia

0,05

zakup energii

0,07

zakup pomocy naukowo-dydakt. książek

0,01

zakup usług pozostałych

0,07

opłaty z tyt. zakupu usł. telef. komórk.

0,02

podróże krajowe, służbowe

0,02

opłaty czynszowe

0,05

odpis na ZFŚS

0,06

szkolenia pracownicze

0,01

zakup akcesoriów komp. w tym progr. i licencji

0,02

Łączny koszt 1 godz. usług w 2010r.

9,68

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

ABC-ksiegowe

ABC-ksiegowe.pl - najnowsze informacje dotyczące obszaru księgowości, rachunkowości i prawa oraz praktyczne wskazówki, ułatwiające samodzielne prowadzenie księgowości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »