| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/64/11 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój

z dnia 12 sierpnia 2011r.

w sprawie uchwalenia regulaminu zespołu interdyscyplinarnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)

Rada Miasta i Gminy w Piwnicznej-Zdroju uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin określający tryb, sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego

Przewodniczący Rady


Adam Musialski


Załącznik do Uchwały Nr X/64/11
Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
z dnia 12 sierpnia 2011 r.

Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Uchwała ustala tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

2. Uchwała ustala szczegółowe warunki funkcjonowania Grup Roboczych.

3. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele podmiotów działających na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

4. Osoby wchodzące w skład zespołu interdyscyplinarnego współpracują ze sobą w sposób skoordynowany, zapewniający skuteczne reagowanie na problem.

5. Obsługę organizacyjno - techniczną zespołu interdyscyplinarnego zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piwnicznej -Zdroju.

§ 2. Powoływanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego

1. Zespół interdyscyplinarny powołuje Burmistrz Miasta i Gminy Piwniczna -Zdrój.

2. Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych między Burmistrzem Miasta i Gminy Piwniczna -Zdrój, a podmiotami wchodzącymi w skład Zespołu.

3. W skład Zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

- jednostki organizacyjnej pomocy społecznej,

- gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,

- policji,

- straży Granicznej,

- oświaty,

- ochrony zdrowia,

- organizacji pozarządowej,

- kuratorów,

- kościoła,

- sądu,

- podmiotów działających na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rzecz przeciwdziałania przemocy.

4. Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego jest wybierany na pierwszym posiedzeniu zespołu wśród jego członków.

§ 3. Odwoływanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego

1. Członków zespołu interdyscyplinarnego odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.

2. Odwołanie członka zespołu interdyscyplinarnego następuje z chwilą:

- zmiany miejsca zatrudnienia,

- naruszenia zasad współpracy,

- naruszenia zasady zaufania, poufności i danych uzyskanych przy realizacji zadań,

- niezrealizowania zadań zespołu,

- 50% nieusprawiedliwionych nieobecności na posiedzeniu zespołu interdyscyplinarnego w ciągu roku kalendarzowego,

- złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z pełnionej funkcji przez członka zespołu lub też przez przedmiot wchodzący w skład zespołu interdyscyplinarnego .

§ 4. Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego

1. Posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

2. Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.

3. Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań członków zespołu oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez :

- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,

- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,

- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

4. Pisemny wniosek o zwołanie posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego może złożyć każda instytucja z terenu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, jak również osoba fizyczna za pośrednictwem przedstawiciela będącego członkiem zespołu.

5. Pisemny wniosek o zwołanie posiedzenia składa się do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego.

6. Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego analizując treść wniosku zwołuje posiedzenie zespołu, bądź wg. miejsca zamieszkania ofiary - grupę roboczą współpracująca z zespołem interdyscyplinarnym.

7. Posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego odbywa się w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty wpływu wniosków. W sytuacjach nagłych posiedzenie zespołu odbywa się w trybie natychmiastowym ( 2 dni od daty wpływu wniosku).

8. Przewodniczący zespołu kontaktuje się z członkami zespołu telefonicznie, bądź za pośrednictwem korespondencji.

9. Miejscem spotkań zespołu interdyscyplinarnego jest siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Piwnicznej-Zdroju, bądź siedziba wskazana przez przewodniczącego zespołu.

10. Podczas posiedzeń zespołu interdyscyplinarnego następuje :

- utalenie diagnozy zgłoszonego problemu,

- ustalenie planu pomocy,

- podział zadań,

- ustalenie terminu wykonania zadania,

- monitoring działań,

- realizacja zadań ustawowych.

11. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego odpowiedzialni są za realizację poszczególnych zadań (ustalonych podczas posiedzenia zespołu) są zobowiązani do ich rzetelnego wykonania i monitorowania w ustalonym terminie, stałej współpracy ze sprawcą i ofiarą przemocy, analizowanie zadań, które wymagają wprowadzenia zmian terminu i sposobu realizacji. Termin realizacji poszczególnych zadań ustala przewodniczący zespołu w porozumieniu z członkami tegoż zespołu. Zadanie musi być realizowane w sposób ciągły z zachowaniem procesu wspierania osoby pokrzywdzonej jak również sprawcy przemocy w odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w środowisku lokalnym.

12. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego o realizacji poszczególnych zadań sporządzają wykaz działań, który po okresie 6 miesięcy od daty pierwszego posiedzenia zespołu członkowie przesyłają do przewodniczącego zespołu celem przeprowadzenia monitoringu działań w ramach prac zespołu. Wzór wykazu działań i monitoringu określa przewodniczący zespołu.

13. Za termin zakończenia pracy zespołu interdyscyplinarnego w indywidualnym przypadku uważa się moment usamodzielnienia ofiary przemocy domowej.

14. Ze spotkań zespołu interdyscyplinarnego sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący. Do protokołu dołącza się listę obecności.

15. Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

§ 5. Szczegółowe warunki funkcjonowania grup roboczych

1. Zespół interdyscyplinarny powołuje grupy robocze.

2. Posiedzenia grup roboczych odbywają się w zależności od potrzeb.

3. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele:

- jednostki organizacyjnej pomocy społecznej,

- gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,

- policji,

- straży granicznej,

- prokuratury,

- oświaty,

- ochrony zdrowia,

- specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

4. Do zadań grup roboczych należy w szczególności:

- opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach,

- monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,

- dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

5. Prace w grupach roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez zespół interdyscyplinarny lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

6. Posiedzenie grup roboczych odbywa się w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty wpływu wniosku. W sytuacjach nagłych posiedzenie grupy roboczej odbywa się w trybie natychmiastowym (2 dni od daty wpływu wniosku).

7. Przewodniczący zespołu kontaktuje się z członkami grup roboczych telefonicznie, bądź za pośrednictwem korespondencji.

8. Miejscem spotkań grup roboczych jest siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piwnicznej-Zdroju bądź siedziba wskazana przez przewodniczącego zespołu.

9. Podczas posiedzeń grup roboczych następuje : - Ustalenie diagnozy zgłoszonego problemu, - ustalenie planu pomocy, - podział zadań, - ustalenie terminu wykonania zadania, - monitoring działań, - realizacja zadań ustawowych.

10. Członkowie grup roboczych odpowiedzialni są za realizację poszczególnych zadań (ustalonych podczas posiedzenia zespołu) są zobowiązani do ich rzetelnego wykonywania i monitorowania w ustalonym terminie, stałej współpracy ze sprawcą i ofiara przemocy, analizowanie zadań, które wymagają wprowadzenia zmian terminu i sposobu realizacji. Termin realizacji poszczególnych zadań ustala przewodniczący zespołu w porozumieniu z członkami tychże grup. Zadanie musi być realizowane w sposób ciągły z zachowaniem procesu wspierania osoby pokrzywdzonej jak również sprawcy przemocy w odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w środowisku lokalnym.

11. Członkowie grup roboczych o realizacji poszczególnych zadań sporządzają wykaz działań, po okresie 6 miesięcy od daty pierwszego posiedzenia zespołu członkowie przesyłają do przewodniczącego zespołu celem przeprowadzenia monitoringu działań w ramach prac zespołu.

12. Za termin zakończenia pracy grup roboczych w indywidualnym przypadku uważa się za moment usamodzielnienia ofiary przemocy domowej.

13. Ze spotkań grupy roboczej sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący. Do protokołu dołącza się listę obecności.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadnia w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

2. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań mogą przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie dotyczące: stanu zdrowia, nałogów, skazań, orzeczeń o ukaranie, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, bez zgody wiedzy osób, których dane te dotyczą.

3. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy realizacji. Obowiązek ten rozciąga się także na okres po ustaniu członkostwa w zespole interdyscyplinarnym lub w grupach roboczych.

Przewodniczący Rady


Adam Musialski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Lubasz i Wspólnicy

Kancelaria Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »