| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/56/11 Rady Gminy Słopnice

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2011 rok

Działając w oparciu o art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591,z późniejszymi zmianami) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ), Rada Gminy Słopnice uchwala co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetowe na rok 2011 o kwotę 128 738 zł. w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 88 738 złotych,

b) dochody majątkowe o kwotę 40.000 złotych- zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe na rok 2011 o kwotę 128 738 złotych w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 78 738 zł.,

b) wydatki majątkowe budżetu o kwotę 50.000 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

W uchwale budżetowej na 2011 rok Rady Gminy Słopnice nr IV/14/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku zmienia się załącznik nr 2.2 "Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Słopnice na 2011 rok", który otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Deficyt budżetowy po przeprowadzonych zmianach wynosi 2.149.960,63 złotych. Źródłem pokrycia deficytu jest kredyt bankowy.

§ 4.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Słopnice.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Słopnice.

Przewodniczący Rady Gminy Słopnice


mgr inż. Józef Filipiak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/56/11
Rady Gminy Słopnice
z dnia 27 października 2011 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

630

TURYSTYKA

0,00

40 000,00

63003

W tym:

Dochody majątkowe:

0,00

40 000,00

6300

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

0,00

40 000,00

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

0,00

5 000,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

0,00

5 000,00

W tym:

Dochody bieżące:

0,00

5 000,00

0920

Pozostałe odsetki

0,00

5 000,00

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

54 000,00

59 000,00

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

0,00

5 000,00

W tym:

Dochody bieżące:

0,00

5 000,00

0310

Podatek od nieruchomości

5 000,00

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

4 000,00

24 000,00

W tym:

Dochody bieżące:

4 000,00

24 000,00

0320

Podatek rolny

4 000,00

0,00

0330

Podatek leśny

0,00

3 000,00

0340

Podatek od środków transportowych

0,00

5 000,00

0360

Podatek od spadków i darowizn

0,00

3 500,00

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

0,00

9 000,00

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

0,00

3 500,00

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw

50 000,00

0,00

W tym:

Dochody bieżące:

50 000,00

0,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

50 000,00

75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

0,00

30 000,00

W tym:

Dochody bieżące:

0,00

30 000,00

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

0,00

30 000,00

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

0,00

2 829,00

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

0,00

2 829,00

W tym:

Dochody bieżące:

0,00

2 829,00

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

2 829,00

852

POMOC SPOŁECZNA

0,00

12 348,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

0,00

12 348,00

W tym:

Dochody bieżące:

0,00

12 348,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

0,00

12 348,00

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

0,00

63 561,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

0,00

63 561,00

W tym:

Dochody bieżące:

0,00

63 561,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

63 561,00

RAZEM:

54 000,00

182 738,00

Dochody bieżące

54 000,00

142 738,00

Dochody majątkowe

0,00

40 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Słopnice


mgr inż. Józef Filipiak


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/56/11
Rady Gminy Słopnice
z dnia 27 października 2011 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dz.

Rozdz.

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

10 000,00

0,00

60017

Drogi wewnętrzne

10 000,00

0,00

Wydatki majątkowe

10 000,00

0,00

1.

inwestycje i zakupy inwestycyjne

10 000,00

630

TURYSTYKA

0,00

60 000,00

63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

0,00

60 000,00

Wydatki majątkowe

0,00

60 000,00

1.

inwestycje i zakupy inwestycyjne

0,00

60 000,00

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

0,00

2 829,00

80101

Szkoły podstawowe

0,00

2 829,00

Wydatki bieżące

0,00

2 829,00

1

wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:

0,00

2 829,00

1.2

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

0,00

2 829,00

852

POMOC SPOŁECZNA

0,00

12 348,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

0,00

12 348,00

Wydatki bieżące

0,00

12 348,00

3

świadczenia na rzecz osób fizycznych

0,00

12 348,00

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

0,00

63 561,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

0,00

63 561,00

Wydatki bieżące

0,00

63 561,00

3

świadczenia na rzecz osób fizycznych

63 561,00

RAZEM:

10 000,00

138 738,00

Przewodniczący Rady Gminy Słopnice


mgr inż. Józef Filipiak


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/56/11
Rady Gminy Słopnice
z dnia 27 października 2011 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY SŁOPNICE NA 2011 ROK

Dział

Rozdział

Nazwa - opis zadania inwestycyjnego

Plan

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

838 500,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

790 000,00

w tym: inwestycje:

790 000,00

1.Budowa wodociągu w Słopnicach - etap VII

600 000,00

2.Budowa wodociągu w Słopnicach - przyłącza indywidualne

75 000,00

3.Budowa wodociagu- dokumentacja

10 000,00

4. Budowa wodociągu- etap VIII

105 000,00

01095

Pozostała działalność

48 500,00

w tym: inwestycje:

48 500,00

1. Przebudowa drogi Folwark

48 500,00

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

845 750,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

300 000,00

w tym: inwestycje

300 000,00

1.Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa na odcinkach

ciagu dróg powiatowych nr 1613K,1614k,1616K,1615K na terenie

Powiatu Limanowskiego II etap- pomoc finansowa

300 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

20 000,00

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne

20 000,00

1.Budowa dróg gminnych

10 000,00

2. Zakupy inwestycyjne

10 000,00

60017

Drogi wewnętrzne

230 750,00

w tym: inwestycje

230 750,00

1. Przebudowa dróg

230 750,00

60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

295 000,00

w tym: inwestycje

295 000,00

1. Odbudowa drogi Mogielica

150 000,00

2. Odbudowa dróg Czeczotki i Przysop

145 000,00

630

TURYSTYKA

60 000,00

63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

60 000,00

1. Zakupy inwestycyjne

60 000,00

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

50 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

50 000,00

w tym: zakupy inwestycyjne

50 000,00

1. Wykup gruntów

50 000,00

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

10 000,00

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

5 000,00

1. Zakupy inwestycyjne

5 000,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

5 000,00

1. Zakupy inwestycyjne

5 000,00

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

1 772 214,70

80101

Szkoły podstawowe

1 737 214,70

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne

1 737 214,70

1. Wyrównywanie szans edukacyjnych mieszkańców Słopnic

poprzez rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 1 w Słopnicach

1 566 214,70

w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 508 214,70

2. Modernizacja placu przy Szkole Nr 1 w Słopnicach

60 000,00

3. Zakup wyposażenia Szkoła Podstawowa Nr 1

65 000,00

4. Wykonanie placu manewrowego przy Szkole Nr 1

46 000,00

80104

Przedszkola

35 000,00

w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa

35 000,00

w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

3 820 000,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

3 800 000,00

w tym: inwestycje

3 800 000,00

1.Budowa oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej w Gminie Słopnice

3 800 000,00

w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa

w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

3 400 000,00

90015

Oswietlenie ulic, placów i dróg

20 000,00

w tym: inwestycje

20 000,00

1.Wykonanie oświetlenia

20 000,00

926

KULTURA FIZYCZNA

70 000,00

92601

Obiekty sportowe

70 000,00

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne

70 000,00

1. Modernizacja centrum miejscowości Słopnice

40 000,00

2. Zakupy inwestycyjne

30 000,00

OGÓŁEM:

7 466 464,70

Przewodniczący Rady Gminy Słopnice


Józef Filipiak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Exact Software

Exact Software Poland Sp. z o.o. dostarcza dynamiczne oprogramowanie dla biznesu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »