| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 117/XV/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach

z dnia 4 listopada 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2011 - Nr 21/IV/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2011 r

Na podstawie art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Myślenicach uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2011 o kwotę 5.816 zł w tym dochody bieżące o kwotę 5.816 zł ,

- jak w tabeli Nr 1

2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2011 o kwotę 98.398 zł - w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 9.316 zł,

- wydatki majątkowe o kwotę 89.082 zł,

- jak w tabeli Nr 2

3. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na rok 2011 o kwotę 92.582 zł - w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 3.500 zł,

- wydatki majątkowe o kwotę 89.082 zł

- jak w tabeli Nr 2

§ 2.

W Uchwale Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2011 Nr 21/IV/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2011 r zmienionej Zarządzeniem Nr OA.0050.37.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 28 lutego 2011 r, Zarządzeniem Nr OA.0050.46.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 14 marca 2011 r, Zarządzeniem Nr OA.0050.52.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 21 marca 2011 roku , Zarządzeniem Nr OA.0050.61.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 31 marca 2011 r , Uchwałą Nr 45/VI/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 marca 2011 r , Zarządzeniem Nr OA.0050.73.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 11 kwietnia 2011 r , Zarządzeniem Nr OA.0050.85.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 29 kwietnia 2011 r, Zarządzeniem Nr OA.0050.95.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 11 maja 2011 r , Zarządzeniem Nr OA.0050.106.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 20 maja 2011 r, Uchwałą Nr 50/VII/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 24 maja 2011 r , Uchwałą Nr 62/VIII/2011Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 maja 2011 r , Zarządzeniem Nr OA.0050.117.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 31 maja 2011, Uchwałą Nr 63/VIII/2011Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 maja 2011 r, Zarządzeniem Nr OA.0050.122.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 07 czerwca 2011, Uchwałą Nr 75/IX/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 16 czerwca 2011 r, Zarządzeniem Nr OA.0050.129.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 17 czerwca 2011 r, Zarządzeniem Nr OA.0050.140.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 29 czerwca 2011, Uchwałą Nr 80/X/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 01 lipca 2011 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.146.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 6 lipca 2011 roku, Uchwałą Nr 89/XI/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 14 lipca 2011 r, Zarządzeniem Nr OA.0050.167.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 21 lipca 2011 r, Zarządzeniem Nr OA.0050.170.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 29 lipca 2011 r, Zarządzeniem Nr OA.0050.179.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 11 sierpnia 2011 r, Zarządzeniem Nr OA.0050.184.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 25 sierpnia 2011 r, Zarządzeniem Nr OA.0050.191.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 31 sierpnia 2011 roku, Uchwałą Nr 93/XII/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 02 września 2011 r , Zarządzeniem Nr OA.0050.195.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 08 września 2011 r, Zarządzeniem Nr OA.0050.210.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 29 września 2011 r, Uchwałą Nr 96/XIII/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 września 2011 r , Zarządzeniem Nr OA.0050.218.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 10 października 2011 r, Zarządzeniem Nr OA.0050.229.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 21 października 2011 r, Uchwałą Nr 110/XIV/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 października 2011 r, Zarządzeniem Nr OA.0050.235.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 31 października 2011 r wprowadza się następujące zmiany:

1) w tabeli Nr 1 (Plan dochodów Budżetu Gminy Myślenice na rok 2011) wprowadza się zmiany zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej Uchwały

2) w tabeli Nr 2 (Plan wydatków Budżetu Gminy Myślenice na rok 2011) wprowadza się zmiany zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej Uchwały,

3) w tabeli Nr 3 (Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2011) wprowadza się zmiany zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej Uchwały,

4) w tabeli Nr 4 ( Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu środków europejskich) wprowadza się zmiany zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej Uchwały,

5) w załączniku Nr 1 ( Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Myślenice na rok 2011) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Myślenicach.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym odrębnymi przepisami dla aktów prawa miejscowego.


Uzasadnienie do Uchwały Nr 117/XV/2011
Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia 4 listopada 2011 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2011 -Nr 21/IV/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2011 r.

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 5.816 zł w tym dochody bieżące w związku z wpływem nagrody dla nauczyciela z Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Krakowie.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 98.398 zł w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 9.316 zł z przeznaczeniem na:

- pokrycie wydatków związanych z wypłatą nagrody wraz z pochodnymi - kwota 5.816 zł,

- realizację zadań z dziedziny kultury fizycznej w formie dotacji celowej - kwota 3.500 zł

b) wydatki majątkowe o kwotę 89.082 zł z przeznaczeniem na zadanie realizowane w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego - Rewitalizacja miasta - Zarabia strefy czasu wolnego - park miejski (zwiększenie udziału budżetu środków europejskich) .

3. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 92.582zł w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 3.500 zł przeznaczone na realizację zadania pn "Stwarzanie warunków mieszkańcom Gminy Myślenice do rozwoju i popularyzacji kultury fizycznej i turystyki na terenie Miasta i Gminy Myślenice w związku z powstałymi oszczędnościami,

b) wydatki majątkowe o kwotę 89.082 zł przeznaczone na zadanie realizowane w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego - Rewitalizacja miasta - Zarabia strefy czasu wolnego - park miejski (zmniejszenie udziału środków własnych jst) .

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 117/XV/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 04 listopada 2011 r

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2011

Klasyfikacja

W y s z c z e g ó l n i e n i e

kwota w złotych

Dz.

zmniejszenia

zwiększenia

1

2

3

4

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

5 816

w tym:

dochody bieżące:

Wpływ środków z Małopolskiego Kuratorium Oświaty na wypłatę nagrody dla nauczyciela (0970)

5 816

OGÓŁEM DOCHODY

5 816

w tym:

dochody bieżące

5 816

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 117/XV/2011 Rady Miejskiej w Myslenicach z dnia 04 listopada 2011 r

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2011

Klasyfikacja

Nazwa - rodzaj wydatku

Kwota w złotych

Dz.

Rozdz.

zmniejszenia

zwiększenia

1

2

3

4

5

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

5 816

80110

Gimnazja

5 816

w tym:

a) wydatki bieżące

5 816

w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

868

w tym:

(1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane

868

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

4 948

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

89 082

89 082

90095

Pozostała działalność

89 082

89 082

w tym:

b) wydatki majątkowe

89 082

89 082

w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

89 082

89 082

w tym:

na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

89 082

89 082

926

KULTURA FIZYCZNA

3 500

3 500

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

3 500

3 500

w tym:

a) wydatki bieżące

3 500

3 500

w tym:

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

3 500

3) wydatki na dotacje na zadania bieżące

3 500

RAZEM WYDATKI

92 582

98 398

w tym:

a) wydatki bieżące

3 500

9 316

w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

868

w tym:

(1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane

868

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

3 500

4 948

3) wydatki na dotacje na zadania bieżące

3 500

b) wydatki majątkowe

89 082

89 082

w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

89 082

89 082

w tym:

na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

89 082

89 082

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr 117/XV/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 04 listopada 2011 r

ZMIANY W WYKAZIE ZADAŃ I NWESTYCYJNYCH NA ROK 2011

dane w PLN

Dział

Rozdział

Nazwa zadania

Plan na rok 2011

zmniejszenia

zwiększenia

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

89 082

89 082

90095

Pozostała działalność

89 082

89 082

w tym:

inwestycja:

Rewitalizacja miasta - Zarabia strefy czasu wolnego - park miejski.

89 082

89 082

w tym:

na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

89 082

89 082

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE

89 082

89 082

w tym:

inwestycyjne i zakupy inwestycyjne

89 082

89 082

w tym:

na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

89 082

89 082

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr 117/XV/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 04 listopada 2011 r

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

(ZMIANY)

WYSZCZEGÓLNIENIE

Okres

Jednostka

Plan wydatków

Plan wydatków

realizacji

organizacyjna

na realizację projektu

na realizację projektu

w roku 2011

w roku 2011

zmniejszenia

zwiększenia

1

2

3

4

5

Tytuł Projektu: "PODOBSZAR E - Rewitalizacja Zarabia: park miejski, rozbudowa centrum sportu i rekreacji, budowa strzelnicy, kortów, skate parku"

2008-2011

89 082

89 082

Fundusz:Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program Regionalny : Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Oś.Priorytetowa 6: Spójność wewnątrzregionalna

Działanie 6.1: Rozwój miast

Schemat A: Projekty realizowane wyłącznie w ramach programów rewitalizacji

w tym:

Dz. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

89 082

89 082

Rozdz. 90095 -Pozostała działalność

89 082

89 082

w tym:

wydatki majątkowe

2011

89 082

89 082

Rewitalizacja miasta - Zarabia strefy czasu wolnego - park miejski

Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach

z tego:

środki własne jst

89 082

środki z MRPO

89 082


Załącznik do Uchwały Nr 117/XV/2011
Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia 4 listopada 2011 r.

ZMIANY W ZESTAWIENIU PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY MYŚLENICE W ROKU 2011

w złotych

Klasyfikacja

W y s z c z e g ó l n i e n i e

Rodzaj dotacji z budżetu

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz.

Rozdz.

zwiększenia

1

2

3

4

5

926

KULTURA FIZYCZNA

3 500

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

3 500

dotacje celowe (bieżące) na wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu

3 500

RAZEM

3 500

OGÓŁEM DOTACJE

3 500

z tego:

dotacje celowe

3 500

w tym:

dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących

3 500

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jowita Mulawa-Krause

Radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa podatkowego, cywilnego i handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »