| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/106/11 Rady Gminy Nawojowa

z dnia 9 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru

Zgodnie z art.18 ust.1 i ust.2 pkt 8 , art. 40 ust.1 , art.41 ust.1 , art.42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) , art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.z 2005 r. Nr 8, poz.60, z późn. zm.) na podstawie art. 15 ust. 1, art.19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.) art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2005 r. Nr 190, poz.1606, z późn. zm.), obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych w 2012 r. (M.P.Nr 95, poz. 961) - Rada Gminy Nawojowa uchwala co następuje:

§ 1.

1. Uchwala się dzienne stawki opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach na terenie Gminy Nawojowa w następującej wysokości:

a) od każdego zajętego miejsca na targowisku handlowym do 2 m2 - (24,00 zł.)

b) za każdy następny m2 - (14,00 zł.)

2. Wysokość opłaty targowej określonej w ust.1 nie może przekroczyć dziennie 728,64 zł.

§ 2.

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 3.

1. Wpłaty opłaty można dokonywać bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy

2. Pobór opłaty może odbywać się również w drodze inkasa. Wyznacza się na inkasenta opłaty targowej Pana Południaka Stanisława

§ 4.

Inkasentowi opłaty targowej za pobór tej opłaty przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10% od kwoty pobranej opłaty.

§ 5.

Traci moc uchwała nr XXXVIII/303/2009 Rady Gminy Nawojowa z dnia 09 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.

§ 6.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 7.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie poczynając od roku 2012.

2. Uchwała podlega obwieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nawojowa.

Przewodniczący Rady


Jacenty Skrzypiec

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »