| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X-72/11 Rady Gminy Zembrzyce

z dnia 20 października 2011r.

w sprawie ustalenie opłat za świadczenia przekraczające wymiar zajęć w przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Zembrzyce

Na podstawie art.18 ust.2 pkt15 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz z art.14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 256,poz.2572 z późn. zm.)

Rada Gminy Zembrzyce uchwala co następuje

§ 1. 1. Ilekroć w uchwale mowa jest o: a) przedszkolu należy rozumieć przedszkole i oddział przedszkolny prowadzony przez Gminę Zembrzyce, b) rodzicu - należy rozumieć także opiekuna prawnego,

§ 2. 1. Usługi świadczone przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Zembrzyce w zakresie podstawy programowej określonej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkól (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach określonych w Statucie przedszkola.

§ 3. 1.Ustala się opłatę z 1 godzinę świadczenia przedszkola wykraczającą poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w wysokości 1,30zł. 2.Opłatę pobiera się za każdą rozpoczętą godzinę świadczenia. 3. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń, o których mowa w § 3 ust. 1 ustalana jest na podstawie stawki godzinowej oraz zdeklarowanej przez rodziców liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej. 4. Opłata, o które mowa w § 3 ust. 1 wnoszona jest przez rodziców do dnia 15-go każdego miesiąca , w którym udzielane są świadczenia.

§ 4. 1. Opłata obejmuje następujące koszty zajęć opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych w szczególności: 1) zajęcia wspomagające rozwój umysłowy dziecka, 2) gry i zabawy rozwijające zainteresowania otaczającym światem, 3) zajęcia rozwijające plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci, 4) gry i zabawy korygujące wymowy dzieci, 5) nadzór nauczyciela nad dzieckiem podczas samodzielnie , indywidualnie wybranych przez dziecko zabaw, w sali lub na wolnym powietrzu , 6) zajęcia przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych, 7) pomoc dziecku podczas spożywania posiłków oraz opieki w tym czasie, 8) gry i zabawy ruchome, wspomagające rozwój ruchowy dziecka. 2.Opłata, o której mowa w § 3 ust.1 nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych prowadzonych na życzenie rodziców przez inne niż przedszkole podmioty

§ 5. Zwalnia się z opłaty, o której mowa w § 3 ust.1 rodziców : 1) samotnie wychowujące dziecko, 2) których dziecko uczęszczające do przedszkola posiada orzeczenie o niepełnosprawności,

§ 6. Szczegółowy zakres świadczeń oraz tryb postępowania w sprawie uiszczania opłat za świadczenia udzielane poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, określa umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy dyrektorem, a rodzicem dziecka

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zembrzyce.

§ 8. Traci moc Uchwała Rady Gminy Zembrzyce Nr VII- 53/11 z dnia 13 czerwca 2011 roku w sprawie opłat za świadczenia przekraczające wymiar zajęć w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zembrzyce.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 01 października 2011roku.

Przewodniczący Rady


Łukasz Palarski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »