| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 69/XI/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego

z dnia 25 sierpnia 2011r.

w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej "Smrek" w Zaskalu

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.), art 11 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu Nowotarskiego uchwala co następuje:

§ 1.

Nadaje się Statut dla Domu Pomocy Społecznej "Smrek" w Zaskalu w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr 336/XLIV/2006 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 września 2006r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej "Smrek" w Zaskalu

§ 3.

Wykonanie uchwały zleca się dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej "Smrek" w Zaskalu

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzedowym Województwa Małopolskiego


Załącznik do Uchwały Nr 69/XI/2011
Rady Powiatu Nowotarskiego
z dnia 25 sierpnia 2011 r.

Statut Domu Pomocy Społecznej "Smrek" w Zaskalu

Rozdział I.
Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Dom Pomocy Społecznej "Smrek" w Zaskalu, zwany dalej Domem, jest jednostką organizacyjną Powiatu Nowotarskiego działającą w formie jednostki budżetowej w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

2. Dom ma siedzibę w Zaskalu przy ul. Kardynała Karola Wojtyły 136.

3. Dom jest placówką całodobowego pobytu przeznaczoną dla osób w podeszłym wieku.

4. Nadzór nad Domem sprawuje Starosta Powiatu Nowotarskiego, za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu.

§ 2.

Dom prowadzi swoją działalność na podstawie:

1. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.z 2001r., Nr 241, poz. 1592 z późn. zm.).

2. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r., Nr 75, poz. 1362 z późn. zm.).

3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.).

4. Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009r.,Nr 152, poz. 1223 z późn. zm).

5. Przepisów wykonawczych do ustaw wymienionych w pkt. 1- 4.

6. Niniejszego statutu.

Rozdział II.
Zadania i zasady funkcjonowania Domu

§ 3.

1. Zadaniem Domu jest zapewnienie osobom w podeszłym wieku, wymagającym całodobowej opieki usług: bytowych, opiekuńczych i wspomagających na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.

2. Organizacja Domu, zakres i poziom usług świadczonych przez Dom uwzględnia w szczególności: wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

3. Dom realizując zadania statutowe korzysta z oddanych mu w trwały zarząd nieruchomości, stanowiących własność powiatu.

4. Strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań Domu określa Regulamin Organizacyjny opracowany przez dyrektora Domu i przyjęty przez Zarząd Powiatu Nowotarskiego.

5. Dom umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

6. Dom może świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w nim niezamieszkujących.

7. Pobyt w Domu jest odpłatny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8. Dom funkcjonuje w oparciu o indywidualne plany wsparcia mieszkańca Domu, opracowywane z jego udziałem, jeżeli udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia i gotowość mieszkańca do uczestnictwa w nim.

§ 4.

Dom realizuje swoje zadania poprzez organizację życia mieszkańców, uwzględniając następujące potrzeby:

1) partnerstwa i podmiotowego traktowania,

2) zabezpieczenia praktyk religijnych i potrzeb kulturalnych,

3) udzielania pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,

4) pielęgnacji,

5) niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych,

6) umożliwienia mieszkańcom posiadania własnych, drobnych przedmiotów,

7) korzystania przez mieszkańca z własnej odzieży, obuwia i środków higieny osobistej,

8) tworzenia przez mieszkańca własnej przestrzeni życiowej,

9) inicjowania aktywnego trybu życia i podnoszenia sprawności,

10) przełamywania izolacji i monotonii życia w Domu, poprzez podtrzymywanie więzi z rodziną, środowiskiem lokalnym oraz społecznościami innych domów pomocy społecznej,

11) adaptacji do nowych warunków życia opierających się na indywidualnych planach wsparcia mieszkańca, realizowanych przez zespoły terapeutyczno - opiekuńcze działające w Domu,

12) uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych,

13) rozwijania samorządności mieszkańców poprzez uczestnictwo w pracach Rady Mieszkańców, jako organu reprezentacyjnego i rzecznika interesów mieszkańców,

14) kontaktu z dyrektorem Domu.

Rozdział III.
Struktura i organizacja pracy Domu

§ 5.

1. Domem kieruje i reprezentuje na zewnątrz dyrektor wybierany w drodze konkursu przez Zarząd Powiatu Nowotarskiego.

2. Dyrektor Domu działa na podstawie powołania i udzielonych mu pełnomocnictw.

§ 6.

1. Dom jest pracodawcą dla wszystkich pracowników Domu w rozumieniu przepisów prawa pracy.

2. W imieniu Domu czynności z zakresu prawa pracy wykonuje dyrektor Domu.

Rozdział IV.
Gospodarka finansowa

§ 7.

1. Dom jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy.

2. Dom prowadzi działalność na podstawie rocznego planu finansowego.

Rozdział V.
Postanowienia końcowe

§ 8.

1. Na tablicach, wywieszkach, ogłoszeniach, pieczątkach, formularzach oraz korespondencji używa się nazwy:

Dom Pomocy Społecznej "Smrek" Zaskale

ul. Kardynała Karola Wojtyły 136

34 - 424 Szaflary

§ 9.

1. Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

2. Zmiany Statutu Domu mogą być dokonywane w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Gierus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »