| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/73/11 Rady Gminy Moszczenica

z dnia 15 listopada 2011r.

w sprawie odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola gminne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm./ Rada Gminy Moszczenica uchwala, co następuje:

§ 1.

Świadczenia udzielane w przedszkolach prowadzonych przez Gminę w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określone w odrębnych przepisach, realizowane są bezpłatnie w zakresie 5 godzin dziennie, od godziny 8.00 do godziny 13.00.

§ 2.

1. Świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie (wykraczające poza podstawę programową ) obejmują:

1) realizowanie zajęć opiekuńczo - wychowawczych w zakresie:

a) fachowej opieki pedagogicznej

b) zapewnienia bezpieczeństwa podczas pobytu dzieci w przedszkolu,

c) nadzoru nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych, indywidualnych i grupowych zabaw w pomieszczeniach i na zewnątrz,

d) organizowania zajęć sportowych i imprez okolicznościowych,

e) realizacji zajęć dodatkowych ( j. angielski, rytmika, gimnastyka korekcyjna, religia)

f) prowadzenia zajęć relaksacyjno - wyciszających.

2. Ustala się opłatę za świadczenia, o którym mowa w ust. 1 w wysokości 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.

3. Opłata, o której mowa w § 2, ust. 2 wnoszona jest przez rodziców (opiekunów prawnych) do dnia 10 każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.

§ 3.

1. Rodzice (opiekunowie prawni) deklarują dzienną liczbę godzin korzystania w danym roku szkolnym przez dziecko ze świadczeń opiekuńczo - wychowawczych, o których mowa w § 2.

2. Szczegółowy zakres świadczeń udzielanych przez przedszkola, zasady korzystania z opieki przedszkolnej, wysokość oraz zasady pobierania opłat za świadczone usługi reguluje umowa cywilnoprawna zawierana na dany rok szkolny pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Moszczenica.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr VII/41/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola gminne.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Barbara Bożena Warzecha

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy Sp.k.

Warszawska kancelaria prawna założona w 2011 roku, będąca członkiem międzynarodowej firmy prawniczej GRATA International.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »