| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/97/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie

z dnia 26 października 2011r.

w sprawie regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego i kaplicy cmentarnej w Tuchowie

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13, art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt. 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.) oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jedn. z 2000 r. Dz. U. Nr 23, poz. 295 z późn. zm.), Rada Miejska w Tuchowie uchwala, co następuje :

§ 1. Uchwala się regulamin korzystania z cmentarza komunalnego i kaplicy cmentarnej w Tuchowie - stanowiący treść załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuchowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., lecz nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Ryszard Wrona


Załącznik do Uchwały Nr XIV/97/2011
Rady Miejskiej w Tuchowie
z dnia 26 października 2011 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z CMENTARZA KOMUNALNEGO I KAPLICY CMENTARNEJ W TUCHOWIE

§ 1. 1. Cmentarz komunalny w Tuchowie, położony na działce nr 1446/1 przy ul. Leśnej w Tuchowie, stanowi własność Gminy Tuchów.

2. Cmentarzem zarządza Burmistrz Tuchowa - poprzez upoważnionego pracownika Urzędu Miejskiego w Tuchowie, zwany dalej zarządcą.

3. Siedziba zarządcy cmentarza znajduje się w Urzędzie Miejskim w Tuchowie - 33-170 Tuchów, ul. Rynek 1 ( Ratusz ).

4. Zasady funkcjonowania cmentarza, prowadzenie ksiąg cmentarnych oraz realizację prawa do pochowania regulują przepisy ustawy z dnia 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj.Dz. U. z 2011r. Nr 118, poz. 687 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do przywołanej ustawy.

§ 2. 1. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do zachowania spokoju i powagi tego miejsca i szacunku należnego zmarłym.

2. Dysponenci grobów, osoby przebywające na cmentarzu oraz podmioty gospodarcze świadczące usługi na terenie cmentarzy zobowiązane są do stosowania się do niniejszego regulaminu oraz zaleceń i informacji zarządcy cmentarza umieszczanych na tablicach informacyjnych zlokalizowanych na cmentarzu.

3. Cmentarz jest otwarty w okresie od 1 kwietnia do 30 września w godzinach od 7.00 do 21.00, a w okresie od 1 października do 31 marca w godzinach od 8.00 do 18.00 (nie dotyczy okresu od 31 października do 8 listopada).

§ 3. Na terenie cmentarza urządza się następujące miejsca pochówku:

1)groby ziemne zwykłe, przeznaczone do pomieszczenia jednej trumny;

2)groby ziemne pogłębione, przeznaczone na dwie trumny ułożone piętrowo;

3)groby ziemne rodzinne, składające się z nie więcej niż dwóch przylegających (połączonych) w poziomie miejsc grzebalnych, przeznaczone na dwie trumny lub trzy bądź cztery trumny w grobie pogłębionym;

4)groby murowane;

5)groby murowane rodzinne, składające się z nie więcej niż dwóch przylegających (połączonych) w poziomie miejsc grzebalnych, przeznaczone na maksymalnie sześć trumien z uwzględnieniem pogłębienia grobu;

6)groby urnowe ziemne;

7)groby urnowe murowane;

8)miejsce rezerwowe, stanowiące miejsce przeznaczone do pochowania określonej osoby, udostępniane za jej życia, po uiszczeniu należnej opłaty.

§ 4. 1. Na terenie cmentarza zakazuje się :

1)zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca;

2)ustawiania ławek, płotów itp. utrudniających komunikację i ruch pieszy;

3)przebywania w stanie nietrzeźwym i spożywania alkoholu;

4)wprowadzania zwierząt (za wyjątkiem psa przewodnika);

5)niszczenie urządzeń cmentarnych, nagrobków i zieleni;

6)zanieczyszczania terenu cmentarza,

7)ruchu kołowego wszelkich pojazdów, z wyjątkiem pojazdów wjeżdżających w związku z wykonywaniem pochówku, stawianiem nagrobka oraz wywożących odpady z pojemników,

8)prowadzenia działalności handlowej.

2. Wszelkie śmieci, zeschłe wieńce, kwiaty, zużyte znicze, itp. składowane są w kontenerach przeznaczonych na ten cel.

§ 5. Na terenie cmentarza wymaga uprzedniego zgłoszenia zarządcy i uzyskania jego zgody, dokonywanie następujących czynności:

1)budowa nagrobka;

2)wjazd pojazdami, z wyjątkiem karawanów dowożących zwłoki i pojazdów konduktu pogrzebowego do kaplicy cmentarnej i miejsca pochówku;

3)przenoszenie i wynoszenie z cmentarza nagrobków i ich elementów oraz innych elementów cmentarza;

4)umieszczanie tablic informacyjnych i reklamowych w obrębie cmentarza i na ogrodzeniu cmentarza;

5)sadzenie oraz usuwanie drzew i krzewów (samowolne nasadzenia będą likwidowane bez uprzedzenia i prawa do odszkodowania na koszt dysponenta grobu);

6)wykładanie przejść między grobami płytkami chodnikowymi, kostką brukową lub innymi materiałami.

§ 6. 1. Do obowiązków zarządcy cmentarza należy :

1)wyznaczanie miejsc grzebalnych,

2)sprawdzanie uiszczenia opłaty za korzystanie z cmentarza,

3)prowadzenie ksiąg cmentarnych,

4)utrzymywanie ładu i porządku na terenie cmentarza,

5)utrzymywanie w należytym stanie technicznym obiektów infrastruktury cmentarza,

6)zamieszczanie informacji na grobie i tablicy informacyjnej cmentarza, z 6-miesięcznym wyprzedzeniem, o upływie 20-letniego okresu korzystania z miejsca na cmentarzu i zamierzonej likwidacji grobu, w przypadku nieprzedłużenia prawa do korzystania z miejsca, na kolejny okres.

2. Gmina Tuchów ani zarządca cmentarza nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe na cmentarzu komunalnym w skutek klęsk żywiołowych, działania czynników atmosferycznych, kradzieży, aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru oraz w innych przypadkach, gdy szkoda nastąpi z winy osób trzecich.

3. Osoby dotknięte czynami przestępczymi - w szczególności kradzieżą lub aktami wandalizmu, zobowiązane są do zgłoszenia w/w zdarzeń zarządcy cmentarza oraz odpowiednim organom ścigania (Policji).

§ 7. Do obowiązków osób korzystających z cmentarza należy:

1)zachowanie ciszy i spokoju,

2)zachowanie powagi i szacunku należnego zmarłym,

3)uiszczanie opłat z tytułu korzystania z cmentarza,

4)utrzymanie ładu i porządku wokół grobu,

5)przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu i zasad współżycia społecznego.

§ 8. Wysokość opłat za korzystanie z cmentarza i kaplicy określa Burmistrz Tuchowa w drodze zarządzenia. Opłaty za korzystanie z cmentarza pobiera upoważniony pracownik Urzędu Miejskiego w Tuchowie.

§ 9. 1. Opłaty pobierane są za:

1)korzystanie z miejsca pochówku tj. prawo do grobu na okres 20 lat;

2)ponowienie prawa do grobu;

3)rezerwację miejsca pochówku;

4)korzystanie z infrastruktury cmentarza, tj. kaplicy cmentarnej, chłodni do przechowywania zwłok,

5)wytyczenie grobu, ustalenie warunków montażu nagrobka, nadzór nad pracami budowlanymi oraz ich odbiór.

2. W przypadku nie uiszczenia opłaty przedłużającej termin ważności uprawnień do danego miejsca pochówku, miejsce to kwalifikuje się do likwidacji.

3. Likwidacja miejsca pochówku jest poprzedzona informacją umieszczoną na miejscu pochówku i tablicy informacyjnej na terenie cmentarza, na co najmniej 6 miesięcy przed terminem likwidacji.

4. Z czynności związanych z likwidacją miejsca pochówku zarządca sporządza protokół.

5. Porzucone nagrobki z grobów likwidowanych zarządca cmentarza usuwa z terenu cmentarza.

6. Miejsce pochówku po ekshumacji związanej z przeniesieniem zwłok w inne miejsce, pozostaje do dyspozycji zarządcy cmentarza bez zwrotu opłaty 20 letniej.

§ 10. Miejsca rezerwowe udostępniane są osobom, mającym miejsce zamieszkania na terenie Gminy Tuchów.

§ 11. Miejsca pochówku nie mogą być przedmiotem obrotu wtórnego.

§ 12. 1. Budowa grobów murowanych może odbywać się tylko w oparciu o dokumentację projektową zatwierdzoną przez zarządcę, zgodnie z zasadami konstrukcji określonymi w odrębnych przepisach.

2. Roboty budowlane na cmentarzu, w szczególności budowa grobu murowanego, ustawienie nagrobka, remont nagrobka, oraz wykonanie innych robót budowlanych wokół grobu, mogą być prowadzone wyłącznie po uprzednim przekazaniu wykonawcy robót terenu budowy przez zarządcę cmentarza oraz wniesieniu należnych opłat wynikających z zarządzenia, o którym mowa w § 8.

3. Przekazanie terenu budowy wykonawcy robót następuje w formie pisemnego zezwolenia zarządcy cmentarza, które powinno zawierać:

1)imię i nazwisko wykonawcy robót lub nazwę firmy;

2)adres wykonawcy;

3)lokalizację miejsca robót: kwatera, rząd, grób oraz nazwisko osoby zmarłej;

4)rodzaj prowadzonych robót;

5)wymiary wytyczonego miejsca;

6)ustalenia dotyczące transportu materiałów, ziemi, gruzu oraz nagrobków lub elementów nagrobków przeznaczonych do wywozu;

7)sposób zabezpieczenia grobów i nagrobków znajdujących się w sąsiedztwie prowadzonych robót;

8)klauzulę, w której wykonawca robót zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących na cmentarzu zasad prowadzenia robót, w szczególności do wywozu gruzu, ziemi i innych pozostałości po robotach budowlanych, a także naprawienia wszelkich powstałych w wyniku prac szkód oraz przywrócenia otoczenia do stanu poprzedniego.

4. Zarządca cmentarza dokonuje odbioru robót i sporządza protokół odbioru.

5. Zarządca cmentarza może odmówić wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 3, wykonawcy robót, który uprzednio wykonał roboty niezgodnie z warunkami zezwolenia, do czasu usunięcia nieprawidłowości lub zapłaty kosztów wykonania zastępczego poniesionych przez zarządcę cmentarza.

§ 13. Podmioty gospodarcze wykonujące usługi cmentarne i pogrzebowe zobowiązane są do:

1)powiadomienia zarządcy o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac,

2)okazania dowodu uiszczenia obowiązujących opłat,

3)dbałości o urządzenia infrastruktury cmentarza, z których korzystają,

4)wywiezienia nadmiaru ziemi i odpadów budowlanych oraz uporządkowania terenu,

5)przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

§ 14. 1. Kaplica cmentarna (wraz z chłodnią), położona na działkach nr 1448/4 i 1451/4 przy ul. Leśnej w Tuchowie, stanowi własność Gminy Tuchów.

2. Kaplica cmentarna przeznaczona jest do :

1)przechowywania zwłok;

2)przeprowadzania ceremonii pogrzebowych.

3. Przyjęcie zmarłych do kaplicy, następuje w trumnie lub w kapsule z oznaczonym imieniem i nazwiskiem, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Zwłoki z wypadków przyjmowane są do kaplicy na podstawie wniosku prokuratury lub policji z określeniem nazwiska lub miejsca wypadku. Zwłoki muszą być odpowiednio zabezpieczone.

§ 15. 1. Zgłoszenia pogrzebu dokonują osoby uprawnione do pochowania zwłok, określone w art. 10 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, uprawniona instytucja lub organ (zwani dalej "Organizatorem pochówku"), w siedzibie zarządcy cmentarza, na podstawie przedłożonej karty zgonu.

2. Organizatorzy pochówku określają sposób przebiegu ceremonii pogrzebowej, biorąc na siebie całkowitą odpowiedzialność za jej przebieg i treść.

3. Wystawienie trumny ze zwłokami w kaplicy na katafalku następuje w dniu pogrzebu, na pół godziny przed rozpoczęciem ceremonii pogrzebowej, w określonej godzinie uzgodnionej z zarządcą cmentarza.

§ 16. 1. Zarządca cmentarza zobowiązany jest do zapewnienia właściwych warunków przeprowadzenia ceremonii pogrzebowych w kaplicy cmentarnej.

2. Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzaniem ceremonii pogrzebowych są zobowiązane podporządkować się do zaleceń zarządcy oraz pozostawienia wykorzystywanych pomieszczeń w czystości.

3. W przypadku niedostarczenia przez organizatora pogrzebu dokumentów wymaganych do pochowania zwłok, zarządca cmentarza może wstrzymać ceremonię pogrzebową.

§ 17. Wszelkie skargi, wnioski i opinie, dotyczące funkcjonowania cmentarza komunalnego w Tuchowie, należy zgłaszać zarządcy cmentarza.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy Sp.k.

Warszawska kancelaria prawna założona w 2011 roku, będąca członkiem międzynarodowej firmy prawniczej GRATA International.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »