| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/217/2011 Rady Gminy Chełmiec

z dnia 15 listopada 2011r.

w sprawie: zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2011 rok

Na podstawie art. 239 i art.264 ust.3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 lit. D oraz lit. I ustawy z 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 ze zm)

Rada Gminy Chełmiec uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się następujących zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2011 rok:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Chełmiec na 2011 rok zgodnie z tabelą Nr 1 o kwotę 24 750,00 zł

w tym: zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 24 750,00 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Chełmiec na 2011 rok zgodnie z tabelą Nr 2 o kwotę 24 750,00

w tym : zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 24 750,00

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane w 2011 roku zgodnie z tabelą nr 3

§ 3.

Budżet Gminy Chełmiec na 2011 rok po zmianach wyniesie:

1. Dochody budżetu 84 702 624,78 zł

w tym:

1) dochody bieżące 82 290 027,72 zł

2) dochody majątkowe 2 412 597,06 zł

2. Wydatki budżetu 92 225 123,07 zł

w tym:

- plan wydatków bieżących 75 462 228,88 zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych 51 995 262,56 zł

z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31 279 660,31 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 715 602,25 zł

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 3 179 660,00 zł

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 040 002,77 zł

4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej 3 127 303,55 zł

5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Chełmiec lub planowanych do udzielenia, 0,00 zł

6) wydatki na obsługę długu publicznego 120 000,00 zł

- plan wydatków majątkowych 16 762 894,19 zł

w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 16 762 894,19 zł

z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 1 343 409,81

w tym:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1 343 409,81 z ł

3. Deficyt budżetu 7 522 498,29 zł

4. Przychody 9 238 251,29 zł

5. Rozchody 1 715 753,00 zł

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.


Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Chełmiec Nr XIV/217/2011 z dnia 15.11.2011r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CHEŁMIEC NA 2011 ROK

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach (5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

2 610 929,08

0,00

24 750,00

2 635 679,08

85395

Pozostała działalność

2 610 929,08

0,00

24 750,00

2 635 679,08

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

2 278 131,23

0,00

21 037,50

2 299 168,73

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

332 797,85

0,00

3 712,50

336 510,35

bieżące razem:

82 265 277,72

0,00

24 750,00

82 290 027,72

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2 635 928,08

0,00

24 750,00

2 660 678,08

majątkowe

majątkowe razem:

2 412 597,06

0,00

0,00

2 412 597,06

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

840 695,00

0,00

0,00

840 695,00

Ogółem:

84 677 874,78

0,00

24 750,00

84 702 624,78

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

3 476 623,08

0,00

24 750,00

3 501 373,08


Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Chełmiec Nr XIV/217/2011 z dnia 15.11.2011r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHEŁMIEC NA 2011 ROK

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki bieżące

z tego:

wydatki jednostek budżetowych,

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

4

5

6

7

8

9

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

przed zmianą

3 027 393,39

2 992 393,39

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

24 750,00

24 750,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

3 052 143,39

3 017 143,39

0,00

0,00

0,00

85395

Pozostała działalność

przed zmianą

3 027 393,39

2 992 393,39

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

24 750,00

24 750,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

3 052 143,39

3 017 143,39

0,00

0,00

0,00

Wydatki razem:

przed zmianą

92 200 373,07

75 437 478,88

51 995 262,56

31 279 660,31

20 715 602,25

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

24 750,00

24 750,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

92 225 123,07

75 462 228,88

51 995 262,56

31 279 660,31

20 715 602,25

Wydatki majątkowe

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0,00

0,00

2 992 393,39

0,00

0,00

35 000,00

35 000,00

35 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 017 143,39

0,00

0,00

35 000,00

35 000,00

35 000,00

0,00

0,00

0,00

2 992 393,39

0,00

0,00

35 000,00

35 000,00

35 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 017 143,39

0,00

0,00

35 000,00

35 000,00

35 000,00

0,00

3 179 660,00

17 040 002,77

3 102 553,55

0,00

120 000,00

16 762 894,19

16 762 894,19

1 343 409,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 179 660,00

17 040 002,77

3 127 303,55

0,00

120 000,00

16 762 894,19

16 762 894,19

1 343 409,81

0,00


Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Chełmiec Nr XIV/217/2011 z dnia 15 listopada 2011 r

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2011 roku z uwzględnieniem zmian.

I. PROGRAMY NIEINWESTYCYJNE

Lp.

Program - jego cel i zadania

Jednostka organizacyjna realizująca program

Okres realizacji programu

Dział

Rozdz.

Łączne nakłady finansowe

Wysokość wydatków w 2011 r.

Razem wysokość wydatków w 2011 r

Wydatki w 2012 - 2013

środki budżetu Gminy

środki budżetu państwa

Środki z EFRR

środki z EFS

środki z EFR w ramach PROW

1.

Projekt "Aktywizacja zawodowa" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współ-finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmcu

2008-2012

853

85395

1 404 692,31

0,00

5 103,18

0,00

421 136,35

426 239,53

390 701,69

852

85214

217 285,01

69 214,99

69 214,99

63 314,52

RAZEM

1 621 977,32

69 214,99

5 103,18

0,00

421 136,35

495 454,52

454 016,21

2

Projekt "Internecik też dla dzieci" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Współ-finansowany ze srodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Urząd Gminy Chełmiec

2009-2013

853

85395

667 450,00

27 648,82

23 501,49

133 175,13

0,00

184 325,44

143 990,16

3.

Projekt "Internecik też dla dzieci" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Współ-finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - ETAP II

Urząd Gminy Chełmiec

2010-2013

853

85395

3 235 915,00

263 852,99

224 275,05

1 270 891,94

0,00

1 759 019,98

1 426 148,09

4.

Projekt "Edukacja informacyjno-technologiczna rodziców wsparciem dla dzieci i młodzieży" działanie 7.3 (wersja I) w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki

ZS Chełmiec

2010-2011

853

85395

49 539,69

0,00

3 450,00

0,00

19 608,44

23 058,44

0,00

5

Projekt "Internecik też dla dzieci" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Współ-finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - ETAP III

Urząd Gminy Chełmiec

2011-2014

853

85395

1 447 775,00

89 962,50

76 468,13

433 319,37

0,00

599 750,00

848 025,00

6

Pomoc na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 'Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objetego PROW na lata 2007-2013. Operacja pt."Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez odnowienie zabytkowej kapliczki w Librantowej"

Urząd Gminy Chełmiec

2011

921

92120

40 945,17

15 946,17

24 999,00

40 945,17

0,00

7.

Projekt pn."Edukacja informacyjno-technologiczna rodziców wsparciem dla dzieci i młodzieży" poddziałanie 7.3 Inicjatywy lokalne.Program Operacyjny kapitał Ludzki

ZS Chełmiec

2011-2012

853

85395

37 150,00

3 712,50

21 037,50

24 750,00

12 400,00

OGÓŁEM:

7 100 752,18

466 625,47

336 510,35

1 837 386,44

461 782,29

24 999,00

3 127 303,55

2 884 579,46

II. PROGRAMY INWESTYCYJNE

Lp.

Program - jego cel i zadania

Jednostka organizacyjna realizująca program

Okres realizacji programu

Dział

Rozdział

Łączne nakłady finansowe

Wysokość wydatków w 2011 r.

Razem wysokość wydatków w 2011 r

Wydatki w 2012 - 2013

środki budżetu Gminy

środki budżetu państwa

Środki z EFRR

środki z EFS

środki z EFR w ramach PROW

1

Projekt "Internecik też dla dzieci" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - ETAP II

Urząd Gminy Chełmiec

2010-2013

853

85395

35 000,00

5 250,00

4 462,50

25 287,50

0,00

35 000,00

0,00

2

Pomoc na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 'Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" . Operacja w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi' objetego PROW na lata 2007-2013.Operacja pn."Budowa Sali gimnastycznej w m. Librantowa"

Urząd Gminy Chełmiec

2011

801

80101

1 308 409,81

808 409,81

500 000,00

1 308 409,81

0,00

3

Budowa oświetlenia w centrach miejscowości w Gminie Chełmiec w ramach PROW

Urząd Gminy Chełmiec

2011-2012

900

90015

1 924 753,44

0,00

1 924 753,44

4

Budowa boiska sportowego w Biczycach Dolnych wraz z wyposażeniem w ramach PROW

Urząd Gminy Chełmiec

2011-2012

801

80101

977 283,26

0,00

977 283,26

5

Poprawa bazy kulturalno-sportowej w miejscowościach Mała Wieś i Klęczany

Urząd Gminy Chełmiec

2011-2012

921

92109

993 648,31

0,00

993 648,31

OGÓŁEM:

5 239 094,82

813 659,81

4 462,50

25 287,50

0,00

500 000,00

1 343 409,81

3 895 685,01

OBJAŚNIENIE:

Wprowadzono nowe zadanie do programów nieinwestycyjnych poz. 7

Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec


Jan Bieniek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Wolny

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »