reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OKR-4210-63(8)/2011/443/IXA/WK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 22 listopada 2011r.

w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła ENWOS Sp. z o.o. w Chełmku

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 z 2005 r. Nr 64 poz. 565 i Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz.1501 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 182, poz. 1228 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 18, Nr 106, poz. 622 i Nr 34, poz. 173) w związku z art. 30 ust. 1 oraz art. 47 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz.905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz.1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530 oraz z 2011 r. Nr 135, poz. 789, Nr 205, poz. 1208, Nr 233, poz. 1381 i Nr 234, poz. 1392)

po rozpatrzeniu wniosku

z dnia 18 października 2011 r. (znak: EN/903/2011)
w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła,

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej "ENWOS" Sp. z o.o.

z siedzibą w Chełmku

zwanego w dalszej części decyzji "Przedsiębiorstwem energetycznym",

postanawiam

zatwierdzić zmianę taryfy dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo energetyczne, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa energetycznego, posiadającego koncesje z dnia 26 października 1998 r. w zakresie: wytwarzania ciepła nr WCC/359/443/U/OT-2/98/RK (z późn. zm.) oraz przesyłania i dystrybucji ciepła nr PCC/369/443/U/OT-2/98/RK (z późn. zm.), w dniu 21 października 2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła, ustalonej przez zainteresowane Przedsiębiorstwo energetyczne, która została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zwanego dalej "Prezesem URE") decyzją z dnia 20 września 2011 r. Nr OKR-4210-33(18)/2011/443/IX/TK.

W uzasadnieniu wniosku o zmianę aktualnie stosowanej taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwo energetyczne wskazało na istotną zmianę warunków prowadzenia działalności, w związku ze wzrostem kosztów węgla w porównaniu do kosztów, które stanowiły podstawę do kalkulacji cen i stawek opłat w obecnie obowiązującej taryfie. Wzrost kosztów funkcjonowania Przedsiębiorstwa energetycznego niezależnych od tegoPrzedsiębiorstwa powoduje, że obowiązująca taryfa nie zapewni pokrycia skutków ww. zmian w obecnych warunkach prowadzenia działalności ciepłowniczej.

Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w powyższej sprawie Prezes URE zaakceptował argumentację zawartą w uzasadnieniu wniosku złożonego przez Przedsiębiorstwo energetyczne. Zgodnie bowiem z § 28 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291), w przypadku nieprzewidzianej, istotnej zmiany warunków wykonywania przez przedsiębiorstwo energetyczne działalności gospodarczej jest możliwa zmiana taryfy wprowadzonej do stosowania, w trybie określonym w art. 47 ustawy - Prawo energetyczne.

Ponadto, w myśl art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Zważywszy, że w niniejszej sprawie zostały spełnione przesłanki określone w powyższym przepisie, umożliwiające zmianę decyzji, postanowiłem orzec jak w sentencji.

W pozostałym zakresie taryfa dla ciepła, zatwierdzona decyzją z dnia 20 września 2011 r. Nr OKR-4210-33(18)/2011/443/IX/TK pozostaje bez zmian.


POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu ochrony konkurencji i konsumentów, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji - w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Południowo - Wschodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza Lea 114, 30 -133 Kraków.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 1 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, zmiana taryfy wraz z decyzją zostaną skierowane do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne Przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza zmianę taryfy do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Główny Specjalista


Ryszard Wójcik

Otrzymują:

1.ENWOS Sp. z o.o. w Chełmku

Pl. Kilińskiego 1, 32-660 Chełmek,

2. Wojewoda Małopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków

3. a/a.

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 1o złotych w dniu 19 października 2011 r. na rachunek Urzędu Dzielnicy Wola - Miasta Stołecznego Warszawy nr 54 1030 1508 0000 0005 5003 6045.

Wojciech Kania - starszy specjalista

Załącznik do Decyzji Nr OKR-4210-63(8)/2011/443/IXA/WK
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 22 listopada 2011 r.
Zalacznik2.doc

Taryfa dla ciepła Enwos zm9

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dittmajer i Wspólnicy sp. k.

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama