reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OKR-4210-67(6)/2011/4432/VA/HH Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 22 listopada 2011r.

zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła LARKIS Spółka z o.o. z siedzibą w Dobczycach

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku

LARKIS Spółka z o.o. z siedzibą w Dobczycach

zwanego w dalszej części decyzji "Przedsiębiorstwem",

zawartego w piśmie z dnia 28 października 2011 r. L.dz. 631/LAR/2011, uzupełnionego pismami z dni: 17 listopada 2011 r. L.dz.667/LAR/2011 oraz 18 listopada 2011 r. bez znaku,

postanawiam

zmienić moją decyzję z dnia 2 listopada 2010 r. znak: OKR-4210-27(14)/2010/4432/V/WS w zakresie ustalonego w niej okresu obowiązywania taryfy dla ciepła, wydłużając ten okres do dnia 30 września 2012 r.

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 2 listopada 2010 r. znak OKR-4210-27(14)/2010/4432/V/WS Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (zwany dalej Prezesem URE) zatwierdził ustaloną przez Przedsiębiorstwo taryfę dla ciepła, z datą obowiązywania do dnia 30 listopada 2011 r. Pismem z dnia 28 października 2011 r. L.dz. 631/LAR/2011, Przedsiębiorstwo wystąpiło z wnioskiem o zmianę decyzji zatwierdzającej taryfę dla ciepła, polegającą na przedłużeniu terminu obowiązywania tej taryfy do dnia 30 września 2012 r.

Złożenie wniosku o dokonanie zmiany taryfy dla ciepła, Przedsiębiorstwo uzasadniło krótkim okresem obowiązywania aktualnie obowiązujacych cen, który nie daje pełnego obrazu sytuacji ekonomicznej, a także planowanym na I półrocze 2012 r. wdrożeniem systemu kogeneracyjnego.

Wniosek rozpatrzono na podstawie art. 155 Kpa, który mówi, że decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

W niniejszej sprawie uznano, że zostały spełnione przesłanki umożliwiające dokonanie wnioskowanej przez Przedsiębiorstwo zmiany decyzji. Ponadto ustalono, że zostaje zachowany interes odbiorców, gdyż wnioskowana zmiana nie spowoduje wzrostu obciążeń odbiorców w porównaniu do stawek opłat ostatnio stosowanych. W związku z powyższym postanowiono orzec, jak w sentencji.

W pozostałym zakresie taryfa dla ciepła, zatwierdzona moją decyzją z dnia 2 listopada 2010 r. znak OKR-4210-27(14)/2010/4432/V/WS, pozostaje bez zmian.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji - w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Południowo - Wschodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza Lea 114, 30 -133 Kraków.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Główny specjalista


Ryszard Wójcik

Otrzymują:

1. LARKIS Spółka z o.o.

ul. Obwodowa 4, 32-410 Dobczyce,

2. Wojewoda Małopolski,

3. a/a.

Decyzja niniejsza, zwolniona jest z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) w związku z treścią załącznika do tej ustawy (część I pkt 53 tab. 4 pkt 1).

Halina Huber - starszy specjalista

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama