| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/113/2011 Rady Gminy Dębno

z dnia 17 listopada 2011r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Dębno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) - R a d a G m i n y D ę b n o uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych:

1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton - w zał. Nr 1.

2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton - w zał. Nr 2.

3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - w zał. Nr 3.

4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton - w zał. Nr 4.

5. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - w zał. Nr 5.

6. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - w zał. Nr 6.

7. Od autobusu - w zał. Nr 7.

§ 2. Traci moc uchwała Nr VII/242/2009 Rady Gminy Dębno z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Dębno.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Pierzga


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/113/2011
Rady Gminy Dębno
z dnia 17 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton


L.p.

Rodzaj i dopuszczalna masa całkowita (DMC) pojazdu samochodowego


Stawki podatku obowiązującego na terenie gminy Dębno w zł od 1 pojazdu

1

2

3

1.1.

Samochód ciężarowy o DMC powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie

550,00

1.2.

Samochód ciężarowy o DMC powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

750,00

1.3.

Samochód ciężarowy o DMC powyżej 9 ton
i poniżej 12 ton

950,00

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Pierzga


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/113/2011
Rady Gminy Dębno
z dnia 17 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Lp.

Wyszczególnienie

Stawki podatku obowiązujące na terenie
Gminy Dębno w zł od 1 pojazdu

Rodzaj, liczba osi
i dopuszczalna
masa całkowita (DMC)

zawieszenie osi pneumatyczne i uznane za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi

Inne parametry pojazdu samochodowego

1

2

3

4

1.

Samochód ciężarowy o 2 osiach o DMC:

1.1.

nie mniej niż 12 ton i mniej niż 13 ton

1150,00

1170,00

1.2.

nie mniej niż 13 ton i mniej niż 14 ton

1150,00

1170,00

1.3.

nie mniej niż 14 ton i mniej niż 15 ton

1150,00

1170,00

1.4.

nie mniej niż 15 ton i więcej

1320,00

1370,00

2.

Samochód ciężarowy o 3 osiach o DMC:

2.1.

nie mniej niż 12 ton i mniej niż 17 ton

1150,00

1170,00

2.2.

nie mniej niż 17 ton i mniej niż 19 ton

1320,00

1370,00

2.3.

nie mniej niż 19 ton i mniej niż 21 ton

1890,00

1940,00

2.4.

nie mniej niż 21 ton i mniej niż 23 tony

1890,00

1940,00

2.5.

nie mniej niż 23 tony i mniej niż 25 ton

1890,00

1940,00

2.6.

nie mniej niż 25 ton i więcej

2190,00

2240,00

3.

Samochód ciężarowy o 4 osiach i więcej o DMC:

3.1.

nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25 ton

1750,00

1800,00

3.2.

nie mniej niż 25 ton i mniej niż 27 ton

1750,00

1800,00

3.3.

nie mniej niż 27 ton i mniej niż 29 ton

1750,00

1800,00

3.4.

nie mniej niż 29 ton i mniej niż 31 ton

2074,00

2560,00

3.5.

nie mniej niż 31 ton i więcej

2074,00

2560,00

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Pierzga


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/113/2011
Rady Gminy Dębno
z dnia 17 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton


L.p.

Rodzaj i dopuszczalna masa całkowita (DMC) pojazdu samochodowego


Stawki podatku obowiązującego na terenie gminy Dębno w zł od 1 pojazdu

1.

Ciągnik siodłowy lub balastowy o DMC zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton

750,00

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Pierzga


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/113/2011
Rady Gminy Dębno
z dnia 17 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

Lp.

Wyszczególnienie

Stawki podatku obowiązujące na terenie
Gminy Dębno w zł od 1 pojazdu

Rodzaj, liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita (DMC)

zawieszenie osi pneumatyczne i uznane za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi

Inne parametry pojazdu samochodowego

1

2

3

4

1.

Ciągnik siodłowy lub balastowy o 2 osiach i DMC zespołu pojazdów :
ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik siodłowy + przyczepa

1.1.

nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton

900,00

950,00

1.2.

nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton

1450,00

1500,00

1.3.

nie mniej niż 25 ton i mniej niż 31 ton

1750,00

1800,00

1.4.

nie mniej niż 31 ton i do 36 ton włącznie

1750,00

2023,00

1.5.

powyżej 36 ton

2150,00

2200,00

2.

Ciągnik siodłowy lub balastowy o 3 osiach i DMC zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik siodłowy + przyczepa

2.1.

nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie

1700,00

1798,00

2.2.

powyżej 36 ton i mniej niż 40 ton

1700,00

1798,00

2.3.

nie mniej niż 40 ton i więcej

2157,00

2660,00

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Pierzga


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/113/2011
Rady Gminy Dębno
z dnia 17 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego


L.p.

Rodzaj i dopuszczalna masa całkowita (DMC) pojazdu samochodowego


Stawki podatku obowiązującego na terenie gminy Dębno w zł od 1 pojazdu

1

2

3

1.

Przyczepa lub naczepa o DMC zespołu pojazdów od 7 ton i poniżej 12 ton

500,00

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Pierzga


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/113/2011
Rady Gminy Dębno
z dnia 17 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Lp.

Wyszczególnienie

Stawki podatku obowiązujące na terenie
Gminy Dębno w zł od 1 pojazdu

Rodzaj, liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita (DMC) zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy

zawieszenie osi pneumatyczne i uznane za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi

Inne parametry pojazdu samochodowego

1

2

3

4

1.

Przyczepy lub naczepy o jednej osi i DMC:

1.1.

nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton

650,00

700,00

1.2.

nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton

650,00

700,00

1.3.

nie mniej niż 25 ton i do 36 ton włącznie

1068,00

1118,00

1.4.

powyżej 36 ton

1472,00

1522,00

2.

Przyczepy lub naczepy o dwóch osiach i DMC:

2.1.

nie mniej niż 12 ton i mniej niż 28 ton

650,00

700,00

2.2.

nie mniej niż 28 ton i mniej niż 33 ton

1068,00

1118,00

2.3.

nie mniej niż 33 tony i do 36 ton włącznie

1068,00

1348,00

2.4.

powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton

1068,00

1348,00

2.5.

nie mniej niż 38 ton i powyżej

1422,00

1774,00

3.

Przyczepy lub naczepy o trzech osach i DMC:

3.1.

nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie

1018,00

1068,00

3.2.

powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton

1018,00

1068,00

3.3.

nie mniej niż 38 ton i powyżej

1422,00

1472,00

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Pierzga


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/113/2011
Rady Gminy Dębno
z dnia 17 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU od autobusu


L.p.

Rodzaj i dopuszczalna masa całkowita (DMC) pojazdu samochodowego


Stawki podatku obowiązującego na terenie gminy Dębno w zł od 1 pojazdu

1

2

3

1.

Autobusy z liczbą miejsc do siedzenia mniejszą niż 30

1177,00

2.

Autobusy z liczbą miejsc do siedzenia równą lub wyższą niż 30

1500,00

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Pierzga

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »