| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/74/2011 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia

z dnia 21 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust.1 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr. 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Gminy Jerzmanowice - Przeginia uchwala co następuje:

§ 1.

Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,55 zł od 1m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 1,81 zł od 1m2 powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,15 zł od 1m2 powierzchni.

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,55 zł od 1m2 powierzchni,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 13,50 zł od 1m2 powierzchni,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 5,21 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,50 1m2 powierzchni użytkowej.

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r., Nr. 95, poz. 613 z późn.zm.).

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jerzmanowice - Przeginia.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XXXIX/287/O5 Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia z dnia 5 grudnia 2005r w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.


Uzasadnienie do Uchwały Nr XVI/74/2011
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
z dnia 21 listopada 2011 r.

Uprawnienia rady gminy do określenia w drodze uchwały wysokości stawek podatku od nieruchomości wynikają z art.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010r Nr.95 ,poz.613 z późn. zm.).Górne granice stawek kwotowych ulegają corocznie podwyższeniu na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Podstawą przeliczenia stawek jest komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, dotyczący wzrostu cen w pierwszym półroczu 2011r., który wyniósł 4,2%, w porównaniu do pierwszego półrocza 2010r. Przyjęcie proponowanych stawek podatkowych pozwoli na realizację planowanego przyszłorocznego budżetu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »