| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/74/2011 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia

z dnia 21 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust.1 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr. 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Gminy Jerzmanowice - Przeginia uchwala co następuje:

§ 1.

Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,55 zł od 1m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 1,81 zł od 1m2 powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,15 zł od 1m2 powierzchni.

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,55 zł od 1m2 powierzchni,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 13,50 zł od 1m2 powierzchni,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 5,21 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,50 1m2 powierzchni użytkowej.

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r., Nr. 95, poz. 613 z późn.zm.).

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jerzmanowice - Przeginia.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XXXIX/287/O5 Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia z dnia 5 grudnia 2005r w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.


Uzasadnienie do Uchwały Nr XVI/74/2011
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
z dnia 21 listopada 2011 r.

Uprawnienia rady gminy do określenia w drodze uchwały wysokości stawek podatku od nieruchomości wynikają z art.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010r Nr.95 ,poz.613 z późn. zm.).Górne granice stawek kwotowych ulegają corocznie podwyższeniu na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Podstawą przeliczenia stawek jest komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, dotyczący wzrostu cen w pierwszym półroczu 2011r., który wyniósł 4,2%, w porównaniu do pierwszego półrocza 2010r. Przyjęcie proponowanych stawek podatkowych pozwoli na realizację planowanego przyszłorocznego budżetu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »