| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/268/2010 Rady Gminy Wierzchosławice

z dnia 12 listopada 2010r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/226/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 5 lutego 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2010 Nr XXXVII/224/09 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2009 roku

Na podstawie art.. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212 i art. 237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) - Rada Gminy Wierzchosławice uchwala, co następuje:

§ 1. 1) Zwiększa się dochody budżetu na 2010 rok o kwotę 290 219,00 zł , w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 290 219,00 zł

- jak w załączniku nr 1

§ 2. 1) Zwiększa się wydatki budżetu na 2010 rok o kwotę 297 264,00 zł , w tym:

a) a) wydatki bieżące o kwotę 297 264,00 zł

2) Zmniejsza się wydatki budżetu na 2010 rok o kwotę 7 045,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 7 045,00 zł

- jak w załączniku nr 2

3) Zmiany wydatków z ust. 1 i 2 obejmują:

a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 297 264,00 zł , w tym:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 227 318,00 zł , w tym:

¤ realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 227 318,00 zł

- dotacje na zadania bieżące o kwotę 40 000,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 4 946,00 zł

- obsługa długu o kwotę 25 000,00 zł

b) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 7 045,00 zł , w tym :

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 7 045,00 zł, w tym:

¤ wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 7 045,00 zł

- jak w załączniku nr 2.1

§ 3. 1) Zwiększa się dotację udzieloną z budżetu dla Przedszkola Publicznego w Wierzchosławicach o kwotę 40 000,00 zł .

- jak w załączniku nr 3

§ 4. W uchwale Nr XXXVIII/226/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2010 Nr XXXVII/224/09 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2009 r. - wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 1 Planowane dochody budżetu Gminy Wierzchosławice na 2010 rok, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w załączniku Nr 2 Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzchosławice na 2010rok, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3) w załączniku Nr 2.1 Plan wydatków bieżących Gminy Wierzchosławice na 2010 rok, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2.1 do niniejszej uchwały,

4) W załączniku nr 7 Dotacje udzielone z budżetu w 2010 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. W Uchwale Nr XXXVIII/226/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2010 Nr XXXVII/224/09 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2009 r. wprowadza się zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 11 499 748 zł , który zostanie pokryty przychodami z:

a) zaciąganych pożyczek 6 499 748 zł

b) zaciąganych kredytów 5 000 000 zł

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 13 464 716 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 964 968 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

a) pożyczek zaciąganych w roku 2010 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 6 499 748 zł

b) kredytów zaciąganych w roku 2010 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 6 964 968 zł

2) W załączniku nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/226/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2010 Nr XXXVII/224/09 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2009 r.wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 .

3) W załączniku nr 9 do Uchwały Nr XXXVIII/226/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2010 Nr XXXVII/224/09 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2009r.wprowadza się zmian jak w załączniku nr 5.

§ 6. Budżet po zmianach w § 1 i 2 wynosi:

Dochody: 60 716 473,25 zł w tym:

1) dochody bieżące 20 706 956,25 zł

2) dochody majątkowe 40 009 517,00 zł

Wydatki: 72 216 221,25 zł w tym:

1) wydatki bieżące 22 847 640,25 zł

2) wydatki majątkowe 49 368 581 zł

Przychody: 13 464 716,00 zł

Rozchody: 1 964 968,00 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Eugeniusz Onak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/268 /2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 12 listopada 2010 roku

Dochody budżetu Gminy Wierzchosławice na 2010r. - zwiększenie

Dział

Rozdział

Źródła dochodów

§

Ogółem

Bieżące

Majątkowe

700

Gospodarka mieszkaniowa

92 000,00

92 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

92 000,00

92 000,00

Wpływy z różnych dochodów

0970

92 000,00

92 000,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

188 490,00

188 490,00

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

2 000,00

2 000,00

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

0910

2 000,00

2 000,00

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

30 800,00

30 800,00

Podatek od czynności cywilnoprawnych

0500

30 000,00

30 000,00

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

0910

800,00

800,00

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

155 690,00

155 690,00

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

0460

140 000,00

140 000,00

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

0480

14 590,00

14 590,00

Wpływy z opłat za koncesje i licencje

0590

1 100,00

1 100,00

758

Różne rozliczenia

5 500,00

5 500,00

75814

Różne rozliczenia finansowe

5 500,00

5 500,00

Pozostałe odsetki

0920

5 500,00

5 500,00

801

Oświata i wychowanie

3 029,00

3 029,00

80101

Szkoły podstawowe

2 150,00

2 150,00

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

0960

350,00

350,00

Wpływy z różnych dochodów

0970

1 800,00

1 800,00

80110

Gimnazja

879,00

879,00

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750

879,00

879,00

852

Pomoc społeczna

1 200,00

1 200,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 200,00

1200,00

Wpływy z różnych dochodów

0970

1 200,00

1 200,00

Ogółem

290 219,00

290 219,00

Przewodniczący Rady Gminy


Eugeniusz Onak


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/268 /2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 12 listopada 2010 r.

Wydatki budżetu Gminy Wierzchosławice na 2010 r. - zwiększenie

Dział

Rozdział

Treść

Ogółem

Bieżące

Majątkowe

700

Gospodarka mieszkaniowa

40 000,00

40 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

40 000,00

40 000,00

710

Działalność usługowa

5 000,00

5 000,00

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

5 000,00

5 000,00

750

Administracja publiczna

32 000,00

32 000,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

10 000,00

10 000,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

5 000,00

5 000,00

75095

Pozostała działalność

17 000,00

17 000,00

757

Obsługa długu publicznego

25 000,00

25 000,00

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

25 000,00

25 000,00

801

Oświata i wychowanie

85 074,00

85 074,00

80101

Szkoły podstawowe

2 150,00

2 150,00

80104

Przedszkola

40 000,00

40 000,00

80110

Gimnazja

7 924,00

7 924,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

25 000,00

25 000,00

80195

Pozostała działalność

10 000,00

10 000,00

851

Ochrona zdrowia

14 590,00

14 590,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

14 590,00

14 590,00

852

Pomoc społeczna

20 000,00

20 000,00

85295

Pozostała działalność

20 000,00

20 000,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

4 946,00

4 946,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

4 946,00

4 946,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

70 654,00

70 654,00

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

10 000,00

10 000,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

60 654,00

60 654,00

Ogółem

297 264,00

297 264,00

Wydatki budżetu Gminy Wierzchosławice na 2010 r. - zmniejszenie

Dział

Rozdział

Treść

Ogółem

Bieżące

Majątkowe

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

85412

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

7 045,00

7 045,00

Ogółem

7 045,00

7 045,00

Przewodniczący Rady Gminy


Eugeniusz Onak


Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr XLV/268 /2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 12 listopada 2010 r.

Wydatki bieżące Gminy Wierzchosławice na 2010 r. - zwiększenie

Dział

Rozdział

Treść

Wydatki bieżące ogółem

Wydatki jednostek budżetowych:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Dotacje na zadania bieżące

Obsługa długu

razem

wynagrodzenia i składki od nich naliczone

realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych

700

Gospodarka mieszkaniowa

40 000,00

40 000,00

40 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

40 000,00

40 000,00

40 000,00

710

Działalność usługowa

5 000,00

5 000,00

5 000,00

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

5 000,00

5 000,00

5 000,00

750

Administracja publiczna

32 000,00

32 000,00

32 000,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

10 000,00

10 000,00

10 000,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

5 000,00

5 000,00

5 000,00

75095

Pozostała działalność

17 000,00

17 000,00

17 000,00

757

Obsługa długu publicznego

25 000,00

25 000,00

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

25 000,00

25 000,00

801

Oświata i wychowanie

85 074,00

45 074,00

45 074,00

40 000,00

80101

Szkoły podstawowe

2 150,00

2 150,00

2 150,00

80104

Przedszkola

40 000,00

40 000,00

80110

Gimnazja

7 924,00

7 924,00

7 924,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

25 000,00

25 000,00

25 000,00

80195

Pozostała działalność

10 000,00

10 000,00

10 000,00

851

Ochrona zdrowia

14 590,00

14 590,00

14 590,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

14 590,00

14 590,00

14 590,00

852

Pomoc społeczna

20 000,00

20 000,00

20 000,00

85295

Pozostała działalność

20 000,00

20 000,00

20 000,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

4 946,00

4 946,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

4 946,00

4 946,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

70 654,00

70 654,00

70 654,00

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

10 000,00

10 000,00

10 000,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

60 654,00

60 654,00

60 654,00

Ogółem

297 264,00

227 318,00

227 318,00

4 946,00

40 000,00

25 000,00

Wydatki bieżące Gminy Wierzchosławice na 2010 r. - zmniejszenie

Dział

Rozdział

Treść

Wydatki bieżące ogółem

Wydatki jednostek budżetowych:

Dotacje na zadania bieżące

Obsługa długu

razem

wynagrodzenia i składki od nich naliczone

realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

7 045,00

7 045,00

7 045,00

85412

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

7 045,00

7 045,00

7 045,00

Ogółem

7 045,00

7 045,00

7 045,00

Przewodniczący Rady Gminy


Eugeniusz Onak


Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Wierzchosławice Nr XLV/268/2010 z dnia 12 listopada 2010 r.

Dotacje udzielone z budżetu w 2010 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych


Zwiększenie

Dział

Rozdział

Treść

Kwota dotacji (w zł)

Podmiotowa

Przedmiotowa

Celowa

1

2

3

4

5

6

Jednostki sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki

801

80104

Przedszkola

40 000,00

Ogółem

40 000,00

Przewodniczący Rady Gminy


Eugeniusz Onak


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/268/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 12 listopada 2010r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Wierzchosławice na 2010 rok.

A

DOCHODY

60 704 801,25

B

WYDATKI (B1+B2)

72 204 549,25

B1

Wydatki bieżące

22 835 968,25

B2

Wydatki majątkowe

49 368 581,00

C

DEFICYT- NADWYŻKA

-11 499 748,00

F

FINANSOWANIE (P-R)

11 499 748,00

P

PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM

13 464 716,00

1

Kredyty bankowe

6 964 968,00

2

Pożyczki(uzyskane)

6 499 748,00

3

Spłaty pożyczek udzielonych

4

Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych

5

Sprzedaż papierów wartościowych

6

Emisja obligacji gminnych

7

Prywatyzacja majątku

8

Inne źródła

-

z prywatyzacji majątku

-

z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

R

ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM

1 964 968

Spłaty kredytów

1 806 238

Pożyczki(udzielone)

Spłaty pożyczek

158 730

Lokaty w bankach

Wykup papierów wartościowych

Wykup obligacji samorządowych

Inne cele

Przewodniczący Rady Gminy


Eugeniusz Onak


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLV/268/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 12 listopada 2010 r.

Prognoza kwoty długu Gminy Wierzchosławice na lata 2009 - 2025

Przewodniczący Rady Gminy


Eugeniusz Onak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Comperia.pl

Porównywarka finansowa nr 1

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »