| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/91/11 Rady Gminy Łapanów

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łapanów na 2011r. Nr IV/12/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 grudnia 2010r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, pkt.9 lit. c, d i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1241). Rada Gminy Łapanów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Łapanów na 2011r. o kwotę: 586.000,00 zł

według poniższego zestawienia:

Dział

Rozdział

§

WYSZCZEGÓLNIENIE

ZWIĘKSZENIE (+)

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

56.000,00

60013

Drogi publiczne wojewódzkie

56.000,00

6630

Dochody majątkowe

56.000,00

-Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst

56.000,00

60016

Drogi publiczne gminne

170.000,00

2700

Dochody bieżące

170.000,00

- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł

170.000,00

60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

360.000,00

2030

Dochody bieżące

360.000,00

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana realizację własnych zadań bieżących gmin

360.000,00

RAZEM:

586.000,00

Zmniejsza się dochody budżetu gminy Łapanów na 2011r. o kwotę: 314.680,00 zł

według poniższego zestawienia:

Dział

Rozdział

§

WYSZCZEGÓLNIENIE

ZMNIEJSZENIA (-)

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

314.680,00

80195

Pozostała działalność

314.680,00

2007

Dochody bieżące

314.680.00

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

267.478.00

2009

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

47.202,00

RAZEM:

314.680.00

Dochody budżetu gminy Łapanów po zmianach na 2011r. wynoszą: 35.869.401,87 zł

W tym:

dochody bieżące 25.906.734,87 zł

dochody majątkowe 9.962.667,00 zł

§ 2. 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Łapanów na 2011r. o kwotę: 586.000,00 zł

według poniższego zestawienia:

Dział

Rozdział

§

WYSZCZEGÓLNIENIE

ZWIĘKSZENIE (+)

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

56.000,00

60013

Drogi publiczne wojewódzkie

56.000,00

W tym: wydatki majątkowe:

56.000,00

- Zadanie: "Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 966 wraz z infrastrukturą

56.000,00

60016

Drogi publiczne gminne

170.000,00

W tym: wydatki bieżące :

170.000,00

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych

170.000,00

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

170.000,00

60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

360.000,00

W tym: wydatki bieżące :

360.000,00

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych-

360.000,00

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

360.000,00

RAZEM:

586.000,00

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy Łapanów na 2011r. o kwotę: 314.680,00 zł

według poniższego zestawienia:

Dział

Rozdział

§

WYSZCZEGÓLNIENIE

ZMNIEJSZENIA (-)

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

314.680,00

80195

Pozostała działalność

314.680,00

W tym: wydatki bieżące:

314.680,00

1. wydatki na programy finansowanez udziałem środków zagranicznych

314.680,00

RAZEM:

314.680.00

3. Dokonuje się przeniesień planów wydatków budżetowych na 2011r. według poniższego zestawienia:

Dział

Rozdział

WYSZCZEGÓLNIENIE

ZWIĘKSZENIE
(+)

ZMNIEJSZENIE
(-)

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

19.500,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

19.500,00

W tym: wydatki majątkowe:
- Zadanie: "Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy

19.500,00

19.500,00

400

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

178.000,00

40002

Dostarczanie wody

178.000,00

W tym: wydatki bieżące :
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

178.000,00
178.000,00
28.000,00
150.000,00

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

119.500,00

60016

Drogi publiczne gminne

119.500,00

W tym: wydatki bieżące :
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zada
W tym: wydatki majątkowe:
- Zadanie: "Przebudowa dróg gminnych Wolica - Podwolica - Wymysłów

100.000,00
100.000,00
100.000,00
19.500,00
19.500,00

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

20.000,00

75023

Urzędy gmin

20.000,00

W tym: wydatki bieżące :
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

20.000,00
20.000,00
20.000,00

756


DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE
Z ICH POBOREM

10.000,00

75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

10.000,00

W tym: wydatki bieżące :
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

10.000,00
10.000,00
10.000,00

757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

50.000,00

75702

Obsługa papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek jst

50.000,00

W tym: wydatki bieżące:
1. Obsługa długu jst

50.000,00
50.000,00

852

POMOC SPOŁECZNA

14.800,00

4.800,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

10.000,00

W tym: wydatki bieżące :
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

10.000,00
10.000,00
10.000,00

85295

Pozostała działalność

4.800,00

4.800,00

W tym: wydatki bieżące :
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych
W tym: Wydatki majątkowe:

4.800,00

4.800,00
4.000,00
4.000,00
800,00

900

GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA

248.000,00

50.000,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

130.000,00

W tym: wydatki bieżące :
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

130.000,00
130.000,00
30.000,00
100.000,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

3.000,00

W tym: wydatki bieżące :
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3.000,00
3.000,00
3.000,00

90095

Pozostała działalność

115.000,00

50.000,00

W tym: wydatki bieżące :
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

115.000,00
115.000,00

115.000,00

50.000,00
50.000,00
50.000,00

921

KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO

10.000,00

92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

10.000,00

W tym: wydatki bieżące :
1. dotacje na zadania bieżące

10.000,00
10.000,00

RAZEM:

362.300,00

362.300,00

Po dokonaniu w/w zmian wydatki budżetu gminy Łapanów na 2011r. wynoszą: 39.713.054,87 zł

W tym:

wydatki bieżące 26.014.332,87 zł

wydatki majątkowe 13.698.722,00 zł

§ 3.

Deficyt budżetu Gminy Łapanów na 2011r. wynosi:

3.843.653,00

i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie:

3.718.923,00

oraz wolne środki - pozostałością środków na rachunku bankowym wynikającą z rozliczeńkredytów i pożyczek w kwocie:

124.730,00

Przychody budżetu na 2011r.wynoszą:

9.244.153,00

Rozchody budżetu na 2011r.wynoszą:

5.400.500,00

co ilustruje poniższe zestawienie:

PRZYCHODY I ROZCHODY

A. DOCHODY

35.869.401,87

B. WYDATKI

39.713.054,87

C. WYNIK (A-B) - deficyt

- 3.843.653,00

D. FINANSOWANIE (D1-D2)

3.843.653,00

D1. Przychody ogółem:

9.244.153,00

w tym: § 950 - wolne środki - pozostałość środków na rachunku bankowym wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

124.730,00

§ 952 - pożyczki i kredyty bankowe

9.119.423,00

w tym: na współfinansowanie wydatków z UE

2.700.500,00

D2. Rozchody ogółem:

5.400.500,00

w tym: § 992 - spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek

5.400.500,00

w tym: kredytów związanych z wydatkami dot. UE

2.500.500,00

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łapanów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łapanów.

Przewodniczący Rady Gminy Łapanów


Andrzej Śliwa


Uzasadnienie

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu Gminy Łapanów na 2011r. o kwotę: 586.000,00 zł w związku z otrzymaniem dodatkowych środków zewnętrznych na zadania własne i realizowane w ramach porozumień.
Zmniejsza się dochody i wydatki na 2011r. w dziale 801 o kwotę: 314.680,00 zł w związku z realizacją przez stowarzyszenie projektu unijnego dla uczniów Zespołu Szkół w Sobolowie. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej wynikających z bieżącej działalności.

Przewodniczący Rady Gminy Łapanów


Andrzej Śliwa

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kredytmarket

Kredyty online dla małych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »