| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/99/11 Rady Gminy Łapanów

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/61/2011 Rady Gminy Łapanów z dnia 2 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Łapanów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 oraz art.40 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5a ust.2 pkt.1, 5c pkt.1 i art. 14 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z p. zm.) w związku z art.2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o zmianie ustawy o systemie oświaty ( Dz. U. z 2010 r. Nr 148, poz. 991) Rada Gminy Łapanów uchwala co następuje:

§ 1. 1. § 2 ust.1 pkt. 1 i 2 otrzymuje brzmienie;

"§ 2 ust.1 pkt. 1 za pierwsze 2 godziny zajęć wykraczających ponad czas określony § 1 ust.1, w szczególności : przygotowanie miejsca i warunków do zajęć i zabawy, przygotowanie niezbędnych pomocy dydaktycznych oraz opieka nauczyciela nad dzieckiem w tym czasie oraz w czasie indywidualnie wybranych przez nie zabaw, opieka podczas wypoczynku, wynosi 6,8% minimalnego wynagrodzenia za pracę,

pkt.2 za 8 i 9 godzinę zajęć wykraczających ponad czas określony § 1 ust.1, w szczególności: pomoc dziecku w czynnościach spożywania posiłków, organizowanie i nadzorowanie zajęć dziecka na wolnym powietrzu oraz zapewnienie dziecku bezpieczeństwa w tym czasie, wynosi 8,7% minimalnego wynagrodzenia za pracę".

§ 2. 1. Skreśla się w całości brzmienie § 4.

§ 3. 1. § 5 ust.2 otrzymuje brzmienie:

" § 5 ust. 2.Wysokość dziennej stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym i określa umową, o której mowa§ 3. ust.1".

2. W § 5 skreśla się ust. 3 i ust.4.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łapanów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Łapanów


Andrzej Śliwa


Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII/99/11Rady Gminy Łapanów z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/61/2011 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Łapanów. Znowelizowany art.14 ust.5 ustawy o systemie oświaty zobowiązał organy prowadzące do ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli w czasie przekraczającym wymiar zajęć przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Rada Gminy w Łapanowie podjęła Uchwałę Nr IX/61/2011 w dniu 02 sierpnia br., Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli, pismem z dnia 13 września 2011r. skierowanym na ręce Wójta Gminy Łapanów przedstawił wyniki przeprowadzonej analizy w/w Uchwały wyrażając jako organ nadzoru powzięte wątpliwości co do zgodności z prawem niektórych zapisów przedmiotowej uchwały. Procedowana obecnie zmiana Uchwały Rady Gminy Łapanów dostosowuje zapisy dotyczące zasad pobierania opłat za świadczenia przedszkoli poza podstawą programową przedszkoli.

Przewodniczący Rady Gminy Łapanów


Andrzej Śliwa

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »