| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/243/11 Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu, obejmującego teren Pomnika Zagłady, na którego obszarze położony jest Pomnik Męczeństwa w Oświęcimiu wraz z jego strefą ochronną, ustaloną Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 1999 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu, obejmującego teren Pomnika Zagłady, na którego obszarze położony jest Pomnik Męczeństwa w Oświęcimiu wraz z jego strefą ochronną, ustaloną Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 1999 roku.

Na podstawie art. 20 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z późn. zmianami) oraz art. 5 ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. Nr 41, poz. 412, z późn. zmianami), Rada Miasta Oświęcim stwierdzając, że jest on zgodny z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oświęcimia, (przyjętego uchwałą Nr LIX/594/06 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 marca 2006 r.), uchwala co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu, obejmującego teren Pomnika Zagłady, na którego obszarze położony jest Pomnik Męczeństwa w Oświęcimiu wraz z jego strefą ochronną, ustaloną Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 1999 roku, zwany dalej planem.

2. Ustalenia planu dotyczą obszaru obejmującego tereny byłego obozu koncentracyjnego, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, położone w zachodniej części miasta w os. Zasole, w rejonie ulic: Leszczyńskiej, Legionów i Więźniów Oświęcimia, wg granic przedstawionych na załączniku graficznym do uchwały Nr LXIII/630/06 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu, obejmującego teren Pomnika Zagłady, na którego obszarze położony jest Pomnik Męczeństwa w Oświęcimiu wraz z jego strefą ochronną, ustaloną Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 1999 roku, gdzie:

1) Granice Pomnika Zagłady, na którego obszarze położony jest Pomnik Męczeństwa w Oświęcimiu, zwanego dalej "Pomnikiem", zostały ustalone następująco:

- od południowo-zachodniego narożnika działki nr 1908/2 w obrębie Oświęcim, położonego na skrzyżowaniu ulic Legionów i Stanisławy Leszczyńskiej, jako punktu początkowego granica biegnie w linii prostej po wschodniej stronie ulicy Stanisławy Leszczyńskiej stanowiącej działkę nr 1903/1, sąsiadującą z działkami o numerach 1908/2, 1908/6, 1908/3, 1895/8, 1906/2, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 1903/4, 1902/2, i dochodzi do północno-zachodniego narożnika działki nr 1903/29.

- Następnie granica załamuje się pod kątem zbliżonym do prostego i biegnie w kierunku północno-wschodnim granicami działek o numerach 1903/29, 762, 1902/2, 1901/15 przyległych do działek o numerach 1903/28, 1903/27, 1901/13 i 1901/14. Dalej granica Pomnika przechodzi w obręb ewidencyjny Brzezinka i biegnie granicami działek o numerach 1194/1, 1193/1, 1199/1, 2366/6, 1214/1, 1215/1, 1216/4, 1216/6, 1217/1, 1218/4, 1218/6, 1219/1, 1220/1, sąsiadujących z działkami o numerach 1194/2, 1193/2, 1199/2, 1239/30, 1218/5, 1219/2, 1220/2, 1222/5, i dochodzi do północno-wschodniego narożnika działki nr 1222/7.

- W tym miejscu granica załamuje się pod kątem zbliżonym do prostego i biegnie w kierunku południowo-wschodnim zachodnią stroną ulicy Więźniów Oświęcimia granicami sąsiadujących działek o numerze 1222/7 i numerze 1222/8 w obrębie Brzezinka. Dalej przechodzi w obręb Oświęcim i biegnie granicami działek o numerach 1901/15, 1901/16, 1906/2 i 1895/29, sąsiadujących z działką nr 1901/17, i dochodzi do północno-wschodniego narożnika działki nr 1496/2.

- Stąd granica Pomnika biegnie w kierunku południowym linią łamaną do ulicy Legionów granicami działek o numerach 1496/2, 1497/6, 1497/4, 1499/2, 1500/2, 1503/2 i 1507/2, sąsiadujących z działkami o numerach 1496/33, 1496/20, 1497/5, 1497/3, 1499/1, 1500/1, 1503/1 i 1507/1.

- Następnie granica biegnie północno-zachodnią stroną ulicy Legionów granicami działek o numerach 1529/13 i 1529/10, omijając posesje położone przy ulicy Legionów 88 i 88a stanowiące działki o numerach 1803/3, 1803/4 i 1529/12, i dalej granicami działek o numerach 1529/10, 1529/14, 1529/11, 1529/9 i 1908/2, sąsiadujących z ulicą Legionów, i dochodzi do punktu początkowego będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 1908/2.

- Drugi kompleks gruntów znajduje się w rozwidleniu dróg i stanowi działki o numerach 1236/4, 1228/54, 1228/53, 1228/49, 1228/50, 1228/3, 1228/24, 499/4, 500/4, 1228/28, 1228/31, 1228/48, 1228/33, 1228/35, 1228/37, 1228/39, 1228/44 w obrębie Oświęcim. Kompleks ten graniczy od strony południowo-zachodniej z ulicą Więźniów Oświęcimia, od strony północnej z ulicą Obozową, a od strony południowo-wschodniej z ciągiem pieszym.

2) Granice strefy ochronnej Pomnika zostały ustalone następująco:

- od północno-zachodniego narożnika ogrodzenia terenu Pomnika, położonego przy ulicy Stanisławy Leszczyńskiej, jako punktu początkowego linia granicy strefy ochronnej biegnie na wschód po ogrodzeniu do ulicy rotmistrza Witolda Pileckiego przy kościele rzymskokatolickim pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego. Następnie skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie stroną zachodnią ulicy rotmistrza Witolda Pileckiego przy kościele rzymskokatolickim pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego do ulicy osiedlowej graniczącej z terenem zabaw dla dzieci. Dalej przechodzi na drugą stronę ulicy rotmistrza Witolda Pileckiego w kierunku wschodnim i biegnie północną stroną ulicy osiedlowej do ulicy Więźniów Oświęcimia. Następnie granica strefy ochronnej skręca na północny zachód i biegnie zachodnią stroną ulicy Więźniów Oświęcimia na odległość 100 m w linii prostej od granicy północno-zachodniej Pomnika (drugi kompleks Pomnika, na którym znajduje się cmentarzyk). Stąd granica strefy ochronnej przechodzi na drugą stronę ulicy Więźniów Oświęcimia i zmienia kierunek na południowo-wschodni. Dalej biegnie wschodnią stroną ulicy Więźniów Oświęcimia do ulicy Obozowej. Następnie skręca na wschód i północną stroną ulicy Obozowej biegnie do granicy działki nr 2369/1 w obrębie Brzezinka, przechodzi na wschodnią granicę tej działki i skręca w kierunku południowym. Dalej granica strefy ochronnej biegnie wschodnią granicą działek o numerach 2369/1, 1228/15, 1228/40 i 1224/2 z obrębu Brzezinka do wschodniej strony ulicy Więźniów Oświęcimia. Dalej granica strefy ochronnej biegnie po lewej stronie ulicy Więźniów Oświęcimia na odległość 100 m od granicy Pomnika, następnie przechodzi na drugą stronę ulicy i zmienia kierunek na zachodni. Dalej biegnie południową stroną ulicy Więźniów Oświęcimia i w odległości 20 m od muru Pomnika skręca w kierunku południowym i biegnie równolegle do muru Pomnika do ulicy Legionów, przecina ulicę Legionów i dochodzi do lewego brzegu rzeki Soły. Dalej biegnie lewym brzegiem rzeki Soły do miejsca, gdzie szerokość strefy ochronnej osiąga 100 m. Następnie granica strefy biegnie w linii oddalonej o 100 m od granicy Pomnika przez las i łukiem skręca w kierunku ulicy Legionów. Dalej przecina ulicę Legionów i biegnie w kierunku północno-zachodnim równolegle do ulicy Stanisławy Leszczyńskiej, zachowując odległość 100 m od granicy Pomnika.


Dochodzi do granicy ulicy Szajny (dawna Spółdzielców) i dalej biegnie północno-zachodnią stroną ulicy Szajny (dawna .ul. Spółdzielców)do zachodniej granicy ulicy Stanisławy Leszczyńskiej, gdzie skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie zachodnią granicą ulicy Stanisławy Leszczyńskiej do odległości 100 m w linii prostej od północno-zachodniej granicy Pomnika i przechodzi na drugą stronę ulicy Stanisławy Leszczyńskiej. Następnie zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie wschodnią stroną ulicy Stanisławy Leszczyńskiej do północno-zachodniego narożnika ogrodzenia Pomnika.

3. Powierzchnia obszaru objętego planem wynosi ok. 35 ha.

§ 2.

Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:

1) rysunek planu w skali 1:1000 - będący ustaleniem planu - stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały,

2) rozstrzygnięcia, nie będące ustaleniami planu:

a) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik Nr 2,

b) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik Nr 3.

§ 3. Rozdział I Przepisy ogólne

1. Ustalenia planu, stanowiące treść niniejszej uchwały, zawarte są również na rysunku planu, o którym mowa w § 2 pkt 1, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

2. Ustalenia planu zawarte w niniejszej uchwale oraz na rysunku planu obowiązują łącznie.

§ 4. 1. Obowiązujące elementy ustaleń planu, wyznaczone na rysunku planu stanowiącym załącznik Nr 1:

1) granice obszaru objętego planem stanowiące zarazem granicę strefy ochronnej Pomnika Męczeństwa w Oświęcimiu;

2) linie rozgraniczające - wyznaczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy - wyznaczone na rysunku planu i obowiązujące dla budynków projektowanych;

4) tereny o różnym przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym, wydzielone liniami rozgraniczającymi i oznaczone następującymi symbolami identyfikacyjnymi:

a) 1.TPZ - 2.TPZ - tereny Pomnika Męczeństwa w Oświęcimiu,

b) UC - teren zabudowy usługowej - usługi komercyjne,

c) MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

d) 1.ZP - 4.ZP - tereny zieleni parkowej,

e) Z - teren zieleni nieurządzonej,

f) 1.WZ - 2.WZ - tereny ujęcia wody,

g) KDG - teren drogi publicznej - droga główna,

h) 1.KDL - 3.KDL tereny dróg publicznych - drogi lokalne,

2. Na rysunku planu oznaczono ponadto następujące elementy informacyjne planu - nie będące jego ustaleniami:

1) ZZ - obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią;

2) strefa ochrony bezpośredniej ujęcia wody;

3) strefy ochrony pośredniej ujęcia wody;

4) pas ochronny od wału przeciwpowodziowego rzeki Soły;

5) trasa rowerowa - istniejąca.

§ 5. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

2) planie - należy przez to rozumieć tekst planu oraz rysunek planu;

3) rysunku planu - należy przez to rozumieć graficzną część planu wykonaną w skali 1 : 1000 na urzędowej kopii mapy zasadniczej, stanowiącą załącznik Nr l do uchwały;

4) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć linię, która rozgranicza tereny o różnym przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym lub różnych zasadach zagospodarowania;

5) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć rodzaj użytkowania ustalonego w tekście planu na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi na rysunku planu;

6) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć inny rodzaj użytkowania niż podstawowe, które uzupełnia i wzbogaca użytkowanie podstawowe i z nim nie koliduje oraz nie koliduje z innym użytkowaniem dopuszczalnym w obszarze opracowania ;

7) terenie - należy przez to rozumieć teren wyznaczony i ograniczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony numerem porządkującym i przypisanym symbolem, na obszarze którego obowiązują te same ustalenia, jeśli z treści uchwały nie wynika inaczej;

8) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni zabudowy budynków istniejących i projektowanych - zlokalizowanych na działce budowlanej lub na terenie inwestycji;

9) wskaźniku powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki lub terenu inwestycji;

10) usługach publicznych - należy przez to rozumieć usługi służące realizacji celu publicznego: z zakresu kultury, muzealnictwa, edukacji i oświaty, łączności, administracji publicznej, gdzie celu usług nie stanowi osiąganie znaczących efektów finansowych;

11) usługach komercyjnych - należy przez to rozumieć usługi, służące zaspokojeniu potrzeb ludności, szczególnie w takim zakresie jak: handel detaliczny, gastronomia, obsługa parkingów, itp.;

12) dojazdach nie wydzielonych - należy przez to rozumieć drogi stanowiące dojazdy do budynków i urządzeń, a także ustanowione służebności drogowe;

13) zieleni izolacyjnej - należy przez to rozumieć zieleń urządzoną niską i wysoką, kształtowaną w postaci kompozycji z drzew i krzewów w celu izolacji optycznej i akustycznej różnych funkcji;

14) zieleni nieurządzonej - należy przez to rozumieć tereny pokryte roślinnością nadwodną i zielenią łęgową oraz tereny pokryte skupiskami drzew i krzewów;

15) zieleni nieurządzonej - należy przez to rozumieć tereny pokryte roślinnością nadwodną i zielenią łęgową oraz tereny pokryte skupiskami drzew i krzewów;

16) ciągu pieszo-jezdnym - należy przez to rozumieć drogę nie zaliczoną do żadnej kategorii dróg publicznych, umożliwiającą ruch pieszy oraz ruch i postój pojazdów;

17) modernizacji - należy przez to rozumieć unowocześnienie, trwałe ulepszenie powodujące zwiększenie wartości użytkowej i estetycznej - w odniesieniu do infrastruktury technicznej.

2. Inne określenia użyte w niniejszej uchwale, a nie wymienione powyżej, należy rozumieć zgodnie z ich definicjami umieszczonymi w przepisach odrębnych.

§ 6. Rozdział II Ustalenia obowiązujące na całym obszarze planu

1. Przebudowa i remont istniejącej, budowa nowej zabudowy oraz utrzymanie dotychczasowego zainwestowania, a także zmiany zagospodarowania i użytkowania terenów nie mogą naruszać zasad ochrony Pomnika Zagłady określonych w ustawie z dnia 7 maja 1999r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (D. U. Nr 41 poz. 412 z późn. zm.) oraz:

1) praw właścicieli i użytkowników terenów sąsiadujących;

2) innych wymagań, a w szczególności dotyczących ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

2. Dopuszcza się utrzymanie istniejących budynków i obiektów budowlanych, z możliwością ich remontu, przebudowy i rozbudowy.

3. Dla terenów, dla których plan zmienia ich przeznaczenie, dopuszcza się dotychczasowy sposób wykorzystania do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem.

4. Wszelkie zamierzenia inwestycyjne w obszarze objętym planem podlegają przepisom ustawy o ochronie byłych hitlerowskich obozów zagłady.

§ 7. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

1. W granicach obszaru objętego planem występują wartości krajobrazowe, związane ze stanem środowiska przyrodniczego i kulturowym dziedzictwem obszarów otaczających, w związku z powyższym ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania krajobrazu:

1) w zakresie środowiska przyrodniczego:

a) ochrona elementów środowiska naturalnego,

b) zaopatrzenie w ciepło przez stosowanie niskoemisyjnych źródeł zasilania z wykorzystaniem ekologicznych technologii spalania,

c) utrzymuje się prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z uwzględnieniem segregacji odpadów u źródeł ich powstawania z jednoczesnym wyodrębnieniem odpadów niebezpiecznych, zgodnie z przepisami odrębnymi i zasadami określonymi dla miasta Oświęcimia,

d) dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych z terenów TPZ i MN bezpośrednio do gruntu,

e) przyporządkowuje się wyznaczone w planie tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania do poszczególnych rodzajów terenów określonych w przepisach o ochronie środowiska pod względem zróżnicowanego, dopuszczalnego poziomu hałasu:

- dla terenów TPZ, jak pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,

- dla terenu MN, jak pod zabudowę mieszkaniową,

- dla terenu UC, jak pod zabudowę mieszkaniowo-usługową;

2) w zakresie przyrody:

a) zachowanie i ochrona istniejącego starodrzewia w obszarze objętym planem,

b) zakaz likwidacji zadrzewień nadwodnych, jeżeli nie wynika to z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej;

3) w zakresie krajobrazu i środowiska kulturowego, z uwagi na znaczenie znajdującego się w obszarze planu zainwestowania poszczególnych terenów wprowadza się wymagania, o których mowa w § 6 ust. 4.

2. Dopuszcza się modernizację istniejących oraz rozbudowę i budowę nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej z wykorzystaniem terenów istniejących dróg publicznych.

3. Wyznacza się wrysowany na rysunku planu obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią wodami rzeki Soły - dla wód Q = 1%, w którym wprowadza się następujące zakazy:

1) wykonywania urządzeń wodnych oraz wznoszenia innych obiektów budowlanych;

2) sadzenia drzew i krzewów, z wyjątkiem plantacji wiklinowych na potrzeby regulacji wód oraz roślinności stanowiącej element zabudowy biologicznej dolin rzecznych lub służącej do wzmacniania brzegów, obwałowań lub odsypisk;

3) zmian ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych robót, z wyjątkiem robót związanych z regulacją lub utrzymywaniem brzegów.

4. Wyznacza się wrysowany na rysunku planu pas ochronny od stopy wału przeciwpowodziowego z następującymi ustaleniami:.

1) zakaz wykonywania urządzeń wodnych oraz wznoszenia obiektów budowlanych, kopania studni, sadzawek, dołów oraz rowów w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego po stronie odpowietrznej;

2) zakaz sadzenia drzew i krzewów, z wyjątkiem plantacji wiklinowych na potrzeby regulacji wód oraz roślinności stanowiącej element zabudowy biologicznej dolin rzecznych lub służącej do wzmacniania brzegów, obwałowań lub odsypisk;

3) zakaz zmian ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych robót, z wyjątkiem robót związanych z regulacją lub utrzymywaniem brzegów oraz prac konserwacyjnych i modernizacyjnych na wale przeciwpowodziowym;

4) dopuszcza się roboty budowlane na wałach oraz w 50-cio metrowej strefie ochronnej pod warunkiem uzyskania od Marszałka Województwa decyzji zwalniającej z zakazów zawartych w przepisach odrębnych stosowanych w tym zakresie.

5. Wyznacza się wrysowaną na rysunku planu strefę ochrony bezpośredniej i strefę ochrony pośredniej ujęcia wody "Zasole" w Oświęcimiu w których obowiązują zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia zawarte w decyzji Starosty Oświęcimskiego z dnia 5 sierpnia 1999 roku - znak: SOS-6210/31/99.

§ 8. Ustalenia dotyczące układu komunikacyjnego

1. Ustala się następujący sposób obsługi komunikacyjnej obszaru objętego planem przez podstawowy układ wytworzony z następujących dróg publicznych:

1) droga wojewódzka nr 933 (ul. Legionów) w klasie techniczno-użytkowej drogi głównej, oznaczona w planie symbolem - KDG;

2) drogi powiatowe (ul. S. Leszczyńskiej, ul. Więźniów Oświęcimia i ul. prof. Józefa Szajny) w klasie techniczno-użytkowej dróg lokalnych, oznaczone w planie symbolami: 1. KDL - 3.KDL.

2. Dla wyznaczonych w planie dróg publicznych ustala się minimalne szerokościami pasa drogowego w liniach rozgraniczających w następujący sposób:

- KDG - droga główna: 25 m;

- KDL - droga lokalna: 12 m.

3. Dopuszcza się uzupełnienie podstawowego układu komunikacyjnego drogami wewnętrznymi, (nie będących drogami publicznymi), które nie zostały wrysowane na rysunku planu.

4. Ustala się następujące zasady obsługi parkingowej:

1) dopuszcza się przebudowę istniejących oraz budowę nowych miejsc postojowych w terenie 2. TPZ i 1.ZP;

2) dopuszcza się budowę nowych miejsc postojowych w terenie UC.

§ 9. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej.

1. Ustala się następujące zasady obsługi obszaru objętego planem w zakresie infrastruktury technicznej, w dostosowaniu do potrzeb poszczególnych rodzajów przeznaczenia terenów:

1) utrzymanie istniejących ciągów, urządzeń i obiektów uzbrojenia infrastrukturalnego, z dopuszczeniem ich rozbudowy i modernizacji;

2) dopuszcza się realizację nowych ciągów uzbrojenia oraz lokalizowanie obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej w terenach objętym planem;

3) dopuszcza się uściślanie lokalizacji urządzeń i sieci infrastruktury technicznej na etapie wydawania decyzji administracyjnych dla poszczególnych inwestycji;

4) dopuszcza się lokalizowanie nie wyznaczonych na rysunku planu podziemnych urządzeń i sieci infrastruktury technicznej w celu obsługi obszaru oraz dla realizacji niezbędnych inwestycji pod warunkiem, że ich lokalizacja nie pozostaje w sprzeczności z pozostałymi ustaleniami planu;

2. Ustala się następujące zasady remontu, przebudowy i budowy systemu zaopatrzenia w wodę obszaru objętego planem:

1) obszar wyposażony jest w wodę, dostarczaną z miejskiej sieci wodociągowej przez:

a) magistralę wodociągową z rur żeliwnych O400 mm wzdłuż ul. Legionów - po jej północno-zachodniej stronie,

b) magistralę wodociągową z rur żeliwnych O400 mm, O350 mm oraz wodociąg rozdzielczy O250 mm i O225 mm wzdłuż ul. Leszczyńskiej,

c) wodociąg rozdzielczy O200 mm ułożony wzdłuż ul. Pileckiego,

d) teren Pomnika Męczeństwa w Oświęcimiu wyposażony jest w wewnętrzną sieć wodociągową,

e) w południowej części obszaru objętego planem znajdują się cztery studnie kopano-wiercone ujęcia wody "Zasole" z rurociągiem wody surowej PE O160 mm i O225 mm;

2) dopuszcza się remont i modernizację istniejących oraz budowę nowych odcinków sieci wodociągowej w obszarze planu z możliwością zmiany parametrów sieci istniejących w zależności od potrzeb;

3) dopuszcza się budowę sieci wodociągowej w terenach dróg publicznych;

4) ustala się dla istniejących i planowanych sieci wodociągowych strefy ochronne, wolne od zabudowy, dla umożliwienia dostępu i obsługi eksploatacyjnej, które winny wynosić odpowiednio: dla wodociągów o średnicy ponad 300 mm - pas terenu o szerokości 3,0 m od zewnętrznej krawędzi rurociągu winien być wolny od zabudowy, a o szerokości 1,0 m od elementów małej architektury i zadrzewień;

5) dopuszcza się funkcjonowanie istniejącego ujęcia wody "Zasole", z możliwością lokalizacji nowych studni kopano-wierconych.

3. Ustala się następujące zasady remontu, przebudowy i budowy systemu odprowadzania ścieków i wód opadowych z terenów objętych planem:

1) obszar objęty planem wyposażony jest w części w kanalizację sanitarną i opadową;

a) w ul. Legionów zlokalizowany jest kanał sanitarny O500 mm i kolektor opadowy 600x900 m z rur betonowych,

b) w ul. Leszczyńskiej zlokalizowana jest kanalizacja sanitarna PCV O 400 mm i kanalizacja opadowa o średnicach od O 300 do O 500 mm,

c) w ul. Więźniów Oświęcimia zlokalizowana jest kanalizacja opadowa;

2) dopuszcza się remont i modernizację istniejących oraz budowę nowych odcinków kanalizacji sanitarnej i opadowej w obszarze planu;

3) ustala się obowiązek odprowadzenia ścieków sanitarnych i wód opadowych z powierzchni jezdnych (ulice, parkingi) do sieci kanalizacyjnej i dalej poza tereny objęte planem;

4) wzdłuż istniejącej i planowanej sieci kanalizacji sanitarnej i opadowej należy zachować strefy ochronne wolne od zabudowy dla umożliwienia dostępu i obsługi eksploatacyjnej, które winny wynosić odpowiednio: dla istniejących i projektowanych kanałów o średnicy powyżej 400 mm minimum 5,0 m od zewnętrznej krawędzi kanału oraz pas wolny od zadrzewienia o szerokości minimum 1,0 m licząc od zewnętrznej krawędzi kanału.

4. Ustala się następujące zasady remontu, przebudowy i budowy systemu gazowniczego:

1) przez obszar objęty planem prowadzony jest wzdłuż ul. Legionów gazociąg średnioprężny;

2) dopuszcza się remont i przebudowę istniejących oraz budowę nowych gazociągów w obszarze planu;

3) dla istniejących gazociągów średnioprężnych, przy ustalaniu lokalizacji obiektów budowlanych i dróg należy zachować odległości podstawowe zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;

4) dla projektowanych gazociągów należy ustalić strefy kontrolowane zgodnie z przepisami odrębnymi, w których zakazuje się wznoszenia budynków i sadzenia drzew oraz podejmowania przedsięwzięć mogących zagrozić trwałości gazociągu.

5. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia obszaru w ciepło:

1) ustala się zasadę zaopatrzenie w ciepło zabudowy położonej we wszystkich terenach objętych planem przez zastosowanie najlepszej dostępnej techniki wykorzystywanej w jego wytwarzaniu z niskoemisyjnych źródeł, takich jak: energia elektryczna, gaz przewodowy, gaz propan-butan oraz paliwa stałe z wykorzystaniem odpowiednich technologii spalania;

2) dopuszcza się utrzymanie istniejącego sposobu ogrzewania budynków w terenach objętych planem przez dostarczenie mediów istniejącą magistralą ciepłowniczą ze źródeł znajdujących się poza obszarem objętym planem;

3) dopuszcza się wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii - w tym ciepła górotworu i energii słonecznej - między innymi przez stosowanie kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła;

4) dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło budynków położonych na terenie Pomnika z istniejącej, wewnętrznej sieci ciepłowniczej.

6. Ustala się następujące zasady remontu, przebudowy i budowy systemu elektroenergetycznego:

1) obszar objęty planem wyposażony jest w następujące sieci i urządzenia elektroenergetyczne:

a) stacje transformatorowe Oświęcim Muzeum nr 5067 i Oświęcim Pileckiego nr 5066,

b) linie kablowe średniego napięcia 15 kV,

c) linie nieskiego napięcia

d) kabel teletechniczny

2) dopuszcza się remont i przebudowę istniejących oraz budowę nowych sieci i urządzeń elektroenergetycznych z zastosowaniem następujących zasad:

a) nowe stacje transformatorowo - rozdzielcze 15/04 kV należy budować jako wnętrzowe lub wolno stojące,

b) nową sieć elektroenergetyczną średniego i niskiego napięcia należy wykonać wyłącznie jako kablową, układaną pod powierzchnią terenu,

c) dopuszcza się układanie linii kablowych w terenach dróg publicznych;

3) przy ustalaniu lokalizacji obiektów budowlanych należy zachować strefy ochronne i techniczne, które wynoszą:

a) dla linii napowietrznych średniego napięcia 15 kV - 16 m,

b) dla linii napowietrznych niskiego napięcia - 6 m,

c) dla linii kablowych nN i SN - 1 m,

d) dla stacji transformatorowych SN / nN - 5 m.

7. Ustala się następujące zasady remontu, przebudowy i budowy systemu telekomunikacyjnego:

1) obszar objęty planem wyposażony jest w infrastrukturę teletechniczną;

2) dopuszcza się remont i przebudowę istniejących oraz budowę nowych sieci i urządzeń teletechnicznych z zastosowaniem następujących zasad:

a) nowe linie sieci telekomunikacyjnych należy budować jako kablowe układane pod powierzchnią terenu lub w kanalizacji teletechnicznej,

b) dopuszcza się lokalizację szafek rozdzielczych przewodowej sieci telekomunikacyjnej w obrębie pasa drogowego istniejących dróg publicznych,

c) w przypadku remontu lub przebudowy, istniejące napowietrzne linie telekomunikacyjne należy wymieniać na linie kablowe układane pod powierzchnią terenu.

8. Ustala się następujące zasady gospodarki odpadami: gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z uwzględnieniem segregacji odpadów u źródeł ich powstawania, z jednoczesnym wyodrębnieniem odpadów niebezpiecznych, zgodnie z przepisami odrębnymi i zasadami określonymi dla miasta Oświęcimia.

Rozdział 3.
Ustalenia dotyczące przeznaczenie terenów i zasad ich zagospodarowania.

§ 10. 1. Wyznacza się TEREN POMNIKA MĘCZEŃSTWA W OŚWIĘCIMIU, obejmujący Zbiorową Mogiłę Więźniów przy zbiegu ulic Więźniów Oświęcimia i Obozowej, położoną w granicach Pomnika Męczeństwa, oznaczony na rysunku planu symbolem 1.TPZ.

2. Przeznaczenie podstawowe obejmuje zieleń urządzoną z elementami małej architektury.

3. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.

4. W granicach terenu 1 TPZ w zakresie sposobu jego zagospodarowania i warunków zabudowy obowiązują ustalenia zawarte w Rozdziale II niniejszej uchwały.

§ 11. 1. Wyznacza się TEREN POMNIKA MĘCZEŃSTWA W OŚWIĘCIMIU, obejmujący Państwowe Muzeum "Auschwitz-Birkenau" w Oświęcimiu wraz z obiektem tzw. "Teatru" i dawną "Żwirownią", oznaczony na rysunku planu symbolem 2.TPZ.

2. Przeznaczenie podstawowe obejmuje zabudowę obiektami Pomnika Męczeństwa.

3. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje:

1) zabudowę obiektami i urządzeniami niezbędnymi do zabezpieczenia Pomnika Zagłady przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, zapewnienia porządku i czystości na jego terenie, stałej konserwacji lub oznakowania jego granic albo granic strefy ochronnej lub niezbędnej obsługi osób odwiedzających Pomnik;

2) usługi jedynie w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia Pomnika Zagłady przed zniszczeniem lub uszkodzeniem oraz zapewnienia porządku i czystości na jego terenie, stałej konserwacji, oznakowania jego granic albo granic strefy ochronnej oraz niezbędnej obsługi osób odwiedzających Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu;

3) zieleń izolacyjną oraz ozdobną z elementami małej architektury;

4) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.

4. W granicach terenu 2 TPZ w zakresie sposobu jego zagospodarowania i warunków zabudowy obowiązują ustalenia zawarte w Rozdziale II niniejszej uchwały.

§ 12. 1. Wyznacza się TEREN ZABUDOWY USŁUGOWEJ - USŁUGI KOMERCYJNE, oznaczony na rysunku planu symbolem UC.

2. Przeznaczenie podstawowe obejmuje:

1) zabudowę obiektami i urządzeniami niezbędnymi do zabezpieczenia Pomnika Zagłady przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, zapewnienia porządku i czystości na jego terenie, stałej konserwacji lub oznakowania jego granic albo granic strefy ochronnej lub niezbędnej obsługi osób odwiedzających Pomnik;

2) usługi jedynie w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia Pomnika Zagłady przed zniszczeniem lub uszkodzeniem oraz zapewnienia porządku i czystości na jego terenie, stałej konserwacji, oznakowania jego granic albo granic strefy ochronnej oraz niezbędnej obsługi osób odwiedzających Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu;

3. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje:

1) wewnętrzne drogi dojazdowe, miejsca parkingowe i chodniki niezbędne do obsługi przeznaczenia podstawowego;

2) zieleń izolacyjną oraz ozdobną z elementami małej architektury;

3) lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.

4. W granicach terenu UC w zakresie sposobu jego zagospodarowania i warunków zabudowy obowiązują ustalenia zawarte w Rozdziale II niniejszej uchwały a ponadto następujące ustalenia:

1) powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 50 % powierzchni terenu UC;

2) wielkość powierzchni biologicznie czynnej: do 30% powierzchni terenu UC;

3) wysokość budynków nie może przekraczać 12 m.

§ 13. 1. Wyznacza się TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ oznaczony na rysunku planu symbolem MN.

2. Przeznaczenie podstawowe obejmuje istniejącą zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w formie zabudowy wolno stojącej.

3. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje:

1) miejsca postojowe, dojazdy i chodniki niezbędne do obsługi przeznaczenia podstawowego;

2) zieleń izolacyjną oraz ozdobną z elementami małej architektury;

3) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.

4. W granicach terenu MN w zakresie sposobu jego zagospodarowania i warunków zabudowy obowiązują ustalenia zawarte w Rozdziale II niniejszej uchwały a ponadto następujące ustalenia:

1) dopuszcza się przebudowę i remonty istniejących budynków;

2) nakazuje się zapewnienie co najmniej jednego miejsca postojowego lub garażowego przypadającego na jeden lokal mieszkalny;

3) wielkość powierzchni biologicznie czynnej nie może stanowić mniej niż 30 % powierzchni terenu MN;

4) zakazuje się realizacji nowej zabudowy.

§ 14. 1. Wyznacza się TERENY ZIELENI PARKOWEJ, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1.ZP, 2.ZP, 3.ZP i 4.ZP.

2. Przeznaczenie podstawowe obejmuje komponowaną zieleń wysoką i niską typu parkowego.

3. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje:

1) ścieżki i ciągi spacerowe;

2) obiekty małej architektury;

3) urządzenia terenowe związane z funkcjami parkowymi;

4) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

4. W granicach terenów ZP, w zakresie sposobu ich zagospodarowania i warunków zabudowy obowiązują ustalenia zawarte w Rozdziale II niniejszej uchwały a ponadto następujące ustalenia:

1) dopuszcza się utrzymanie przejazdu drogowego z ul. Więźniów Oświęcimia do terenu 2.TPZ;

2) dopuszcza się dostosowanie głównych ciągów ścieżek oraz połączeń komunikacyjnych z terenami sąsiednimi do potrzeb niepełnosprawnych;

3) nakazuje się stosowanie nawierzchni ścieżek i ciągów spacerowych zapewniających bezpieczeństwo w różnych warunkach pogodowych;

4) dopuszcza się utrzymanie istniejących połączeń komunikacyjnych i miejsc parkingowych w terenie 1.ZP z możliwością rozbudowy miejsc parkingowych przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego;

5) w terenie 3.ZP dopuszcza się budowę ciągów pieszo-jezdnych.

§ 15. 1. Wyznacza się TEREN ZIELENI NIEURZĄDZONEJ, oznaczony na rysunku planu symbolem Z.

2. Przeznaczenie podstawowe obejmuje naturalną zieleń wysoką i niską typu nadrzecznego i łęgowego.

3. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje:

1) zieleń komponowaną typu parkowego,

2) ścieżki piesze i rowerowe,

3) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

4) nie wyznaczone na rysunku planu dojścia i dojazdy do terenów otaczających;

5) wał przeciwpowodziowy rzeki Soły;

6) trasa rowerowa.

4. W granicach terenu Z, w zakresie sposobu jego zagospodarowania obowiązują ustalenia zawarte w Rozdziale II niniejszej uchwały a ponadto następujące ustalenia:

1) dopuszcza się lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej o znaczeniu lokalnym, z zachowaniem zasad zawartych w przepisach odrębnych;

2) na wałach przeciwpowodziowych zabrania się sadzenia zieleni wysokiej;

3) dopuszcza się realizację w rejonie ul. Legionów przyczółka kładki pieszej z niezbędnymi urządzeniami technicznymi przy spełnieniu wymagań zawartych w przepisach odrębnych;

4) dopuszcza się prace związane konserwacją i modernizacją wału przeciwpowodziowego;

5) dopuszcza się modernizację istniejącej trasy rowerowej.

§ 16. 1. Wyznacza się TERENY UJĘCIA WODY, oznaczone na rysunku planu symbolami 1. WZ i 2.WZ.

2. Przeznaczenie podstawowe pod lokalizację studni kopano-wierconych ujęcia wody "Zasole".

3. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje:

1) zieleń komponowaną typu parkowego;

2) naturalną zieleń wysoką i niską;

3) sieci i urządzenia związane z eksploatacja ujęcia wody "Zasole";

4) nie wyznaczone na rysunku planu dojścia i dojazdy do studni oraz urządzeń technicznych związanych z eksploatacją ujęcia wody "Zasole";

5) wał przeciwpowodziowy rzeki Soły.

4. W granicach terenów WZ, w zakresie sposobu ich zagospodarowania obowiązują ustalenia zawarte w Rozdziale II niniejszej uchwały a ponadto następujące ustalenia:

1) dopuszcza się lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej o znaczeniu lokalnym, z zachowaniem wymogów zawartych w przepisach odrębnych;

2) dopuszcza się prace związane konserwacją i modernizacją wału przeciwpowodziowego położonego w terenie 2.WZ.

§ 17. 1. Wyznacza się TEREN DROGI PUBLICZNEJ - DROGA GŁÓWNA, oznaczony na rysunku planu symbolem KDG,

2. Podstawowym przeznaczeniem terenu jest droga główna, z wyposażeniem dostosowanym do jej klasy (jezdnia, chodniki, ścieżki rowerowe, pasy i zatoki postojowe, pasy zieleni, przejścia piesze i przejazdy rowerowe, zatoki przystankowe, zadaszenia przystankowe), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (odwodnienie, oświetlenie, urządzenia zabezpieczenia, oznakowania i sterowania ruchem oraz służące ograniczaniu uciążliwości komunikacyjnej).

3. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje:

1) ciągi, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej nie związanej funkcjonalnie z drogami;

2) obiekty małej architektury;

3) urządzenia ochrony przed hałasem;

4) zieleń izolacyjną;

5) wał przeciwpowodziowy rzeki Soły.

4. Ustala się szerokość pasa drogowego jak na rysunku planu.

5. Warunkiem realizacji urządzeń towarzyszących, o których mowa w ust. 3 jest dostosowanie ich do charakteru i wymogów użytkowania podstawowego i bezpieczeństwa ruchu.

6. Dopuszcza się prace związane konserwacją i modernizacją wału przeciwpowodziowego.

§ 18. 1. Wyznacza się TERENY DRÓG PUBLICZNYCH - DROGI LOKALNE, oznaczone na rysunku planu symbolami 1.KDL, 2.KDL i 3.KDL.

2. Podstawowym przeznaczeniem terenu są drogi lokalne, z wyposażeniem dostosowanym do ich klasy (jezdnia, chodniki, ścieżki rowerowe, pasy i zatoki postojowe, pasy zieleni, przejścia piesze i przejazdy rowerowe, zatoki przystankowe, zadaszenia przystankowe), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (odwodnienie, oświetlenie, urządzenia zabezpieczenia, oznakowania i sterowania ruchem oraz służące ograniczaniu uciążliwości komunikacyjnej).

3. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje:

1) ciągi, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej nie związanej funkcjonalnie z drogami;

2) obiekty małej architektury.

4. Ustala się szerokość pasa drogowego jak na rysunku planu.

5. Warunkiem realizacji urządzeń towarzyszących, o których mowa w ust. 3 jest dostosowanie ich do charakteru i wymogów użytkowania podstawowego i bezpieczeństwa ruchu.

Rozdział 4.
Przepisy końcowe

§ 19. Ustala się wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu jednorazowej opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu w wysokości 1 % dla wszystkich terenów w obszarze objętym planem.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Oświęcim.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/243/11
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/243/11
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 listopada 2011 r.

rozstrzygnięcie dotyczące rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu połozonego w Oświęcimiu obejmującego teren Pomnika Zagłady, na którego obszarze połozony jest Pomnik M,ęczeństwa w Oświęcimiu wraz ze strefą ochronną ustaloną rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 1999r.

W oparciu o przepis zawarty w art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu, obejmującego teren Pomnika Zagłady, na którego obszarze położony jest Pomnik Męczeństwa w Oświęcimiu wraz z jego strefą ochronną, ustaloną Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 1999 roku został ponownie wyłożony do publicznego wglądu w okresie od 29 września 2011 roku do 27 października 2011 roku. W czasie wyłożenia oraz w wyznaczonym terminie wnoszenia uwag dotyczących projektu planu, tj. do dnia 11 listopada 2011 roku nie wpłynęła żadna uwaga. Po zapoznaniu się z powyższą informacją przekazaną przez Prezydenta Miasta Oświęcim, Rada Miasta Oświęcim, nie znajdując podstaw do dokonania rozstrzygnięć w sprawie uwag nieuzwględnionych, przyjmuje projekt planu do uchwalenia.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/243/11
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 listopada 2011 r.

rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu, obejmującego Pomnik Zagłady, na którego obszarze położony jest Pomnik Męczeństwa w Oświęcimiu wraz z jego strefą ochronną ustaloną rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 1999r., inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

1) Obszar objęty planem ma zapewnioną dostępność komunikacyjną w oparciu o istniejący układ dróg publicznych znajdujących się częściowo w jego granicach, połączonych przez istniejącą drogę wojewódzką nr 933 klasy G (droga główna) w ciągu ul. Legionów z ogólnokrajową siecią dróg. W ustaleniach planu dopuszcza się uzupełnienie podstawowego układu komunikacyjnego realizacją dróg wewnętrznych - w zależności od powstających potrzeb.

2) Obszar objęty planem wyposażony jest w sieci uzbrojenia infrastrukturalnego, w tym w miejską sieć wodociągową oraz ogólnospławną kanalizację sanitarną i deszczową. Plan dopuszcza rozbudowę i modernizacją istniejących sieci uzbrojenia infrastrukturalnego oraz budowę nowych odcinków sieci - w zależności od powstających potrzeb.

3) Dla określonych w ust. 2 inwestycji stanowiących zadania własne Miasta Oświęcim, przewiduje się możliwość ich finansowania z budżetu Miasta oraz z budżetu Państwa przy udziale podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w terenach objętych planem - w ramach porozumienia cywilno-prawnego lub w formie partnerstwa publiczno-prywatnego.

4) Źródłem finansowania inwestycji związanych z modernizacją sieci wodociągowej i kanalizacyjnej będzie budżet Miasta - w części dotyczącej inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym oraz dotacje pochodzące z funduszy Unii Europejskiej i krajowych funduszy celowych.

5) Wyposażenie terenów objętych planem w sieci i urządzenia elektroenergetyczne oraz związane z zaopatrzeniem w gaz, nie stanowiących zadań własnych gminy, realizowane będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie Prawo energetyczne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »