| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/109/2011 Rady Miasta Mszana Dolna

z dnia 8 grudnia 2011r.

w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2011 po stronie dochodów i wydatków

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). - Rada Miasta Mszana Dolna uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Mszana Dolna na rok 2011 o kwotę 74.500,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą plan dochodów budżetu wynosi ogółem 28.913.155,89 zł.

2. W związku ze zmianami określonymi w ust. 1 zwiększa się plan dochodów o kwotę 74.500,00 zł. w tym:

1)zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 74.500,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa sie wydatki budżetu miasta Mszana Dolna na rok 2011 o kwotę 74.500,00 zł.,oraz dokonuje się zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą plan wydatków budżetu wynosi ogółem 30.645.911,95 zł.

2. W związku ze zmianami określonymi w ust. 1 dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w tym:

1)dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących jednostek budżetowych z czego:

a) dokonuje się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.

- zgodnie z załącznikiem nr 2.1 do niniejszej uchwały.

3. W związku ze zmianami określonymi w ust. 1 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 74.500,00 zł., w tym:

1)zwiększa się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 74.500,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 2.2.

§ 3. Udziela się dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mszanie Dolnej w łącznej kwocie 50.000,00 zł. w tym:

1)dotacji inwestycyjnej w łącznej kwocie 50.000,00 zł. z przeznaczeniem na:

a) dofinansowanie prac projektowych, wiertniczo-badawczych i dokumentacji budowy studni głębinowej na potrzeby wodociągu miejskiego.

§ 4. W związku ze zmianami określonymi w § 1 , § 2 i § 3 dokonuje się zmiany w dotacjach udzielanych z budżetu miasta Mszana Dolna w roku 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mszana Dolna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/109/2011
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 8 grudnia 2011 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA NA ROK 2011

Lp.

Dział

Treść

Dochody

Zmniejszenie

Zwiększenie

1.

700

Gospodarka mieszkaniowa

-

74.500,00

Dochody majatkowe

-

74.500,00

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)

-

74.500,00

Razem:

-

74.500,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/109/2011
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 8 grudnia 2011 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA NA ROK 2011

Lp.

Dział

Rozdział

Treść

Wydatki

Zmniejszenia

Zwiększenie

1.

750

Administracja publiczna

3.500,00

-

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

3.500,00

-

w tym:

-

a) wydatki bieżące

3.500,00

-

2.

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-

3.500,00

75405

Komendy powiatowe Policji

-

3.500,00

w tym:

a) wydatki bieżące

-

3.500,00

3.

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-

68.000,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

-

45.000,00

w tym:

a) wydatki majątkowe

-

45.000,00

90095

Pozostała działalność

-

23.000,00

w tym:

a) wydatki majatkowe

-

23.000,00

4.

926

Kultura ifizyczna

-

6.500,00

92601

Obiekty sportowe

-

6.500,00

w tym:

a) wydatki majatkowe

-

6.500,00

Razem:

3.500,00

78.000,00


Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr XV/109/2011
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 8 grudnia 2011 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA NA ROK 2011

Lp.

Dział

Rozdział

Treść

Wydatki

Zmniejszenie

Zwiększenie

1.

750

Administracja publiczna

3.500,00

-

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

3.500,00

-

w tym:

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

3.500,00

-

w tym:

(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

3.500,00

-

2.

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-

3.500,00

75405

Komendy powiatowe Policji

-

3.500,00

w tym:

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

-

3.500,00

w tym:

(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

-

3.500,00

Razem:

3.500,00

3.500,00


Załącznik Nr 2.2 do Uchwały Nr XV/109/2011
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 8 grudnia 2011 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA NA ROK 2011

Lp.

Dział

Rozdział

Treść

Plan na 2011r. przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan na 2011r. po zmianach

1

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

109.414,00

-

-

109.414,00

40002

Dostarczanie wody

109.414,00

-

-

109.414,00

w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

109.414,00

-

-

109.414,00

2

600

Transport i łączność

2.795.530,00

-

-

2.795.530,00

60016

Drogi publiczne gminne

2.795.530,00

-

-

2.795.530,00

w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

2.795.530,00

-

-

2.795.530,00

3

700

Gospodarka mieszkaniowa

7.485.365,93

-

-

7.485.365,93

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

7.485.365,93

-

-

7.485.365,93

w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

7.485.365,93

-

-

7.485.365,93

w tym:

na programy finansowane z udziałem srodków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

7.414.365,93

-

-

7.414.365,93

4

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

250.000,00

-

-

250.000,00

75416

Straż gminna (miejska)

250.000,00

-

-

250.000,00

w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

250.000,00

-

-

250.000,00

5

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

225.900,00

-

68.000,00

293.900,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

189.900,00

-

45.000,00

234.900,00

w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

189.900,00

-

45.000,00

234.900,00

90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

18.000,00

-

-

18.000,00

w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

18.000,00

-

-

18.000,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

13.000,00

-

-

13.000,00

w tym:

-

inwestycje i zakupy inwestycyjne

13.000,00

-

-

13.000,00

90095

Pozostała działalność

5.000,00

-

23.000,00

28.000,00

w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

5.000,00

-

23.000,00

28.000,00

6

926

Kultura fizyczna

2.145.693,69

-

6.500,00

2.152.193,69

92601

Obiekty sportowe

2.145.693,69

-

6.500,00

2.152.193,69

w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

2.145.693,69

-

6.500,00

2.152.193,69

w tym:

na programy finansowane z udziałem srodków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

2.078.860,05

-

-

2.078.860,05

Razem:

13.011.903,62

-

74.500,00

13.086.403,62


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/109/2011
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 8 grudnia 2011 r.

ZMIANY W PLANOWANYCH DOTACJACH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA W ROKU 2011

Dział

Rozdział

Nazwa

Rodzaj dotacji z budżetu

Zwiększenie Zmniejszenie +/-

Dla jednostek sektora finansów publicznych po zmianach

Zwiększenie Zmniejszenie +/-

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych po zmianach

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

+50.000

50.000

-

-

40002

Dostarczanie wody

+50.000

50.000

-

-

dotacja celowa przekazana dla ZGK na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zwiazanej z potrzebami wodociagu miejskiego

+50.000

50.000

-

-

600

Transport i łączność

-

5.000

-

-

60016

Drogi publiczne gminne

-

5.000

-

-

dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

-

5.000

-

-

801

Oświata i wychowanie

-

-

-

589.882

80104

Przedszkola

-

-

-

589.882

dotacja podmiotowa

-

-

-

589.882

851

Ochrona zdrowia

-

-

-

10.000

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

-

-

-

10.000

dotacje celowe (bieżące) na realizację zadań w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi

-

-

-

10.000

852

Pomoc społeczna

-

2.400

-

-

85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

-

2.400

-

-

dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań bieżących

-

2.400

-

-

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-

18.000

-

-

90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

-

18.000

-

-

dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

-

18.000

-

-

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-

520.000

-

-

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

-

270.000

-

-

dotacja podmiotowa

-

270.000

-

-

92116

Biblioteki

-

250.000

-

-

dotacja podmiotowa

-

250.000

-

-

Razem:

+50.000

595.400

-

599.882

POLECANE

reklama

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Jaśkowiak

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »