| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/125/11 Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591,z późniejszymi zmianami) oraz art. 15 i art. 19, pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz.613,z późniejszymi zmianami),w związku z pkt 4 litera a) Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P. Nr 95, poz.961),art.47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z późniejszymi zmianami) oraz art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 197, poz.1172) Rada Miejska w Żabnie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej od 1 m2 zajętej powierzchni pod sprzedaż

na terenie Gminy Żabno w wysokości 3.00 zł.

2. 2 Dzienna stawka opłaty targowej nie może przekroczyć kwoty 728.64 zł.

3. 3 Przez pojęcie "zajęta powierzchnia" należy rozumieć całkowitą powierzchnię zajętą pod sprzedaż jak również powierzchnię zajętą przez sprzedającego, z której nie może skorzystać inny sprzedający.

4. 4 Przy wyliczeniu wysokości opłaty bierze się pod uwagę każdy rozpoczęty metr Kwadratowy powierzchni pod sprzedaż.

§ 2. Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży.

§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Na inkasentów wyznacza się:

a) na terenie miasta Żabno - Miejski Ludowy Klub Sportowy w Żabnie. Zainkasowane kwoty z tytułu opłaty targowej , Miejski Ludowy Klub Sportowy odprowadza w całości na konto Gminy. Tytułem wynagrodzenia za inkaso Miejski Ludowy Klub Sportowy w Żabnie otrzymuje 90% zainkasowanej kwoty.

b) na terenie Niedomic - Środowiskowy Klub Sportowy "Unia" w Niedomicach. Zainkasowane kwoty z tytułu opłaty targowej , Środowiskowy Klub Sportowy "Unia" odprowadza w całości na konto Gminy. Tytułem wynagrodzenia za inkaso Środowiskowy Klub Sportowy "Unia" w Niedomicach otrzymuje 90% zainkasowanej kwoty.

c) w poszczególnych sołectwach na terenie Gminy Żabno - osoby wymienione w wykaziestanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej będzie wynosić 30% zainkasowanej kwoty i wypłacane będzie w kasie Urzędu Miejskiego po rozliczeniu zainkasowanych kwot i wpłaceniu opłaty targowej.

3. Inkasenci określeni w ust. 2 będą dokonywać rozliczeń wpływów i wpłaty inkasana koniec każdego miesiąca do kasy Urzędu Miejskiego lub na konto bankowe Urzędu Miejskiego.

§ 4. Cennik opłaty targowej należy umieścić na targowiskach w widocznym miejscu.

§ 5. Traci moc uchwała Nr VI/52/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 1 kwietnia 2011 r., Nr 164, poz.1301.


§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą od 1 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Krzysztof Wójcik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/125/11
Rady Miejskiej w Żabnie
z dnia 24 listopada 2011 r.

Wykaz inkasentów poboru opłaty targowej:

Lp.

Sołectwo

Nazwisko i imię inkasenta

Adres inkasenta

1

Bobrowniki Wielkie

Woźny Marian

33-131 Łęg Tarnowski, Bobrowniki Wielkie, ul. Długa 105

2

Chorążec

Kmieć Barbara

33-240 Żabno, Chorążec 15

3

Czyżów

Florek Andrzej

33-240 Żabno, Czyżów 6

4

Fiuk

Pochroń Ryszard

33-240 Żabno, Sieradza 232

5

Goruszów

Chyc Anna

33-250 Otfinów, Goruszów 14

6

Gorzyce

Szarek Irena

33-250 Otfinów, Gorzyce 155

7

Ilkowice

Giebułtowska Franciszka

33-131 Łęg Tarnowski, Ilkowice, ul. Rudno 215

8

Janikowice

Kopeć Leszek

33-250 Otfinów, Janikowice 56

9

Kłyż

Kochańczyk Wiesław

33-250 Otfinów, Kłyż 69

10

Łęg Tarnowski

Radoń Bogdan

33-131 Łęg Tarnowski, ul. Witosa 163

11

Nieciecza

Wójcik Tadeusz

33-240 Żabno, Nieciecza 83

12

Odporyszów

Głód Andrzej

33-240 Żabno, Odporyszów ul. Ks. Antoniego Szlęzaka 21

13

Otfinów

Woźniczka Adam

33-250 Otfinów, Otfinów 120

14

Pasieka Otfinowska

Sowa Emil

33-270 Wietrzychowice, Pasieka Otfinowska 60

15

Pierszyce

Pietrek Marta

33-250 Otfinów, Pierszyce 25

16

Podlesie Dębowe

Kiełbasa Lucyna

33-240 Żabno, Podlesie Dębowe 14

17

Sieradza

Kijowski Stanisław

33-240 Żabno, Sieradza 40

18

Siedliszowice

Bieszczad Joanna

33-250 Otfinów, Siedliszowice 86

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Krzysztof Wójcik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Admiral Tax Ltd

Eksperci w planowaniu podatkowym i optymalizacji kosztów fiskalnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »