| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 332/2011 Zarządu Powiatu Myślenickiego

z dnia 13 grudnia 2011r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2011

Na podstawie art. 32 ust 1 i ust 2 pkt 4ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. O samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zmianami ), art. 257 pkt. 1, art. 258 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami), Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2011 Nr III/26/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2010r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2011r. Nr 70, poz. 548 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2011 w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe, w dziale 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, rozdział 71015 - Nadzór budowlany, w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA, rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie, rozdział 75020- Starostwa powiatowe, w dziale 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące , rozdział 80130 - Szkoły zawodowe, rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, rozdział 80195 - Pozostała działalność, w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA, rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze, rozdział 85204 - Rodziny zastępcze, rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie, w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne:

Zmiany w planie dochodów budżetowych na rok 2011:

Dział

WYSZCZEGÓLNIENIE

Zwiększenia w złotych

Zmniejszenia w złotych

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

10 000

Drogi publiczne powiatowe

10 000

w tym:

b) dochody majątkowe, w tym:

10 000

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)

10 000

Zmiany w planie wydatków budżetowych na rok 2011:

Dział

Rozdział

WYSZCZEGÓLNIENIE

Zwiększenia w złotych

Zmniejszenia w złotych

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

11 200

1 200

60014

Drogi publiczne powiatowe

11 200

1 200

W tym:

I. wydatki bieżące, w tym:

1 200

1 200

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

1 200

1 200

w tym:

(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 200

(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

1 200

II. wydatki majątkowe, w tym:

10 000

(1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

10 000

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

151

151

71015

Nadzór budowlany

151

151

W tym:

I. wydatki bieżące, w tym:

151

151

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

151

151

w tym:

(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

151

(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

151

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

97 500

97 500

75011

Urzędy wojewódzkie

70 000

W tym:

I. wydatki bieżące, w tym:

70 000

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

70 000

w tym:

(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

70 000

75020

Starostwa powiatowe

97 500

27 500

W tym:

I. wydatki bieżące, w tym:

95 000

27 500

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

95 000

27 500

w tym:

(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

27 500

(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

95 000

II. wydatki majątkowe, w tym:

2 500

(1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

2 500

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

4 715

4 715

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

4 715

4 715

W tym:

I. wydatki bieżące, w tym:

4 715

4 715

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

4 715

1 715

w tym:

(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

4 715

(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

1 715

(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

3 000

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

77 001

77 001

80120

Licea ogólnokształcące

26 814

W tym:

I. wydatki bieżące, w tym:

26 814

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

26 814

w tym:

(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

10 693

(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

16 121

80130

Szkoły zawodowe

50 187

1 534

W tym:

I. wydatki bieżące, w tym:

50 187

1 534

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

50 187

0

w tym:

(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

8 699

(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

41 488

(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 534

80140

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

10 339

W tym:

I. wydatki bieżące, w tym:

10 339

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

10 339

w tym:

(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2 573

(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

7 766

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

55 128

W tym:

I. wydatki bieżące, w tym:

55 128

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

55 128

w tym:

(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

55 128

80195

Pozostała działalność

10 000

W tym:

I. wydatki bieżące, w tym:

10 000

(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

10 000

852

POMOC SPOŁECZNA

32 200

32 200

85201

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

24 000

W tym:

I. wydatki bieżące, w tym:

1 000

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

1 000

w tym:

(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

1 000

(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące

23 000

z tego:

dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:

23 000

dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących

23 000

85204

Rodziny zastępcze

8 200

W tym:

I. wydatki bieżące, w tym:

8 200

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

8 200

w tym:

(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

8 200

85218

Powiatowe centra pomocy rodzinie

32 200

W tym:

I. wydatki bieżące, w tym:

27 200

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

27 200

w tym:

(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

27 200

II. wydatki majątkowe, w tym:

5 000

0

(1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

5 000

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

654

654

85410

Internaty i bursy szkolne

654

654

W tym:

I. wydatki bieżące, w tym:

654

654

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

654

w tym:

(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

654

(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

654

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wydziałowi Finansowo-Księgowemu Starostwa Powiatowego w Myślenicach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Starosta


Józef Tomal

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »