| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/119/2011 Rady Powiatu Myślenickiego

z dnia 20 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2011 Nr III/26/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2010r

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zmianami ), art. 211, art. 212, art. 214, art.. 215, art. 235, art. 236,ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Powiatu Myślenickiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2011 o kwotę 885zł., w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 65.906zł.

2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 66.791zł.

jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2011 o kwotę 885zł. - jak w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Zmiany wydatków z ust. 2 obejmują:

1) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 48.729zł., w tym:

a) zwiększenia wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 48.729zł, z czego:

- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6.358zł.

- zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 42.371zł.

2) zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 49.614zł., w tym wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 49.614zł., z czego na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 66.791zł.

§ 2. 1. W tabeli nr 1 do Uchwały Budżetowej (Dochody budżetu Powiatu Myślenickiego na rok 2011) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W tabeli nr 2 do Uchwały Budżetowej (Wydatki budżetu Powiatu Myślenickiego na rok 2011) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W tabeli nr 7 do Uchwały Budżetowej (Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych w roku 2011) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/119/2011
Rady Powiatu Myślenickiego
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Dochody budżetu Powiatu Myślenickiego na rok 2011

Lp.

Dział

Nazwa - Treść

Zwiększenia w złotych

Zmniejszenia w złotych

3.

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

600 000

600 000

w tym:

b) dochody majątkowe, w tym:

600 000

600 000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§6431)

600 000

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

600 000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§6430)

600 000

9.

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

16 000

w tym:

a) dochody bieżące, w tym:

16 000

Wpływy z różnych opłat (§0690)

16 000

10.

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

6 358

w tym:

a) dochody bieżące, w tym:

6 358

Subwencje ogólne z budżetu państwa

6 358

część oświatowa subwencji ogólnej (§2920)

6 358

11.

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

23 871

w tym:

a) dochody bieżące, w tym:

23 871

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)

2 286

Wpływy z usług (§0830)

15 556

Pozostałe odsetki (§0920)

1 097

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§0960)

1 500

Różnice kursowe (§1510)

3 432

13.

852

POMOC SPOŁECZNA

22 177

66 791

w tym:

a) dochody bieżące, w tym:

22 177

Wpływy z usług (§0830)

22 177

b) dochody majątkowe, w tym:

66 791

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§6207)

66 791

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

66 791

15.

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

2 500

w tym:

a) dochody bieżące, w tym:

2 500

Wpływy z usług (§0830)

2 400

Pozostałe odsetki (§0920)

100

RAZEM DOCHODY

668 406

669 291

w tym

dochody bieżące

68 406

2 500

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

dochody majątkowe

600 000

666 791

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

600 000

66 791


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/119/2011
Rady Powiatu Myślenickiego
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Wydatki budżetu Powiatu Myślenickiego na rok 2011

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa - Treść

Zwiększenia w złotych

Zmniejszenia w złotych

3.

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

16 000

60014

Drogi publiczne powiatowe

16 000

W tym:

I. wydatki bieżące, w tym:

16 000

(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych

16 000

w tym:

(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

16 000

12.

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

30 229

80120

Licea ogólnokształcące

9 364

W tym:

I. wydatki bieżące, w tym:

9 364

(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych

9 364

w tym:

(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

9 364

80130

Szkoły zawodowe

19 165

W tym:

I. wydatki bieżące, w tym:

19 165

(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych

19 165

w tym:

(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

6 358

(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

12 807

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

1 700

W tym:

I. wydatki bieżące, w tym:

1 700

(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych

1 700

w tym:

(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

1 700

14.

852

POMOC SPOŁECZNA

22 177

66 791

85202

Domy pomocy społecznej

22 177

66 791

W tym:

I. wydatki bieżące, w tym:

5 000

(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych

5 000

w tym:

(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

5 000

II. wydatki majątkowe, w tym:

17 177

66 791

(1)wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

17 177

66 791

w tym:

(1.1.) na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

66 791

16.

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

100

2 600

85406

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

200

W tym:

I. wydatki bieżące, w tym:

200

(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych

200

w tym:

(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

200

85407

Placówki wychowania pozaszkolnego

100

W tym:

I. wydatki bieżące, w tym:

100

(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych

100

w tym:

(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

100

85410

Internaty i bursy szkolne

2 400

W tym:

I. wydatki bieżące, w tym:

2 400

(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych

2 400

w tym:

(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

2 400

RAZEM WYDATKI

68 506

69 391

wydatki bieżące:

51 329

2 600

wydatki majątkowe:

17 177

66 791


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/119/2011
Rady Powiatu Myślenickiego
z dnia 20 grudnia 2011 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych W 2011 ROKU

Dział

Rozdział

Nazwa zadania

Wartość zadania

Udział własny Powiatu

Małopolski Regionalny Program Operacyjny

zmniejszenia w złotych

zwiększenia w złotych

zmniejszenia w złotych

852

85202

"Przebudowa i modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Biały Potok" w Trzemeśni"

51 786

15 005

66 791

OGÓŁEM

51 786

15 005

66 791
Przewodniczący Rady Henryk Migacz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Jankowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »