| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/241/2011 Rady Gminy Chełmiec

z dnia 15 grudnia 2011r.

w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego"Chełmiec V" w Gminie Chełmiec - we wsi Wielogłowy

Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 15 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zmianami) oraz art. 18. ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) Rada Gminy Chełmiec postanawia, co następuje:

Rozdział 1.
Ustalenia formalne

§ 1.

1. Po stwierdzeniu, stosownie do ustaleń przepisu art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, że ustalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - "Chełmiec V" nie naruszają ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą Nr LX(339)98 Rady Gminy w Chełmcu z dnia 23 kwietnia 1998 roku - uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Chełmiec Nr XX(163)2004 z dnia 24 maja 2004 r. (Dz. Urzędowy Wojew. Małopolskiego Nr 222, poz. 2514 z późn. zm.) w zakresie przeznaczenia części działki nr 128 położonej w Wielogłowach - na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - zwaną w tekście niniejszej uchwały zmianą planu.

2. Zmiana planu obejmuje część działki Nr 128 w Wielogłowach - obszar określony w załączniku graficznym do uchwały Rady Gminy Chełmiec Nr VII(69)2011 z dnia 17 marca 2011 roku.

3. Treść niniejszej uchwały stanowi część tekstową zmiany planu. Załącznikami do uchwały są:

1)załącznik Nr 1 - Rysunek zmiany planu sporządzony na podkładzie mapy zasadniczej w skali 1:2000,

2)załącznik Nr 2 - Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy,

3)załącznik Nr 3 - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany planu.

4. Obszar objęty ustaleniami zmiany planu oznaczony jest linią ciągłą na załączniku graficznym Nr 1 w skali 1:2000, stanowiącym integralną część uchwały.

5. Ustalenia zmiany planu dotyczą przeznaczenia terenu i linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach, linii rozgraniczających dróg, warunków i zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, w tym szczególnych warunków wynikających z potrzeby ochrony środowiska, zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.

6. W obszarze objętym zmianą planu nie wyznacza się terenów do tymczasowego zagospodarowania, innego niż użytkowanie dotychczasowe przed uchwaleniem planu.

7. Użytkowanie dotychczasowe, o którym mowa w ust. 6 może być kontynuowane do czasu uzyskania przez innego użytkownika prawa do wykorzystania terenu zgodnie z jego przeznaczeniem w niniejszej zmianie planu.

8. Ustalenia zmiany planu nie naruszają i nie wykluczają stosowania innych przepisów szczególnych.

§ 2.

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1. zabudowie jednorodzinnej, budynku mieszkalnym jednorodzinnym, budynku gospodarczym, budynku garażowym, poziomie terenu, kondygnacji nadziemnej, terenie biologicznie czynnym, wysokości budynku - należy rozumieć tak, jak ustalone w aktualnych przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zmianami) lub jego przepisach wykonawczych,

2. dachu namiotowym - rozumie się przez to dach wielospadowy o trójkątnych połaciach, zbiegających się w jednym wierzchołku,

3. przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, obowiązującymi w dniu uchwalenia planu.

Rozdział 2.
Ustalenia ogólne

§ 3.

W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się co następuje:

1. obowiązuje utrzymanie wysokich standardów środowiska przyrodniczego, w szczególności czystości wód, powietrza atmosferycznego, gleb,

2. obowiązuje zakaz przekraczania dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń atmosferycznych, określonych w przepisach szczególnych,

3. obowiązuje zakaz lokalizacji inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko określonych w przepisach szczególnych,

4. obowiązuje ochrona przed hałasem i stosowanie urządzeń i zabezpieczeń dla utrzymania dopuszczalnego poziomu hałasu określonego w przepisach szczególnych jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.

5. Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową:

1)nie jest objęty ochroną konserwatorską i nie znajdują się na nim obiekty zabytkowe w rozumieniu przepisów szczególnych,

2)znajduje się poza granicą obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią,

3)znajduje się w granicach obszaru chronionego ustalonego Rozporządzeniem nr 92/06 Wojewody Małopolskiego z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2006 r. Nr 806 poz. 4862 z późn. zm.) - dla którego obowiązują ustalenia oraz zakazy zawarte w w/w Rozporządzeniu.

§ 4.

W zakresie infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu ustala się, co następuje:

1. zakaz zrzutu nie oczyszczonych ścieków do wód i gleby, zakaz gromadzenia odpadów w miejscach do tego nie wyznaczonych,

2. zaopatrzenie w wodę docelowo z sieci komunalnej. Dopuszcza się indywidualny system zaopatrzenia w wodę w oparciu o obowiązujące przepisy szczególne pod warunkiem nie naruszenia praw osób trzecich i pozostałych ustaleń obowiązującego planu,

3. odprowadzenie ścieków (wody zużyte na cele bytowe lub gospodarcze) docelowo do gminnej oczyszczalni ścieków. Do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszcza się wykonanie szczelnych zbiorników z okresowym wywozem ścieków na oczyszczalnię lub realizację indywidualnych, przyobiektowych oczyszczalni ścieków,

4. usuwanie odpadów stałych poprzez segregację i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach, okresowo opróżnianych i w sposób zorganizowany wywożonych na urządzone składowisko odpadów. Obowiązuje zakaz gromadzenia materiałów toksycznych i niebezpiecznych,

5. stosowane media i paliwa dla celów grzewczych nie mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń powietrza,

6. zasilanie w energię elektryczną na warunkach określonych przez zarządzającego siecią z uwzględnieniem istniejących sieci uzbrojenia pod- i nadziemnego; zasilanie w gaz na warunkach określonych przez zarządzającego siecią,

7. w zakresie łączności telekomunikacyjnej dopuszcza się realizację, remont i przebudowę uzbrojenia terenu z zakresu łączności publicznej,

8. utrzymuje się istniejącą infrastrukturę techniczną, dopuszczając przebudowę i rozbudowę oraz realizacje nowego uzbrojenia terenu przy zachowaniu wymogów określonych w przepisach odrębnych.

Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe

§ 5.

1. Część działki nr 128 w m. Wielogłowy stanowiącej grunty klasy RIVb o powierzchni ~0,55 ha, przeznacza się na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w terenach eksponowanych krajobrazowo o symbolu MN/k.

2. Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)dopuszcza się podział terenu na działki o powierzchni nie mniejszej niż 0,08 ha pod warunkiem zapewnienia do nich normatywnych dojazdów z obowiązkiem uzgodnienia projektów podziałów terenów przyległych do pasa drogowego z zarządcą drogi,

2)na wydzielonych działkach dopuszcza się realizację garaży oraz budynków gospodarczych z wykluczeniem funkcji inwentarskiej,

3)obowiązuje zabezpieczenie miejsc postojowych na działkach w ilości 1 miejsca na 1 mieszkanie z dopuszczeniem jako miejsca parkingowego stanowiska w garażu,

4)obowiązuje sytuowanie projektowanych obiektów w odległości nie mniejszej niż 8,0m od krawędzi istniejącej drogi gminnej o symbolu 6.2.KDD,

5)w zagospodarowaniu poszczególnych działek obowiązuje zachowanie co najmniej 60% jej powierzchni jako biologicznie czynnej,

6)obowiązuje intensywność zabudowy (jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej) w przedziale 0,01 - 0,2,

7)dla budynków mieszkalnych obowiązuje kształtowanie architektury harmonizującej z krajobrazem i nawiązującej do tradycyjnych cech budownictwa na tym terenie; wysokość obiektów mieszkalnych nie może przekroczyć 8,0m; kąt nachylenia głównych połaci dachowych (dachy dwu- lub wielospadowe) winien mieścić się w granicach 30-45 stopni; obowiązuje zakaz realizacji dachów namiotowych,

8)dla budynków gospodarczych i garażowych ustala się realizację dachów o kącie nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale 30-45 stopni; wysokość tych obiektów nie może przekroczyć 7,0m,

9)w wykończeniu budynków wyklucza się stosowanie okładzin panelami z tworzyw sztucznych, należy stosować materiały tradycyjne (tynk, drewno, kamień itp.); obowiązuje stosowanie pokryć dachowych w stonowanych, ciemnych kolorach (odcienie brązu, czerwieni, zieleni, szarości); kolorystyka elewacji w kolorach pastelowych; wyklucza się stosowanie w ogrodzeniach prefabrykowanych, betonowych elementów ozdobnych takich jak tralek i kolumn;

10)lokalizacja obiektów w zbliżeniu do istniejącej napowietrznej sieci energetycznej średniego napięcia (na rysunku planu symbol bE) na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

§ 6.

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia zmiany planu, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) dla terenów objętych ustaleniami zmiany planu o symbolu MN/k na 10%.

Rozdział 4.
Ustalenia przejściowe i końcowe

§ 7.

Uchwalenie niniejszej zmiany planu wywołuje skutki prawne w odniesieniu do dotychczas obowiązującego planu miejscowego Gminy Chełmiec, dla wyodrębnionych w niniejszej uchwale symboli, w obszarze określonym zmianą planu, zgodnie z art. 34 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami).

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmiec.

§ 9.

Uchwała podlega ogłoszeniu i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 10.

Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chełmiec.

Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec


Jan Bieniek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/241/2011
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 15 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.jpg

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINA CHEŁMIEC - WIEŚ WIELOGŁOWY - DZIAŁKA NR 128


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/241/2011
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 15 grudnia 2011 r.

Rozstrzygnięcie dotyczące rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec dla części dz. nr 128 w m. Wielogłowy

Rada Gminy Chełmiec, po zapoznaniu się z oświadczeniem Wójta Gminy Chełmiec stwierdzającym brak uwag kwestionujących przyjęte ustalenia w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec dla części dz. nr 128 w m. Wielogłowy w okresie wyłożenia tego projektu do wglądu publicznego i 14 dni po zakończeniu wyłożenia, stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz.717 z późn. zmianami).

Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec


Jan Bieniek


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/241/2011
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 15 grudnia 2011 r.

Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy, zapisanych w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec dla części dz. nr 128 w m. Wielogłowy

Rada Gminy Chełmiec, po zapoznaniu się z oświadczeniem Wójta Gminy Chełmiec stwierdzającym brak zapisanych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec dla części dz. nr 128 w m. Wielogłowy, stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz.717 z późn. zmianami).

Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec


Jan Bieniek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Olga Borkowska

Aplikant adwokacki, specjalista z zakresu postępowania cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »