| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/244/2011 Rady Gminy Chełmiec

z dnia 15 grudnia 2011r.

w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec III" w Gminie Chełmiec

Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 14 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.); art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 159 z późn. zm.); art. 7 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1266 z późn. zm.) -

Rada Gminy Chełmiec u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

Po stwierdzeniu zgodności ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec" wprowadzonym Uchwałą Nr IX/339/98 Rady Gminy Chełmiec z dnia 23 kwietnia 1998 r. uchwala się zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec III" w Gminie Chełmiec, zatwierdzonego Uchwałą Nr XLIV/363/2001 Rady Gminy Chełmiec z dnia 20 grudnia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2002 r. Nr 14 poz. 292 z późn. zm.) - w zakresie objętym Uchwałą Nr XLVI/575/2010 Rady Gminy Chełmiec z dnia 23 marca 2010 r. dotyczącym zmian zawartych w części tekstowej planu miejscowego, w odniesieniu do całego obszaru objętego planem.

§ 2.

1. Na całym obszarze objętym planem wymienionym w § 1 utrzymuje się istniejące zainwestowanie z dopuszczeniem remontów, przebudowy, rozbudowy i nadbudowy, jeżeli w ustaleniach szczegółowych zawartych w § 10 nie wprowadzono dla terenu o określonej funkcji zakazów, nakazów bądź ograniczeń.

2. W § 3 uchyla się pkt 2 a pkt 3 otrzymuje brzmienie:

" 3. Wszystkie linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach mogą być zmieniane (przesuwane) na odległość do 10,0 m w przypadku konieczności uwzględnienia stanu własności (władania) gruntami, zachowania przepisów szczególnych lub zgodnego z tymi przepisami zagospodarowania terenu inwestycji - o ile nie będzie to stanowić kolizji z zagospodarowaniem terenów sąsiednich. Zmiana linii rozgraniczającej w obrębie stref ochrony konserwatorskiej wymaga uzgodnienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zmiana linii rozgraniczającej w obrębie stref sanitarnych wymaga uzgodnienia z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym".

3. W § 5 pkt 2 - otrzymuje brzmienie:

"2. Wyodrębnia się strefę ekologiczną pot. Łubinka i jego dopływów (A1W) stanowiącą koryta rzeczne, użytki zielone, zadrzewienia i zakrzewienia łęgowe, w zasięgu zagrożenia powodziowego. Obowiązuje zakaz zabudowy kubaturowej. Dopuszczone rekreacyjne wykorzystanie tej strefy na cele urządzeń sportowo-rekreacyjnych (miejsca biwakowania, ścieżki spacerowe i rowerowe, pola namiotowe i t.p.). Dopuszczona realizacja urządzeń infrastruktury technicznej oraz dróg."

4. W § 5 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Ochronie podlegają walory krajobrazowe w obrębie niezalesionych wierzchowin oznaczone na rysunku planu symbolem "RP/k". Zakaz zalesiania i zadrzewiania. Ograniczenie prowadzenia nowych napowietrznych linii energetycznych s.n."

5. W § 5 uchyla się pkt 8.

6. W § 6 uchyla się pkt 3.

7. W § 6 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W odległości do 50 m od działki kościoła oraz od działki starego cmentarza w Paszynie nowe realizacje podlegają uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków."

8. W § 7 uchyla się pkt 2.

8a. W § 7 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Zakaz realizacji dachów płaskich. Spadek głównych połaci dachowych od 30o do 45o. Zakaz otwierania połaci na przeważającej części jej długości liczonej między krawędziami okapów. Zakaz przesuwania kalenicy w pionie i w poziomie. Ustalenia podane w niniejszym punkcie nie dotyczą budynków podlegających rozbudowie, przebudowie i nadbudowie W tych przypadkach elementy geometrii dachu należy nawiązać do części istniejącej".

9. W § 7 pkt 9 lit. a) i lit. e) otrzymują brzmienie:

"a) minimalna powierzchnia działki dla wolnostojącej zabudowy mieszkalnej - 600 m2, dla zabudowy mieszkalno-zagrodowej i rekreacyjnej - 1000 m2, dla zabudowy mieszkalnej bliźniaczej - 400 m2."

"e) dla działek wydzielanych przy drogach dodatkowo obowiązują ustalenia w § 9 pkt 10."

10. W § 7 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

" 10. Ustalenia dotyczące kształtowania architektury zawarte w pkt 3 i 4 nie dotyczą obiektów wymienionych w pkt 8. Dla obiektów tych ustala się natomiast obowiązek kształtowania architektury harmonizującej z krajobrazem".

11. W § 7 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

" 11. W terenach" MM" i "MM/L"utrzymuje się istniejącą zabudowę mieszkalną jednorodzinną i mieszkalno-zagrodową, z dopuszczeniem przebudowy i rozbudowy oraz z dopuszczeniem realizacji nowych budynków gospodarczych w istniejących siedliskach".

12. W § 8 pkt 1 lit. c) otrzymuje brzmienie:

"c) Obowiązek ochrony istniejących systemów drenarskich. Dla obiektów kubaturowychobowiązek projektowania systemów odwodnienia w terenach zagrożonych stagnacją wód, w terenach osuwiskowych i w terenach zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych".

12a. W § 8 w pkt 1 uchyla się lit. j).

13. W § 9 pkt 1 lit b) otrzymuje brzmienie:

"b) drogę powiatową nr 1570K Paszyn - Mogilno".

14. W § 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Utrzymuje się istniejącą sieć publicznych dróg gminnych, dróg wewnętrznych i dojazdowych, wyróżnionych i niewyróżnionych na rysunku planu. Dopuszcza się tworzenie nowych dróg dojazdowych i wewnętrznych".

15. W § 9 uchyla się pkt 4.

16. W § 9 uchyla się pkt 6.

17. W § 9 uchyla się pkt 8, pkt 9 i pkt 13.

18. W § 10 ustalenia dla terenów "A.1.W" i "A.4.RP" otrzymują brzmienie:

"A.1.W" - Wody powierzchniowe z przyległą strefą osłony biologicznej cieku podlegającą zakazowi zmiany użytkowania, z podstawową funkcją zieleni nieurządzonej. Dopuszcza się realizację urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, dróg oraz inwestycji celu publicznego."

" A.4.RP - Tereny rolne. Dopuszcza się realizację zabudowy związanej z prowadzeniem gospodarstwa rolnego oraz małych budynków gospodarczych do 35 m2 powierzchni zabudowy związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego lub pszczelarstwem. Utrzymuje się istniejące zainwestowanie oraz dopuszcza się jego przebudowę i rozbudowę z zastrzeżeniem zachowania istniejących gabarytów wysokościowych. Dopuszcza się realizację dróg dojazdowych, urządzeń infrastruktury technicznej, ich przebudowę i rozbudowę.Dopuszcza się realizację niekubaturowych urządzeń sportu i rekreacji."

19. W § 10 ustalenie dla terenu "A.5.RP/k" otrzymuje brzmienie:

" A.5.RP/k" - Tereny rolne o szczególnych walorach krajobrazowych. Obowiązuje ochrona przed zmianą użytkowania na cele nierolnicze. Zakaz zalesiania i zadrzewiania. W promieniu do 50 m od punktów widokowych "RP/Pk" całkowity zakaz nowej zabudowy.Utrzymuje się istniejące zainwestowaniez ustaleniami jak dla terenów "A.4.RP" .Dopuszczona realizacja urządzeń infrastruktury technicznej oraz dróg."

20. W § 10 w ustaleniu dla terenu "B.1.MM" pkt 2 i pkt 4 lit. b) otrzymują brzmienie:

"2. Utrzymuje się istniejącą zabudowę. Dopuszcza się realizację małych budynków gospodarczych nie związanych z gospodarstwem rolnym o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz wolnostojących garaży do 2 stanowisk."

"4.b) zakaz lokalizacji działalności gospodarczej wymagającej parkingów powyżej 10 stanowisk, hurtowni powyżej 150 m2 p.u., składów materiałowych, warsztatów samochodowych powyżej 2 stanowisk".

21. W § 10 ustalenie dla terenu "B.2.M/ML" otrzymuje brzmienie:

" B.2.M/ML" - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinneji rekreacyjnej (w formie domów rekreacyjnych o powierzchni zabudowy do 40 m2) . Dopuszczona realizacja usług podstawowych handlu, gastronomii i usług komercyjnych nie wymagających realizacji dodatkowego obiektu (w wymiarze do 30 % powierzchni użytkowej budynku). Domy rekreacyjne o powierzchni zabudowy do 40 m2, parterowe, z użytkowym poddaszem".

22. W § 10 ustalenie dla terenu "B.3.RPO" otrzymuje brzmienie:

" B.3.RPO - Tereny dotychczasowych gospodarstw szklarniowych. Utrzymanie w dotychczasowym użytkowaniu wyłącznie pod warunkiem dostosowania do wymagań ochrony środowiska. W ramach własności dopuszcza się jednorazowo (w okresie ważności planu) wydzielenie do dwóch działek dla zabudowyjednorodzinnej. W przypadku całkowitej rezygnacji z użytkowania szklarniowego - dopuszcza się realizację ustaleń planu jak dlaterenu mieszkalnictwa "MM". Pozostałe ustalenia jak w § 7 - odpowiednio do funkcji terenu".

23. W § 10, w dziale "D. KOMUNIKACJA" uchyla się pkt 3.

24. W § 11 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Tereny oznaczone symbolem funkcji oraz dodatkowo literą "/p" stanowią obszary podmokłe bądź zagrożone stagnacją wód. W terenach tych utrzymuje się istniejące zainwestowanie (o ustaleniach odpowiednich do funkcji terenu)."

25. W § 11 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Tereny oznaczone symbolem funkcji oraz dodatkową literą "/k" obejmują eksponowane widokowo stoki i wierzchowiny. Obowiązują szczególne warunki kształtowania architektury w krajobrazie według ustaleń zawartych w § 5 pkt 7, w § 7 pkt 10 oraz w § 10 dla terenu A.5.RP/k".

26. § 15 otrzymuje brzmienie:

" § 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy".

27. Stosownie do ustalenia w § 9 pkt 3 wprowadza się następującą Tabelę Drogową:

"TABELA DROGOWA"

(Obowiązująca na całym obszarze Gminy Chełmiec)

Klasa drogi

Publicznej1)

Szerokość w liniach

Rozgraniczających2)

Linia zabudowy3)

Uwagi

GP

40

25

drogi krajowe

G

25

20

drogi wojewódzkie

Z

20

8

Drogi powiatowe5)

drogi gminne6)

L

12

8-drogi powiatowe

6-drogi gminne

Drogi powiatowe7)

drogi gminne8)

D

10

6

Pozostałe publiczne

drogi gminne

Drogi

Niepubliczne

54)

5

Drogi wewnętrzne,

dojazdy, ciągi pieszo-

jezdne, drogi

pozostające we

władaniu gminy,

drogi zakładowe

Przypisy:

1)Według § 4 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem".

2)Linia rozgraniczająca drogi (ulice) określa granice terenu przeznaczonego na pas drogowy o szerokości wynikającej z przepisów § 7 ust. 1 i § 8 ust. 1 rozporządzenia albo pas drogowy ustalony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

3)Od krawędzi jezdni w terenie zabudowy. Poza terenem zabudowy obowiązują odległości minimalne określone w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r.Nr 71 poz.838 z późn. zm.) z zastrzeżeniem art. 43 ust. 2-3.

4)Obowiązuje również przy podziałach nieruchomości.

5)Drogi powiatowe klasy Z

- Nr 1544K (d.Nr 359) Chełmiec-Naszacowice

- Nr 1550K (d.Nr 365) Trzetrzewina-Krasne Potockie-Męcina

- Nr 1551K (d.Nr 219) Chełmiec-Limanowa

- Nr 1552K (d.Nr. 366) Tęgoborze-Chomranice

- Nr 1560K (d.Nr 306) Wielogłowy-Ubiad

- Nr 1567K (d.Nr 313) Nowy Sącz-Wojnarowa-Wilczyska

- Nr 1570K (d.Nr 315) Paszyn-Mogilno_Krużlowa

- Nr 1573K (d.Nr 321) Nowy Sącz-Cieniawa

6)Drogi gminne klasy Z

- Nr 290443K (Chomranice-Podchełmie)

- Nr 290070K,290352K,290159K (Klęczany-Wola Marcinkowska-Krasne Potockie)

- Nr 290359K,290427K (Klimkówka-Librantowa)

- Nr 290004K,290236K (Chełmiec-Świniarsko, ul. Gajowa)

7)Drogi powiatowe klasy L

- Nr 1548K (d.Nr 363) Trzetrzewina-Podrzecze

- Nr 1549K (d.Nr 364) Biczyce Dolne-Gostwica

8)Drogi gminne klasy L

- Nr 290183K, 290198K, 290117K (Biczyce Dolne-Biczyce Górne-Trzetrzewina)

- Nr 290000K,290001K (Chełmiec ul. Leśna)

- Nr 290012K (Chełmiec ul. Magazynowa)

- Nr 290018K (Chełmiec ul Słoneczna)

- Nr 290019K (Chełmiec ul. Szeroka)

- Nr 290020K (Chełmiec ul. Szkolna)

- Nr 290023K (Chełmiec u. Witosa)

- Nr 290165K (Krasne Potockie-Nowa Wieś)

- Nr 290084K (Kunów-Kawior)

- Nr 290093K (Kunów-Wierzchowina)

- Nr 290457K (Kunów-Wieś)

- Nr 290358K (Librantowa-Januszowa)

- Nr 290274K (Mała Wieś-ul. Starowiejska)

- Nr 290277K (Mała wieś-ul. Witkacego)

- Nr 290025K (Marcinkowice-do cmentarza)

- Nr 290045K (Marcinkowice-do stacji PKP)

- Nr 290046K (Marcinkowice-Stawiska-Rdziostów)

- Nr 290140K (Niskowa-przez wieś)

- Nr 290316K (Paszyn-Potoki)

- Nr 290399K,290060K,290059K (Piątkowa-Pod Wysuczkę-Boguszowa)

- Nr 290067K (Piątkowa-Koniuszowa)

- Nr 290148K (Rdziostów-Drzykowa-Klęczany)

- Nr 290242K (Świniarsko-Kościelna)

- Nr 290253K (Świniarsko-Sportowa)

- Nr 290200K,290121K (Niskowa-Szymanowice-Krasne Biczyckie)

- Nr 290111K (Trzetrzewina-Nakle)

- Nr 290108K (Trzetrzewina-Cmentarz-Niwy)

- Nr 290054K,290118K (Trzetrzewina-Stara Szkoła-Cypel)

- Nr 290341K (cz.) (Ubiad-Trzaśniki)

- Nr 290223K (Wielogłowy-Szkoła-Cmentarz)

- Nr 290233K (Wielopole-Wielogłowy)

- Nr 290212K (Wielopole-Klimkówka)

- Nr 290418K (Wola Kurowska-Ubiad)

- Nr 290352K (Chomranice-Wola Marcinkowska-Klęczany).

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu i wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Uchwała podlega także publikacji na stronie internetowej Gminy Chełmiec.

Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec


Jan Bieniek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Barnik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »