| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/244/2011 Rady Gminy Chełmiec

z dnia 15 grudnia 2011r.

w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec III" w Gminie Chełmiec

Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 14 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.); art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 159 z późn. zm.); art. 7 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1266 z późn. zm.) -

Rada Gminy Chełmiec u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

Po stwierdzeniu zgodności ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec" wprowadzonym Uchwałą Nr IX/339/98 Rady Gminy Chełmiec z dnia 23 kwietnia 1998 r. uchwala się zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec III" w Gminie Chełmiec, zatwierdzonego Uchwałą Nr XLIV/363/2001 Rady Gminy Chełmiec z dnia 20 grudnia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2002 r. Nr 14 poz. 292 z późn. zm.) - w zakresie objętym Uchwałą Nr XLVI/575/2010 Rady Gminy Chełmiec z dnia 23 marca 2010 r. dotyczącym zmian zawartych w części tekstowej planu miejscowego, w odniesieniu do całego obszaru objętego planem.

§ 2.

1. Na całym obszarze objętym planem wymienionym w § 1 utrzymuje się istniejące zainwestowanie z dopuszczeniem remontów, przebudowy, rozbudowy i nadbudowy, jeżeli w ustaleniach szczegółowych zawartych w § 10 nie wprowadzono dla terenu o określonej funkcji zakazów, nakazów bądź ograniczeń.

2. W § 3 uchyla się pkt 2 a pkt 3 otrzymuje brzmienie:

" 3. Wszystkie linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach mogą być zmieniane (przesuwane) na odległość do 10,0 m w przypadku konieczności uwzględnienia stanu własności (władania) gruntami, zachowania przepisów szczególnych lub zgodnego z tymi przepisami zagospodarowania terenu inwestycji - o ile nie będzie to stanowić kolizji z zagospodarowaniem terenów sąsiednich. Zmiana linii rozgraniczającej w obrębie stref ochrony konserwatorskiej wymaga uzgodnienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zmiana linii rozgraniczającej w obrębie stref sanitarnych wymaga uzgodnienia z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym".

3. W § 5 pkt 2 - otrzymuje brzmienie:

"2. Wyodrębnia się strefę ekologiczną pot. Łubinka i jego dopływów (A1W) stanowiącą koryta rzeczne, użytki zielone, zadrzewienia i zakrzewienia łęgowe, w zasięgu zagrożenia powodziowego. Obowiązuje zakaz zabudowy kubaturowej. Dopuszczone rekreacyjne wykorzystanie tej strefy na cele urządzeń sportowo-rekreacyjnych (miejsca biwakowania, ścieżki spacerowe i rowerowe, pola namiotowe i t.p.). Dopuszczona realizacja urządzeń infrastruktury technicznej oraz dróg."

4. W § 5 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Ochronie podlegają walory krajobrazowe w obrębie niezalesionych wierzchowin oznaczone na rysunku planu symbolem "RP/k". Zakaz zalesiania i zadrzewiania. Ograniczenie prowadzenia nowych napowietrznych linii energetycznych s.n."

5. W § 5 uchyla się pkt 8.

6. W § 6 uchyla się pkt 3.

7. W § 6 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W odległości do 50 m od działki kościoła oraz od działki starego cmentarza w Paszynie nowe realizacje podlegają uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków."

8. W § 7 uchyla się pkt 2.

8a. W § 7 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Zakaz realizacji dachów płaskich. Spadek głównych połaci dachowych od 30o do 45o. Zakaz otwierania połaci na przeważającej części jej długości liczonej między krawędziami okapów. Zakaz przesuwania kalenicy w pionie i w poziomie. Ustalenia podane w niniejszym punkcie nie dotyczą budynków podlegających rozbudowie, przebudowie i nadbudowie W tych przypadkach elementy geometrii dachu należy nawiązać do części istniejącej".

9. W § 7 pkt 9 lit. a) i lit. e) otrzymują brzmienie:

"a) minimalna powierzchnia działki dla wolnostojącej zabudowy mieszkalnej - 600 m2, dla zabudowy mieszkalno-zagrodowej i rekreacyjnej - 1000 m2, dla zabudowy mieszkalnej bliźniaczej - 400 m2."

"e) dla działek wydzielanych przy drogach dodatkowo obowiązują ustalenia w § 9 pkt 10."

10. W § 7 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

" 10. Ustalenia dotyczące kształtowania architektury zawarte w pkt 3 i 4 nie dotyczą obiektów wymienionych w pkt 8. Dla obiektów tych ustala się natomiast obowiązek kształtowania architektury harmonizującej z krajobrazem".

11. W § 7 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

" 11. W terenach" MM" i "MM/L"utrzymuje się istniejącą zabudowę mieszkalną jednorodzinną i mieszkalno-zagrodową, z dopuszczeniem przebudowy i rozbudowy oraz z dopuszczeniem realizacji nowych budynków gospodarczych w istniejących siedliskach".

12. W § 8 pkt 1 lit. c) otrzymuje brzmienie:

"c) Obowiązek ochrony istniejących systemów drenarskich. Dla obiektów kubaturowychobowiązek projektowania systemów odwodnienia w terenach zagrożonych stagnacją wód, w terenach osuwiskowych i w terenach zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych".

12a. W § 8 w pkt 1 uchyla się lit. j).

13. W § 9 pkt 1 lit b) otrzymuje brzmienie:

"b) drogę powiatową nr 1570K Paszyn - Mogilno".

14. W § 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Utrzymuje się istniejącą sieć publicznych dróg gminnych, dróg wewnętrznych i dojazdowych, wyróżnionych i niewyróżnionych na rysunku planu. Dopuszcza się tworzenie nowych dróg dojazdowych i wewnętrznych".

15. W § 9 uchyla się pkt 4.

16. W § 9 uchyla się pkt 6.

17. W § 9 uchyla się pkt 8, pkt 9 i pkt 13.

18. W § 10 ustalenia dla terenów "A.1.W" i "A.4.RP" otrzymują brzmienie:

"A.1.W" - Wody powierzchniowe z przyległą strefą osłony biologicznej cieku podlegającą zakazowi zmiany użytkowania, z podstawową funkcją zieleni nieurządzonej. Dopuszcza się realizację urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, dróg oraz inwestycji celu publicznego."

" A.4.RP - Tereny rolne. Dopuszcza się realizację zabudowy związanej z prowadzeniem gospodarstwa rolnego oraz małych budynków gospodarczych do 35 m2 powierzchni zabudowy związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego lub pszczelarstwem. Utrzymuje się istniejące zainwestowanie oraz dopuszcza się jego przebudowę i rozbudowę z zastrzeżeniem zachowania istniejących gabarytów wysokościowych. Dopuszcza się realizację dróg dojazdowych, urządzeń infrastruktury technicznej, ich przebudowę i rozbudowę.Dopuszcza się realizację niekubaturowych urządzeń sportu i rekreacji."

19. W § 10 ustalenie dla terenu "A.5.RP/k" otrzymuje brzmienie:

" A.5.RP/k" - Tereny rolne o szczególnych walorach krajobrazowych. Obowiązuje ochrona przed zmianą użytkowania na cele nierolnicze. Zakaz zalesiania i zadrzewiania. W promieniu do 50 m od punktów widokowych "RP/Pk" całkowity zakaz nowej zabudowy.Utrzymuje się istniejące zainwestowaniez ustaleniami jak dla terenów "A.4.RP" .Dopuszczona realizacja urządzeń infrastruktury technicznej oraz dróg."

20. W § 10 w ustaleniu dla terenu "B.1.MM" pkt 2 i pkt 4 lit. b) otrzymują brzmienie:

"2. Utrzymuje się istniejącą zabudowę. Dopuszcza się realizację małych budynków gospodarczych nie związanych z gospodarstwem rolnym o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz wolnostojących garaży do 2 stanowisk."

"4.b) zakaz lokalizacji działalności gospodarczej wymagającej parkingów powyżej 10 stanowisk, hurtowni powyżej 150 m2 p.u., składów materiałowych, warsztatów samochodowych powyżej 2 stanowisk".

21. W § 10 ustalenie dla terenu "B.2.M/ML" otrzymuje brzmienie:

" B.2.M/ML" - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinneji rekreacyjnej (w formie domów rekreacyjnych o powierzchni zabudowy do 40 m2) . Dopuszczona realizacja usług podstawowych handlu, gastronomii i usług komercyjnych nie wymagających realizacji dodatkowego obiektu (w wymiarze do 30 % powierzchni użytkowej budynku). Domy rekreacyjne o powierzchni zabudowy do 40 m2, parterowe, z użytkowym poddaszem".

22. W § 10 ustalenie dla terenu "B.3.RPO" otrzymuje brzmienie:

" B.3.RPO - Tereny dotychczasowych gospodarstw szklarniowych. Utrzymanie w dotychczasowym użytkowaniu wyłącznie pod warunkiem dostosowania do wymagań ochrony środowiska. W ramach własności dopuszcza się jednorazowo (w okresie ważności planu) wydzielenie do dwóch działek dla zabudowyjednorodzinnej. W przypadku całkowitej rezygnacji z użytkowania szklarniowego - dopuszcza się realizację ustaleń planu jak dlaterenu mieszkalnictwa "MM". Pozostałe ustalenia jak w § 7 - odpowiednio do funkcji terenu".

23. W § 10, w dziale "D. KOMUNIKACJA" uchyla się pkt 3.

24. W § 11 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Tereny oznaczone symbolem funkcji oraz dodatkowo literą "/p" stanowią obszary podmokłe bądź zagrożone stagnacją wód. W terenach tych utrzymuje się istniejące zainwestowanie (o ustaleniach odpowiednich do funkcji terenu)."

25. W § 11 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Tereny oznaczone symbolem funkcji oraz dodatkową literą "/k" obejmują eksponowane widokowo stoki i wierzchowiny. Obowiązują szczególne warunki kształtowania architektury w krajobrazie według ustaleń zawartych w § 5 pkt 7, w § 7 pkt 10 oraz w § 10 dla terenu A.5.RP/k".

26. § 15 otrzymuje brzmienie:

" § 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy".

27. Stosownie do ustalenia w § 9 pkt 3 wprowadza się następującą Tabelę Drogową:

"TABELA DROGOWA"

(Obowiązująca na całym obszarze Gminy Chełmiec)

Klasa drogi

Publicznej1)

Szerokość w liniach

Rozgraniczających2)

Linia zabudowy3)

Uwagi

GP

40

25

drogi krajowe

G

25

20

drogi wojewódzkie

Z

20

8

Drogi powiatowe5)

drogi gminne6)

L

12

8-drogi powiatowe

6-drogi gminne

Drogi powiatowe7)

drogi gminne8)

D

10

6

Pozostałe publiczne

drogi gminne

Drogi

Niepubliczne

54)

5

Drogi wewnętrzne,

dojazdy, ciągi pieszo-

jezdne, drogi

pozostające we

władaniu gminy,

drogi zakładowe

Przypisy:

1)Według § 4 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem".

2)Linia rozgraniczająca drogi (ulice) określa granice terenu przeznaczonego na pas drogowy o szerokości wynikającej z przepisów § 7 ust. 1 i § 8 ust. 1 rozporządzenia albo pas drogowy ustalony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

3)Od krawędzi jezdni w terenie zabudowy. Poza terenem zabudowy obowiązują odległości minimalne określone w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r.Nr 71 poz.838 z późn. zm.) z zastrzeżeniem art. 43 ust. 2-3.

4)Obowiązuje również przy podziałach nieruchomości.

5)Drogi powiatowe klasy Z

- Nr 1544K (d.Nr 359) Chełmiec-Naszacowice

- Nr 1550K (d.Nr 365) Trzetrzewina-Krasne Potockie-Męcina

- Nr 1551K (d.Nr 219) Chełmiec-Limanowa

- Nr 1552K (d.Nr. 366) Tęgoborze-Chomranice

- Nr 1560K (d.Nr 306) Wielogłowy-Ubiad

- Nr 1567K (d.Nr 313) Nowy Sącz-Wojnarowa-Wilczyska

- Nr 1570K (d.Nr 315) Paszyn-Mogilno_Krużlowa

- Nr 1573K (d.Nr 321) Nowy Sącz-Cieniawa

6)Drogi gminne klasy Z

- Nr 290443K (Chomranice-Podchełmie)

- Nr 290070K,290352K,290159K (Klęczany-Wola Marcinkowska-Krasne Potockie)

- Nr 290359K,290427K (Klimkówka-Librantowa)

- Nr 290004K,290236K (Chełmiec-Świniarsko, ul. Gajowa)

7)Drogi powiatowe klasy L

- Nr 1548K (d.Nr 363) Trzetrzewina-Podrzecze

- Nr 1549K (d.Nr 364) Biczyce Dolne-Gostwica

8)Drogi gminne klasy L

- Nr 290183K, 290198K, 290117K (Biczyce Dolne-Biczyce Górne-Trzetrzewina)

- Nr 290000K,290001K (Chełmiec ul. Leśna)

- Nr 290012K (Chełmiec ul. Magazynowa)

- Nr 290018K (Chełmiec ul Słoneczna)

- Nr 290019K (Chełmiec ul. Szeroka)

- Nr 290020K (Chełmiec ul. Szkolna)

- Nr 290023K (Chełmiec u. Witosa)

- Nr 290165K (Krasne Potockie-Nowa Wieś)

- Nr 290084K (Kunów-Kawior)

- Nr 290093K (Kunów-Wierzchowina)

- Nr 290457K (Kunów-Wieś)

- Nr 290358K (Librantowa-Januszowa)

- Nr 290274K (Mała Wieś-ul. Starowiejska)

- Nr 290277K (Mała wieś-ul. Witkacego)

- Nr 290025K (Marcinkowice-do cmentarza)

- Nr 290045K (Marcinkowice-do stacji PKP)

- Nr 290046K (Marcinkowice-Stawiska-Rdziostów)

- Nr 290140K (Niskowa-przez wieś)

- Nr 290316K (Paszyn-Potoki)

- Nr 290399K,290060K,290059K (Piątkowa-Pod Wysuczkę-Boguszowa)

- Nr 290067K (Piątkowa-Koniuszowa)

- Nr 290148K (Rdziostów-Drzykowa-Klęczany)

- Nr 290242K (Świniarsko-Kościelna)

- Nr 290253K (Świniarsko-Sportowa)

- Nr 290200K,290121K (Niskowa-Szymanowice-Krasne Biczyckie)

- Nr 290111K (Trzetrzewina-Nakle)

- Nr 290108K (Trzetrzewina-Cmentarz-Niwy)

- Nr 290054K,290118K (Trzetrzewina-Stara Szkoła-Cypel)

- Nr 290341K (cz.) (Ubiad-Trzaśniki)

- Nr 290223K (Wielogłowy-Szkoła-Cmentarz)

- Nr 290233K (Wielopole-Wielogłowy)

- Nr 290212K (Wielopole-Klimkówka)

- Nr 290418K (Wola Kurowska-Ubiad)

- Nr 290352K (Chomranice-Wola Marcinkowska-Klęczany).

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu i wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Uchwała podlega także publikacji na stronie internetowej Gminy Chełmiec.

Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec


Jan Bieniek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

E-sprawozdania

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »