| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/245/2011 Rady Gminy Chełmiec

z dnia 15 grudnia 2011r.

w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec IV" w Gminie Chełmiec

Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 14 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 159 z późn. zm.)

- Rada Gminy Chełmiec u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

Po stwierdzeniu zgodności ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec" wprowadzonym Uchwałą Nr IX/339/98 Rady Gminy Chełmiec z dnia 23 kwietnia 1998 r. uchwala się zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec IV" w Gminie Chełmiec, zatwierdzonego Uchwałą Nr IX/61/2003 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 czerwca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 196 poz. 2438 z późn. zm.) - w zakresie objętym Uchwałą Nr XLVI/576/2010 Rady Gminy Chełmiec z dnia 23 marca 2010 r. dotyczącym zmian zawartych w części tekstowej planu miejscowego, w odniesieniu do całego obszaru objętego planem.

§ 2.

1. Na całym obszarze objętym planem wymienionym w § 1 utrzymuje się istniejące zainwestowanie z dopuszczeniem remontów, przebudowy, rozbudowy i nadbudowy, jeżeli w ustaleniach szczegółowych zawartych w § 10 nie wprowadzono dla terenu o określonej funkcji zakazów, nakazów bądź ograniczeń.

2. W § 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) "Przeznaczeniu dopuszczalnym" - rozumie się przez to przeznaczenie inne niż podstawowe, które go wzbogaca lub uzupełnia, nie powodując przy tym kolizji z przeznaczeniem podstawowym".

3. W § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

" 2. Wszystkie linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach mogą być zmieniane (przesuwane) na odległość do 10,0 m w przypadku konieczności uwzględnienia stanu własności (władania) gruntami, zachowania przepisów szczególnych lub zgodnego z tymi przepisami zagospodarowania terenu inwestycji - o ile nie będzie to stanowić kolizji z zagospodarowaniem terenów sąsiednich. Zmiana linii rozgraniczającej w obrębie stref ochrony konserwatorskiej wymaga uzgodnienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zmiana liniirozgraniczającej w obrębie stref sanitarnych wymaga uzgodnienia z PowiatowymInspektorem Sanitarnym".

4. W § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Wyłącza się z zabudowy kubaturowej stoki z występującymi czynnymi i potencjalnymi procesami erozyjno-osuwiskowymi, z wyjątkiem terenów dopuszczonych do zainwestowania na warunkach określonych w § 11 ust. 3."

5. W § 5 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Ochronie podlegają walory krajobrazowe w obrębie niezalesionych stoków i wierzchowin "RP/k". Zakaz zadrzewiania i zalesiania. W obrębie terenów rolnych zakaz nowej zabudowy kubaturowej. Istniejącą zabudowę utrzymuje się z dopuszczeniem przebudowy w istniejących gabarytach wysokościowych. Dopuszczone urządzenia infrastruktury technicznej oraz dróg."

6. W § 5 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

" 8) Część wsi Chomranice i Marcinkowice obszaru objętego planem znajduje się w granicach Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu określonych w Rozporządzeniu Nr 92/06 Wojewody Małopolskiego z dnia 24 listopada 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 806 poz. 4862 z późn. zm.)" . Stosuje się odpowiednio nakazy i zakazy obowiązujące w obszarze objętym tą formą ochrony zgodnie z przepisami odrębnymi .

7. W § 7 uchyla się ust. 10.

7a. W § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Zakaz realizacji dachów płaskich. Spadek głównych połaci dachowych od 30o do 45o. Zakaz otwierania połaci dachowych na przeważającej części połaci liczonej między krawędziami okapów. Zakaz przesuwania kalenicy w pionie i w poziomie. Ustalenia podane w niniejszym punkcie nie odnoszą się do budynków przebudowywanych, rozbudowywanych i nadbudowywanych. W tych przypadkach elementy geometrii dachu należy nawiązać do części istniejącej".

7b. W § 7 ust. 9 lit. a) otrzymuje brzmienie:

"9.a) Minimalna powierzchnia działki dla jednorodzinnej wolnostojącej zabudowy mieszkalnej - 600 m2, dla zabudowy mieszkalno-zagrodowej - 1000 m2, dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej - 400 m2."

7c. W § 8 w ust. 1 uchyla się pkt 9.

8. W § 9 ust. 1 lit. b) otrzymuje brzmienie:

"b) drogi powiatowe: nr 1551K Chełmiec - Limanowa, nr 1550K Trzetrzewina - Męcina, nr 1552K Chomranice - Tęgoborze."

9. W § 9 uchyla się ust. 8 i ust. 9.

10. W § 10 ustalenia dla terenów "A.1.W" i "A.4.RP" otrzymują brzmienie:

"A.1.W- Wody powierzchniowe z przyległą strefą osłony biologicznej cieku, podlegającą zakazowi zmiany użytkowania, z podstawową funkcją zieleni nieurządzonej jako ciągu ekologicznego. Dopuszcza się realizację urządzeń infrastruktury technicznej, dróg oraz inwestycji celu publicznego."

" A.4.RP - Tereny rolne. Dopuszczona realizacja zabudowy związanej z prowadzeniem gospodarstwa rolnego oraz małych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego lub pszczelarstwem. Dopuszczona realizacja, przebudowa i rozbudowa urządzeń infrastruktury technicznej oraz dróg. Istniejące zainwestowanie utrzymuje się z dopuszczeniem przebudowy i rozbudowy z zastrzeżeniem zachowania istniejących gabarytów wysokościowych. Możliwa realizacja niekubaturowych urządzeń sportu i rekreacji. Zakaz podziału gruntu dla celów budowlanych."

11. W § 10 ustalenie dla terenu "A.5.RP/k" otrzymuje brzmienie:

"A.5.RP/K -

Tereny rolne o szczególnych walorach krajobrazowych. Zakaz zmiany użytkowania na cele nierolnicze oraz zakaz zalesiania i zadrzewiania. Pozostałe ustalenia jak dla terenu "A.4.RP".

12. W § 10 w ustaleniach dla terenu "B.1.MM" ust. 1 i ust. 4 lit. b) otrzymują brzmienie:

"1. Ustala się mieszkalnictwo jednorodzinne jako funkcję dominującą z dopuszczeniem przekształcenia istniejącej zabudowy na cele rekreacyjne. Dopuszcza się realizację małych budynków gospodarczych o powierzchni do 35 m2 nie związanych z gospodarstwem rolnym, oraz wolnostojących garaży do 2 stanowisk.".

" 4. b) zakaz prowadzenia działalności gospodarczej wymagającej parkingu powyżej 10 miejsc postojowych, sklepów i hurtowni powyżej 150 m2 p.u., składów materiałów sypkich i materiałów budowlanych , warsztatów samochodowych powyżej dwóch stanowisk, składnic złomu i punktów kasacji pojazdów, zakładów przetwórstwa spożywczego, ferm hodowlanych, tartaków, stacji paliw (z wyjątkiem stacji gazu propan-butan), malarni, lakierni, ubojni zwierząt, szklarni powyżej 150 2 p.u."

13. W § 10 w ustaleniach dla terenu "B.1.MM" uchyla się ust. 5.

14. W § 10 ustalenie dla terenu "B.3.RPO" otrzymuje brzmienie:

"B.3.RPO - Tereny dotychczasowych gospodarstw szklarniowych. Obiekty szklarniowe mogą pozostać w dotychczasowym użytkowaniu pod warunkiem dostosowania do przepisów o ochronie środowiska. W przypadku całkowitej rezygnacji z funkcji szklarniowej - dopuszczona realizacja obiektów i budynków jak dla terenów mieszkalnictwa MM. W granicach terenu dopuszcza się wydzielenie do dwóch działek dla zabudowy jednorodzinnej(jednorazowo w okresie obowiązywania planu). Pozostałe ustalenia jak w § 7 - odpowiednio do funkcji terenu."

14a. W § 10 ustalenie dla terenu "B.5.UK" otrzymuje brzmienie:

"B.5.UK - tereny usług komercyjnych o uciążliwości nie przekraczającej granic terenu pozostającego w dyspozycji inwestora. Dopuszczona funkcja mieszkalna i i socjalno-biurowa o ile nie jest to sprzeczne z przepisami sanitarnymi. Obowiązują ustalenia zawarte w § 7 ust. 2, 7, 8 i 10. W terenach o symbolu "UK/P" dopuszczona działalność produkcyjna oraz obsługa techniczna i gospodarcza na warunkach jak dla terenu "B.7.P". W przypadku całkowitej rezygnacji właściciela z działalności komercyjnej dopuszczona zabudowa mieszkalna na całym terenie."

14b. W § 10, dział C (INFRASTRUKTURA TECHNICZNA) - w ustaleniach dla terenów o symbolu C.3b.EE, w zdaniu ostatnim słowa "§ 3 ust. 4" zmienia się na "§ 3 ust. 3".

15. W § 10, w dziale D. KOMUNIKACJA ustalenie dla terenu "3.D.1.KP-Z" otrzymuje brzmienie:

"3.D.1.KP-Z - tereny komunikacji drogowej, istniejące drogi powiatowe klasy Z: nr 1551K Chełmiec - Limanowa, nr 1550K Trzetrzewina - Męcina, nr 1552K Chomranice - Tęgoborze. Obowiązują ustalenia w § 9 i w Tabeli drogowej stanowiącej załącznik do uchwały . Dopuszczona korekta trasy - bez obowiązku zmiany planu - na podstawie szczegółowych rozwiązań technicznych".

16. W § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Tereny oznaczone symbolem funkcji i dodatkową literą "/p" stanowią obszary podmokłe bądź zagrożone stagnacją wód. W terenach tych utrzymuje się istniejące zainwestowanie o ustaleniach odpowiednich do funkcji terenu,z dopuszczeniem przebudowy i rozbudowy.Dla terenów przyległych do grobliprawego brzegu potoku Smolnik - obowiązuje linia zabudowy min. 20,0 m od stopy grobli".

§ 3.

Uchyla się Tabelę Drogową stanowiącą załącznik do wymienionej w § 1 uchwały i wprowadza Tabelę następującą:

"TABELA DROGOWA"

(obowiązująca na całym obszarze Gminy Chełmiec)

Klasa drogi

Publicznej1)

Szerokość w liniach

Rozgraniczających2)

Linia zabudowy3)

Uwagi

GP

40

25

drogi krajowe

G

25

20

drogi wojewódzkie

Z

20

8

Drogi powiatowe5)

drogi gminne6)

L

12

8-drogi powiatowe

6-drogi gminne

Drogi powiatowe7)

drogi gminne8)

D

10

6

Pozostałe publiczne

drogi gminne

Drogi

niepubliczne

54)

5

Drogi wewnętrzne,

dojazdy, ciągi pieszo-

jezdne, drogi

pozostające we

władaniu gminy,

drogi zakładowe

Przypisy:

1)Według § 4 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem".

2)Linia rozgraniczająca drogi (ulice) określa granice terenu przeznaczonego na pas drogowy o szerokości wynikającej z przepisów § 7 ust. 1 i § 8 ust. 1 rozporządzenia albo pas drogowy ustalony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

3)Od krawędzi jezdni w terenie zabudowy. Poza terenem zabudowy obowiązują odległości minimalne określone w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r.Nr 71 poz.838 z późn. zm.) z zastrzeżeniem art. 43 ust. 2-3.

4)Obowiązuje również przy podziałach nieruchomości.

5)Drogi powiatowe klasy Z

- Nr 1544K (d.Nr 359) Chełmiec-Naszacowice

- Nr 1550K (d.Nr 365) Trzetrzewina-Krasne Potockie-Męcina

- Nr 1551K (d.Nr 219) Chełmiec-Limanowa

- Nr 1552K (d.Nr. 366) Tęgoborze-Chomranice

- Nr 1560K (d.Nr 306) Wielogłowy-Ubiad

- Nr 1567K (d.Nr 313) Nowy Sącz-Wojnarowa-Wilczyska

- Nr 1570K (d.Nr 315) Paszyn-Mogilno_Krużlowa

- Nr 1573K (d.Nr 321) Nowy Sącz-Cieniawa

6)Drogi gminne klasy Z

- Nr 290443K (Chomranice-Podchełmie)

- Nr 290070K,290352K,290159K (Klęczany-Wola Marcinkowska-Krasne Potockie)

- Nr 290359K,290427K (Klimkówka-Librantowa)

- Nr 290004K,290236K (Chełmiec-Świniarsko, ul. Gajowa)

7)Drogi powiatowe klasy L

- Nr 1548K (d.Nr 363) Trzetrzewina-Podrzecze

- Nr 1549K (d.Nr 364) Biczyce Dolne-Gostwica

8)Drogi gminne klasy L

- Nr 290183K, 290198K, 290117K (Biczyce Dolne-Biczyce Górne-Trzetrzewina)

- Nr 290000K,290001K (Chełmiec ul. Leśna)

- Nr 290012K (Chełmiec ul. Magazynowa)

- Nr 290018K (Chełmiec ul Słoneczna)

- Nr 290019K (Chełmiec ul. Szeroka)

- Nr 290020K (Chełmiec ul. Szkolna)

- Nr 290023K (Chełmiec u. Witosa)

- Nr 290165K (Krasne Potockie-Nowa Wieś)

- Nr 290084K (Kunów-Kawior)

- Nr 290093K (Kunów-Wierzchowina)

- Nr 290457K (Kunów-Wieś)

- Nr 290358K (Librantowa-Januszowa)

- Nr 290274K (Mała Wieś-ul. Starowiejska)

- Nr 290277K (Mała wieś-ul. Witkacego)

- Nr 290025K (Marcinkowice-do cmentarza)

- Nr 290045K (Marcinkowice-do stacji PKP)

- Nr 290046K (Marcinkowice-Stawiska-Rdziostów)

- Nr 290140K (Niskowa-przez wieś)

- Nr 290316K (Paszyn-Potoki)

- Nr 290399K,290060K,290059K (Piątkowa-Pod Wysuczkę-Boguszowa)

- Nr 290067K (Piątkowa-Koniuszowa)

- Nr 290148K (Rdziostów-Drzykowa-Klęczany)

- Nr 290242K (Świniarsko-Kościelna)

- Nr 290253K (Świniarsko-Sportowa)

- Nr 290200K,290121K (Niskowa-Szymanowice-Krasne Biczyckie)

- Nr 290111K (Trzetrzewina-Nakle)

- Nr 290108K (Trzetrzewina-Cmentarz-Niwy)

- Nr 290054K,290118K (Trzetrzewina-Stara Szkoła-Cypel)

- Nr 290341K (cz.) (Ubiad-Trzaśniki)

- Nr 290223K (Wielogłowy-Szkoła-Cmentarz)

- Nr 290233K (Wielopole-Wielogłowy)

- Nr 290212K (Wielopole-Klimkówka)

- Nr 290418K (Wola Kurowska-Ubiad)

- Nr 290352K (Chomranice-Wola Marcinkowska-Klęczany).

§ 4.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmiec.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Uchwała podlega także publikacji na stronie internetowej Gminy Chełmiec.

Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec


Jan Bieniek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

PIRXON

PIRXON SA (dawniej SmartMedia Sp. z o.o.) od 2004 roku optymalizuje procesy, dostarczając zaawansowane rozwiązania informatyczne polskim i zagranicznym firmom.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »