| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/245/2011 Rady Gminy Chełmiec

z dnia 15 grudnia 2011r.

w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec IV" w Gminie Chełmiec

Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 14 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 159 z późn. zm.)

- Rada Gminy Chełmiec u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

Po stwierdzeniu zgodności ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec" wprowadzonym Uchwałą Nr IX/339/98 Rady Gminy Chełmiec z dnia 23 kwietnia 1998 r. uchwala się zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec IV" w Gminie Chełmiec, zatwierdzonego Uchwałą Nr IX/61/2003 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 czerwca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 196 poz. 2438 z późn. zm.) - w zakresie objętym Uchwałą Nr XLVI/576/2010 Rady Gminy Chełmiec z dnia 23 marca 2010 r. dotyczącym zmian zawartych w części tekstowej planu miejscowego, w odniesieniu do całego obszaru objętego planem.

§ 2.

1. Na całym obszarze objętym planem wymienionym w § 1 utrzymuje się istniejące zainwestowanie z dopuszczeniem remontów, przebudowy, rozbudowy i nadbudowy, jeżeli w ustaleniach szczegółowych zawartych w § 10 nie wprowadzono dla terenu o określonej funkcji zakazów, nakazów bądź ograniczeń.

2. W § 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) "Przeznaczeniu dopuszczalnym" - rozumie się przez to przeznaczenie inne niż podstawowe, które go wzbogaca lub uzupełnia, nie powodując przy tym kolizji z przeznaczeniem podstawowym".

3. W § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

" 2. Wszystkie linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach mogą być zmieniane (przesuwane) na odległość do 10,0 m w przypadku konieczności uwzględnienia stanu własności (władania) gruntami, zachowania przepisów szczególnych lub zgodnego z tymi przepisami zagospodarowania terenu inwestycji - o ile nie będzie to stanowić kolizji z zagospodarowaniem terenów sąsiednich. Zmiana linii rozgraniczającej w obrębie stref ochrony konserwatorskiej wymaga uzgodnienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zmiana liniirozgraniczającej w obrębie stref sanitarnych wymaga uzgodnienia z PowiatowymInspektorem Sanitarnym".

4. W § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Wyłącza się z zabudowy kubaturowej stoki z występującymi czynnymi i potencjalnymi procesami erozyjno-osuwiskowymi, z wyjątkiem terenów dopuszczonych do zainwestowania na warunkach określonych w § 11 ust. 3."

5. W § 5 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Ochronie podlegają walory krajobrazowe w obrębie niezalesionych stoków i wierzchowin "RP/k". Zakaz zadrzewiania i zalesiania. W obrębie terenów rolnych zakaz nowej zabudowy kubaturowej. Istniejącą zabudowę utrzymuje się z dopuszczeniem przebudowy w istniejących gabarytach wysokościowych. Dopuszczone urządzenia infrastruktury technicznej oraz dróg."

6. W § 5 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

" 8) Część wsi Chomranice i Marcinkowice obszaru objętego planem znajduje się w granicach Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu określonych w Rozporządzeniu Nr 92/06 Wojewody Małopolskiego z dnia 24 listopada 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 806 poz. 4862 z późn. zm.)" . Stosuje się odpowiednio nakazy i zakazy obowiązujące w obszarze objętym tą formą ochrony zgodnie z przepisami odrębnymi .

7. W § 7 uchyla się ust. 10.

7a. W § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Zakaz realizacji dachów płaskich. Spadek głównych połaci dachowych od 30o do 45o. Zakaz otwierania połaci dachowych na przeważającej części połaci liczonej między krawędziami okapów. Zakaz przesuwania kalenicy w pionie i w poziomie. Ustalenia podane w niniejszym punkcie nie odnoszą się do budynków przebudowywanych, rozbudowywanych i nadbudowywanych. W tych przypadkach elementy geometrii dachu należy nawiązać do części istniejącej".

7b. W § 7 ust. 9 lit. a) otrzymuje brzmienie:

"9.a) Minimalna powierzchnia działki dla jednorodzinnej wolnostojącej zabudowy mieszkalnej - 600 m2, dla zabudowy mieszkalno-zagrodowej - 1000 m2, dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej - 400 m2."

7c. W § 8 w ust. 1 uchyla się pkt 9.

8. W § 9 ust. 1 lit. b) otrzymuje brzmienie:

"b) drogi powiatowe: nr 1551K Chełmiec - Limanowa, nr 1550K Trzetrzewina - Męcina, nr 1552K Chomranice - Tęgoborze."

9. W § 9 uchyla się ust. 8 i ust. 9.

10. W § 10 ustalenia dla terenów "A.1.W" i "A.4.RP" otrzymują brzmienie:

"A.1.W- Wody powierzchniowe z przyległą strefą osłony biologicznej cieku, podlegającą zakazowi zmiany użytkowania, z podstawową funkcją zieleni nieurządzonej jako ciągu ekologicznego. Dopuszcza się realizację urządzeń infrastruktury technicznej, dróg oraz inwestycji celu publicznego."

" A.4.RP - Tereny rolne. Dopuszczona realizacja zabudowy związanej z prowadzeniem gospodarstwa rolnego oraz małych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego lub pszczelarstwem. Dopuszczona realizacja, przebudowa i rozbudowa urządzeń infrastruktury technicznej oraz dróg. Istniejące zainwestowanie utrzymuje się z dopuszczeniem przebudowy i rozbudowy z zastrzeżeniem zachowania istniejących gabarytów wysokościowych. Możliwa realizacja niekubaturowych urządzeń sportu i rekreacji. Zakaz podziału gruntu dla celów budowlanych."

11. W § 10 ustalenie dla terenu "A.5.RP/k" otrzymuje brzmienie:

"A.5.RP/K -

Tereny rolne o szczególnych walorach krajobrazowych. Zakaz zmiany użytkowania na cele nierolnicze oraz zakaz zalesiania i zadrzewiania. Pozostałe ustalenia jak dla terenu "A.4.RP".

12. W § 10 w ustaleniach dla terenu "B.1.MM" ust. 1 i ust. 4 lit. b) otrzymują brzmienie:

"1. Ustala się mieszkalnictwo jednorodzinne jako funkcję dominującą z dopuszczeniem przekształcenia istniejącej zabudowy na cele rekreacyjne. Dopuszcza się realizację małych budynków gospodarczych o powierzchni do 35 m2 nie związanych z gospodarstwem rolnym, oraz wolnostojących garaży do 2 stanowisk.".

" 4. b) zakaz prowadzenia działalności gospodarczej wymagającej parkingu powyżej 10 miejsc postojowych, sklepów i hurtowni powyżej 150 m2 p.u., składów materiałów sypkich i materiałów budowlanych , warsztatów samochodowych powyżej dwóch stanowisk, składnic złomu i punktów kasacji pojazdów, zakładów przetwórstwa spożywczego, ferm hodowlanych, tartaków, stacji paliw (z wyjątkiem stacji gazu propan-butan), malarni, lakierni, ubojni zwierząt, szklarni powyżej 150 2 p.u."

13. W § 10 w ustaleniach dla terenu "B.1.MM" uchyla się ust. 5.

14. W § 10 ustalenie dla terenu "B.3.RPO" otrzymuje brzmienie:

"B.3.RPO - Tereny dotychczasowych gospodarstw szklarniowych. Obiekty szklarniowe mogą pozostać w dotychczasowym użytkowaniu pod warunkiem dostosowania do przepisów o ochronie środowiska. W przypadku całkowitej rezygnacji z funkcji szklarniowej - dopuszczona realizacja obiektów i budynków jak dla terenów mieszkalnictwa MM. W granicach terenu dopuszcza się wydzielenie do dwóch działek dla zabudowy jednorodzinnej(jednorazowo w okresie obowiązywania planu). Pozostałe ustalenia jak w § 7 - odpowiednio do funkcji terenu."

14a. W § 10 ustalenie dla terenu "B.5.UK" otrzymuje brzmienie:

"B.5.UK - tereny usług komercyjnych o uciążliwości nie przekraczającej granic terenu pozostającego w dyspozycji inwestora. Dopuszczona funkcja mieszkalna i i socjalno-biurowa o ile nie jest to sprzeczne z przepisami sanitarnymi. Obowiązują ustalenia zawarte w § 7 ust. 2, 7, 8 i 10. W terenach o symbolu "UK/P" dopuszczona działalność produkcyjna oraz obsługa techniczna i gospodarcza na warunkach jak dla terenu "B.7.P". W przypadku całkowitej rezygnacji właściciela z działalności komercyjnej dopuszczona zabudowa mieszkalna na całym terenie."

14b. W § 10, dział C (INFRASTRUKTURA TECHNICZNA) - w ustaleniach dla terenów o symbolu C.3b.EE, w zdaniu ostatnim słowa "§ 3 ust. 4" zmienia się na "§ 3 ust. 3".

15. W § 10, w dziale D. KOMUNIKACJA ustalenie dla terenu "3.D.1.KP-Z" otrzymuje brzmienie:

"3.D.1.KP-Z - tereny komunikacji drogowej, istniejące drogi powiatowe klasy Z: nr 1551K Chełmiec - Limanowa, nr 1550K Trzetrzewina - Męcina, nr 1552K Chomranice - Tęgoborze. Obowiązują ustalenia w § 9 i w Tabeli drogowej stanowiącej załącznik do uchwały . Dopuszczona korekta trasy - bez obowiązku zmiany planu - na podstawie szczegółowych rozwiązań technicznych".

16. W § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Tereny oznaczone symbolem funkcji i dodatkową literą "/p" stanowią obszary podmokłe bądź zagrożone stagnacją wód. W terenach tych utrzymuje się istniejące zainwestowanie o ustaleniach odpowiednich do funkcji terenu,z dopuszczeniem przebudowy i rozbudowy.Dla terenów przyległych do grobliprawego brzegu potoku Smolnik - obowiązuje linia zabudowy min. 20,0 m od stopy grobli".

§ 3.

Uchyla się Tabelę Drogową stanowiącą załącznik do wymienionej w § 1 uchwały i wprowadza Tabelę następującą:

"TABELA DROGOWA"

(obowiązująca na całym obszarze Gminy Chełmiec)

Klasa drogi

Publicznej1)

Szerokość w liniach

Rozgraniczających2)

Linia zabudowy3)

Uwagi

GP

40

25

drogi krajowe

G

25

20

drogi wojewódzkie

Z

20

8

Drogi powiatowe5)

drogi gminne6)

L

12

8-drogi powiatowe

6-drogi gminne

Drogi powiatowe7)

drogi gminne8)

D

10

6

Pozostałe publiczne

drogi gminne

Drogi

niepubliczne

54)

5

Drogi wewnętrzne,

dojazdy, ciągi pieszo-

jezdne, drogi

pozostające we

władaniu gminy,

drogi zakładowe

Przypisy:

1)Według § 4 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem".

2)Linia rozgraniczająca drogi (ulice) określa granice terenu przeznaczonego na pas drogowy o szerokości wynikającej z przepisów § 7 ust. 1 i § 8 ust. 1 rozporządzenia albo pas drogowy ustalony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

3)Od krawędzi jezdni w terenie zabudowy. Poza terenem zabudowy obowiązują odległości minimalne określone w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r.Nr 71 poz.838 z późn. zm.) z zastrzeżeniem art. 43 ust. 2-3.

4)Obowiązuje również przy podziałach nieruchomości.

5)Drogi powiatowe klasy Z

- Nr 1544K (d.Nr 359) Chełmiec-Naszacowice

- Nr 1550K (d.Nr 365) Trzetrzewina-Krasne Potockie-Męcina

- Nr 1551K (d.Nr 219) Chełmiec-Limanowa

- Nr 1552K (d.Nr. 366) Tęgoborze-Chomranice

- Nr 1560K (d.Nr 306) Wielogłowy-Ubiad

- Nr 1567K (d.Nr 313) Nowy Sącz-Wojnarowa-Wilczyska

- Nr 1570K (d.Nr 315) Paszyn-Mogilno_Krużlowa

- Nr 1573K (d.Nr 321) Nowy Sącz-Cieniawa

6)Drogi gminne klasy Z

- Nr 290443K (Chomranice-Podchełmie)

- Nr 290070K,290352K,290159K (Klęczany-Wola Marcinkowska-Krasne Potockie)

- Nr 290359K,290427K (Klimkówka-Librantowa)

- Nr 290004K,290236K (Chełmiec-Świniarsko, ul. Gajowa)

7)Drogi powiatowe klasy L

- Nr 1548K (d.Nr 363) Trzetrzewina-Podrzecze

- Nr 1549K (d.Nr 364) Biczyce Dolne-Gostwica

8)Drogi gminne klasy L

- Nr 290183K, 290198K, 290117K (Biczyce Dolne-Biczyce Górne-Trzetrzewina)

- Nr 290000K,290001K (Chełmiec ul. Leśna)

- Nr 290012K (Chełmiec ul. Magazynowa)

- Nr 290018K (Chełmiec ul Słoneczna)

- Nr 290019K (Chełmiec ul. Szeroka)

- Nr 290020K (Chełmiec ul. Szkolna)

- Nr 290023K (Chełmiec u. Witosa)

- Nr 290165K (Krasne Potockie-Nowa Wieś)

- Nr 290084K (Kunów-Kawior)

- Nr 290093K (Kunów-Wierzchowina)

- Nr 290457K (Kunów-Wieś)

- Nr 290358K (Librantowa-Januszowa)

- Nr 290274K (Mała Wieś-ul. Starowiejska)

- Nr 290277K (Mała wieś-ul. Witkacego)

- Nr 290025K (Marcinkowice-do cmentarza)

- Nr 290045K (Marcinkowice-do stacji PKP)

- Nr 290046K (Marcinkowice-Stawiska-Rdziostów)

- Nr 290140K (Niskowa-przez wieś)

- Nr 290316K (Paszyn-Potoki)

- Nr 290399K,290060K,290059K (Piątkowa-Pod Wysuczkę-Boguszowa)

- Nr 290067K (Piątkowa-Koniuszowa)

- Nr 290148K (Rdziostów-Drzykowa-Klęczany)

- Nr 290242K (Świniarsko-Kościelna)

- Nr 290253K (Świniarsko-Sportowa)

- Nr 290200K,290121K (Niskowa-Szymanowice-Krasne Biczyckie)

- Nr 290111K (Trzetrzewina-Nakle)

- Nr 290108K (Trzetrzewina-Cmentarz-Niwy)

- Nr 290054K,290118K (Trzetrzewina-Stara Szkoła-Cypel)

- Nr 290341K (cz.) (Ubiad-Trzaśniki)

- Nr 290223K (Wielogłowy-Szkoła-Cmentarz)

- Nr 290233K (Wielopole-Wielogłowy)

- Nr 290212K (Wielopole-Klimkówka)

- Nr 290418K (Wola Kurowska-Ubiad)

- Nr 290352K (Chomranice-Wola Marcinkowska-Klęczany).

§ 4.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmiec.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Uchwała podlega także publikacji na stronie internetowej Gminy Chełmiec.

Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec


Jan Bieniek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

E-sprawozdania

Eksperci portalu infor.pl

Madejski Sasiński Starowicz radcowie prawni

spółka partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »