| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/246/2011 Rady Gminy Chełmiec

z dnia 15 grudnia 2011r.

w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec

Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 14 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.); art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 159 z późn. zm.)

Rada Gminy Chełmiec u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

Po stwierdzeniu zgodności ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec" wprowadzonym Uchwałą Nr IX/339/98 Rady Gminy Chełmiec z dnia 23 kwietnia 1998 r. uchwala się zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec, zatwierdzonego Uchwałą Nr XX/163/2004 Rady Gminy Chełmiec z dnia 24 maja 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 222 poz. 2514 z późn. zm.) - w zakresie objętym Uchwałą Nr XLVI/577/2010 Rady Gminy Chełmiec z dnia 23 marca 2010 r. dotyczącym zmian zawartych w części tekstowej planu miejscowego, w odniesieniu do całego obszaru objętego planem.

§ 2.

1. Na całym obszarze objętym planem wymienionym w § 1 utrzymuje się istniejące zainwestowanie z dopuszczeniem remontów, przebudowy, rozbudowy i nadbudowy, jeżeli w ustaleniach szczegółowych zawartych w Dziale II i III nie wprowadzono dla terenu o określonej funkcji zakazów, nakazów bądź ograniczeń.

2. Wszystkie linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach mogą być zmieniane (przesuwane) na odległość do 10,0 m w przypadku konieczności uwzględnienia stanu własności (władania) gruntami, zachowania przepisów szczególnych lub zgodnego z tymi przepisami zagospodarowania terenu inwestycji - o ile nie będzie to stanowić kolizji z zagospodarowaniem terenów sąsiednich. Zmiana linii rozgraniczającej w obrębie stref ochrony konserwatorskiej wymaga uzgodnienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zmiana linii rozgraniczającej w obrębie stref sanitarnych wymaga uzgodnienia z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym".

§ 3.

1. W § 3 ust. 1 - otrzymuje brzmienie:

" 1. Część północno-zachodnia obszaru objętego planem znajduje się w granicach Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu określonych w Rozporządzeniu Nr 92/06 Wojewody Małopolskiego z dnia 24 listopada 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 806 poz. 4862 z późn. zm.)".

2. W § 6 ust. 4 pkt 4 i pkt 6 - otrzymują brzmienie:

"4) bryły budynków mieszkalnych i gospodarczych powinny mieć charakter horyzontalny. Dachy o formach symetrycznych, dwuspadowych i czterospadowych lub, w przypadkach podyktowanych funkcją i rzutem budynku - wielospadowych. Spadek głównych połaci od 30o do 45o. Zakaz łamania połaci. Dopuszczone otwieranie połaci na długości nie większej niż połowa połaci liczonej między krawędziami okapów. Zakaz łamania połaci oraz przesuwania kalenicy w pionie i w poziomie. Kalenica i okapy muszą być poziome. Zakaz stosowania na elewacjach kamieni "otoczaków", ceramiki i kolorowego szkła. Pokrycia dachów w stonowanych kolorach. Zabudowa do dwóch kondygnacji łącznie z kondygnacją poddaszową. Poziom parteru do 1,20 m nad średnim poziomem terenu. Wysokość budynków mieszkalnych do 10,0 m, gospodarczych i garaży do 8,0 m.Ustalenie dotyczące spadku połaci dachowych nie odnosi się do budynków istniejących podlegających przebudowie, nadbudowie bądź rozbudowie. W tych przypadkach elementy geometrii dachu należy nawiązać do części istniejącej".

"6) dla nowej zabudowy w terenach eksponowanych krajobrazowo, wymienionych w ust. 2, kubatura budynków nie może przekraczać w części nadziemnej 1000 m2."

3. W § 12, w ust. 4 - uchyla się pkt 5 i pkt 6.

4. W § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie następujące:

"1. Dla zapewnienia prawidłowych powiązań komunikacyjnych utrzymuje się nadrzędny układ komunikacyjny obejmujący: - drogę krajową nr 75 Brzesko - Nowy Sącz, - drogę wojewódzką nr 975 Dąbrowa - Zakliczyn - drogi powiatowe: nr 1560K Wielogłowy - Ubiad, nr 1567K Nowy Sącz - Wilczyska, nr 1570K Paszyn - Mogilno - Kruźlowa."

5. W § 13 uchyla się ust. 2, ust. 3 i ust. 9.

6. W § 13 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Projekty podziału terenów przyległych do pasa drogowego podlegają uzgodnieniu z zarządcą drogi."

7. W § 13 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

"10. Utrzymuje się istniejące publiczne drogi gminne, drogi wewnętrzne i dojazdy. Dopuszcza się realizację nowych gminnych dróg publicznych klasy D, dróg wewnętrznych i dojazdów."

7a. W § 13, w ust. 17 minimalny wskaźnik miejsc parkingowych dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych zmienia się na: "- 1 miejsce lub garaż".

8. W § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Tereny oznaczone symbolem funkcji oraz dodatkową literą "/k" obejmują eksponowane widokowo stoki i wierzchowiny. Obowiązuje zachowanie szczególnych warunków kształtowania architektury w krajobrazie, określonych w § 6 ust. 4."

9. W § 19 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Tereny oznaczone symbolem funkcji i dodatkową literą "/p" stanowią obszary podmokłe , bądź zagrożone stagnacją wód. Utrzymuje się istniejące zainwestowanie z ustaleniami odpowiednimi do funkcji terenów."

10. W § 19 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

" 9 . " /zz" - Tereny okresowo zalewane wodami powodziowymi o prawdopodobieństwie wystąpienie Q = 1%. Zakaz nowych realizacji kubaturowych oraz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko za wyjątkiem inwestycji celu publicznego. Istniejące zainwestowanie kubaturowe utrzymuje się do czasu naturalnego zużycia."

11. W § 20 tytuł otrzymuje brzmienie:

"§20. Ustalenia szczegółowe dotyczące terenów o różnych funkcjach:"

12. W § 20, w ustaleniach dla terenu "1.1.MN" ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"4. Dopuszcza się usługi i rzemiosło nieuciążliwe w zrozumieniu przepisów wymienionych w § 4 ust. 4 pkt 5."

13. W § 20, w ustaleniach dla terenu "2.1. U/MN" ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przeznaczenie podstawowe - rzemiosło, handel detaliczny i hurtowy, gastronomia i inne rodzaje usług komercyjnych, z wykluczeniem działalności wymagającej sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko."

14. W § 20 ustalenie dla terenu "2.2. UO" (zdanie pierwsze) otrzymuje brzmienie:

"Tereny usług oświaty. Utrzymuje się obiekty szkolne w Boguszowej, Librantowej i Januszowej. Dopuszcza się (w granicach działki szkolnej) przebudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejących budynków oraz realizację niezbędnych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej."

15. W § 20 ustalenie dla terenu "2.6. UKS" otrzymuje brzmienie:

"2.6 UKS - Przydrożna stacja paliw w Woli Kurowskiej z ograniczonym zakresem usług. Obiekt do utrzymania zdopuszczeniem przebudowy i rozbudowy, z warunkiem sporządzenia ekspertyzy geologiczno-inżynierskiej i w uzgodnieniu z zarządcą drogi."

16. W § 20 ustalenie dla terenu "2.7. U/RPZ" otrzymuje brzmienie:

" 2.7 U/RPZ - Tereny obsługi produkcji zwierzęcej w Naściszowej i Librantowej. Obiekty do utrzymania z warunkiem zachowania szczególnych wymagań ochrony środowiska i sanitarnych. Utrzymanie wielkości produkcji na niezmienionym poziomie. Ograniczenie uciążliwości do terenu pozostającego w dyspozycji inwestora."

17. W § 20 ustalenie dla terenu "3.1 R" otrzymuje brzmienie:

"3.1 R - Tereny rolne. Obowiązuje zakaz stosowania chemicznych środków ochrony roślin w strefach ochrony ujęć wody, w pasie do 40 m od koryt wód płynących, w terenach podmokłych i zagrożonych stagnacją wód. Dopuszczona realizacja małych (do 35 m2 powierzchni zabudowy) budynków gospodarczych związanych z gospodarstwem rolnym, sadowniczymlub pszczelarskim. Utrzymuje się istniejące zainwestowanie z dopuszczeniemprzebudowy irozbudowy. Dopuszczona realizacja urządzeń infrastruktury technicznej i dróg dojazdowych. Zakaz podziału gruntów dla celów budowlanych.Możliwa realizacja niekubaturowych urządzeń sportu i rekreacji."

18. W § 20 ustalenie dla terenu "3.4 R/k" otrzymuje brzmienie:

"3.4 R/k - Tereny rolne o szczególnych wartościach krajobrazowych. Zakaz zalesiania i zadrzewiania. Zakaz zmiany użytkowania na cele nierolnicze. Utrzymuje się istniejące zainwestowanie z dopuszczeniem przebudowy i rozbudowy przy uwzględnieniu szczególnych warunków architektonicznych i krajobrazowych oraz z warunkiem zachowania istniejących gabarytów wysokościowych. Dopuszczona realizacja oraz przebudowa irozbudowa urządzeń infrastruktury technicznej i dróg dojazdowych. Zakaz podziału gruntów dla celów budowlanych."

19. W § 20 ustalenie dla terenu "5.7 WS/zz" otrzymuje brzmienie:

"5.7 WS/zz" - Tereny zbiornika rożnowskiego oraz innych wód otwartych ze strefą ekologiczną określoną na rysunku planu, zagrożone wodami powodziowymi o prawdopodobieństwie przewyższenia Q = 1%.Zasadą, z określonymi w planie wyjątkami - jest utrzymanie koryt rzecznych w stanie naturalnym. Zakaz zabudowy kubaturowej. Techniczne umocnienia koryt dopuszczalne w miejscach zagrożonych erozją wodną. Dopuszczona realizacja niekubaturowych urządzeń sportu i rekreacji oraz urządzeń infrastruktury technicznej i dróg. W granicach terenu powinien być zabezpieczony dostęp do wody w celu wykonania uprawnień administratora cieku i powszechnego korzystania z wód oraz wykonania robót konserwacyjnych i regulacyjnych. Zakaz lokalizacji obiektów mogących znacząco pogorszyć stan środowiska Zakazy nie dotyczą inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi."

§ 4.

Wprowadza się następującą "Tabelę Drogową":

"TABELA DROGOWA"

(obowiązująca na całym obszarze Gminy Chełmiec)

Klasa drogi

Publicznej1)

Szerokość w liniach

Rozgraniczających2)

Linia zabudowy3)

Uwagi

GP

40

25

drogi krajowe

G

25

20

drogi wojewódzkie

Z

20

8

Drogi powiatowe5)

drogi gminne6)

L

12

8-drogi powiatowe

6-drogi gminne

Drogi powiatowe7)

drogi gminne8)

D

10

6

Pozostałe publiczne

drogi gminne

Drogi

Niepubliczne

54)

5

Drogi wewnętrzne,

dojazdy, ciągi pieszo-

jezdne, drogi

pozostające we

władaniu gminy,

drogi zakładowe

Przypisy:

1)Według § 4 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem".

2)Linia rozgraniczająca drogi (ulice) określa granice terenu przeznaczonego na pas drogowy o szerokości wynikającej z przepisów § 7 ust. 1 i § 8 ust. 1 rozporządzenia albo pas drogowy ustalony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

3)Od krawędzi jezdni w terenie zabudowy. Poza terenem zabudowy obowiązują odległości minimalne określone w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r.Nr 71 poz.838 z późn. zm.) z zastrzeżeniem art. 43 ust. 2-3.

4)Obowiązuje również przy podziałach nieruchomości.

5)Drogi powiatowe klasy Z

- Nr 1544K (d.Nr 359) Chełmiec-Naszacowice

- Nr 1550K (d.Nr 365) Trzetrzewina-Krasne Potockie-Męcina

- Nr 1551K (d.Nr 219) Chełmiec-Limanowa

- Nr 1552K (d.Nr. 366) Tęgoborze-Chomranice

- Nr 1560K (d.Nr 306) Wielogłowy-Ubiad

- Nr 1567K (d.Nr 313) Nowy Sącz-Wojnarowa-Wilczyska

- Nr 1570K (d.Nr 315) Paszyn-Mogilno_Krużlowa

- Nr 1573K (d.Nr 321) Nowy Sącz-Cieniawa

6)Drogi gminne klasy Z

- Nr 290443K (Chomranice-Podchełmie)

- Nr 290070K,290352K,290159K (Klęczany-Wola Marcinkowska-Krasne Potockie)

- Nr 290359K,290427K (Klimkówka-Librantowa)

- Nr 290004K,290236K (Chełmiec-Świniarsko, ul. Gajowa)

7)Drogi powiatowe klasy L

- Nr 1548K (d.Nr 363) Trzetrzewina-Podrzecze

- Nr 1549K (d.Nr 364) Biczyce Dolne-Gostwica

8)Drogi gminne klasy L

- Nr 290183K, 290198K, 290117K (Biczyce Dolne-Biczyce Górne-Trzetrzewina)

- Nr 290000K,290001K (Chełmiec ul. Leśna)

- Nr 290012K (Chełmiec ul. Magazynowa)

- Nr 290018K (Chełmiec ul Słoneczna)

- Nr 290019K (Chełmiec ul. Szeroka)

- Nr 290020K (Chełmiec ul. Szkolna)

- Nr 290023K (Chełmiec u. Witosa)

- Nr 290165K (Krasne Potockie-Nowa Wieś)

- Nr 290084K (Kunów-Kawior)

- Nr 290093K (Kunów-Wierzchowina)

- Nr 290457K (Kunów-Wieś)

- Nr 290358K (Librantowa-Januszowa)

- Nr 290274K (Mała Wieś-ul. Starowiejska)

- Nr 290277K (Mała wieś-ul. Witkacego)

- Nr 290025K (Marcinkowice-do cmentarza)

- Nr 290045K (Marcinkowice-do stacji PKP)

- Nr 290046K (Marcinkowice-Stawiska-Rdziostów)

- Nr 290140K (Niskowa-przez wieś)

- Nr 290316K (Paszyn-Potoki)

- Nr 290399K,290060K,290059K (Piątkowa-Pod Wysuczkę-Boguszowa)

- Nr 290067K (Piątkowa-Koniuszowa)

- Nr 290148K (Rdziostów-Drzykowa-Klęczany)

- Nr 290242K (Świniarsko-Kościelna)

- Nr 290253K (Świniarsko-Sportowa)

- Nr 290200K,290121K (Niskowa-Szymanowice-Krasne Biczyckie)

- Nr 290111K (Trzetrzewina-Nakle)

- Nr 290108K (Trzetrzewina-Cmentarz-Niwy)

- Nr 290054K,290118K (Trzetrzewina-Stara Szkoła-Cypel)

- Nr 290341K (cz.) (Ubiad-Trzaśniki)

- Nr 290223K (Wielogłowy-Szkoła-Cmentarz)

- Nr 290233K (Wielopole-Wielogłowy)

- Nr 290212K (Wielopole-Klimkówka)

- Nr 290418K (Wola Kurowska-Ubiad)

- Nr 290352K (Chomranice-Wola Marcinkowska-Klęczany).

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmiec.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Uchwała podlega także publikacji na stronie internetowej Gminy Chełmiec.

Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec


Jan Bieniek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »