| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/246/2011 Rady Gminy Chełmiec

z dnia 15 grudnia 2011r.

w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec

Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 14 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.); art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 159 z późn. zm.)

Rada Gminy Chełmiec u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

Po stwierdzeniu zgodności ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec" wprowadzonym Uchwałą Nr IX/339/98 Rady Gminy Chełmiec z dnia 23 kwietnia 1998 r. uchwala się zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec, zatwierdzonego Uchwałą Nr XX/163/2004 Rady Gminy Chełmiec z dnia 24 maja 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 222 poz. 2514 z późn. zm.) - w zakresie objętym Uchwałą Nr XLVI/577/2010 Rady Gminy Chełmiec z dnia 23 marca 2010 r. dotyczącym zmian zawartych w części tekstowej planu miejscowego, w odniesieniu do całego obszaru objętego planem.

§ 2.

1. Na całym obszarze objętym planem wymienionym w § 1 utrzymuje się istniejące zainwestowanie z dopuszczeniem remontów, przebudowy, rozbudowy i nadbudowy, jeżeli w ustaleniach szczegółowych zawartych w Dziale II i III nie wprowadzono dla terenu o określonej funkcji zakazów, nakazów bądź ograniczeń.

2. Wszystkie linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach mogą być zmieniane (przesuwane) na odległość do 10,0 m w przypadku konieczności uwzględnienia stanu własności (władania) gruntami, zachowania przepisów szczególnych lub zgodnego z tymi przepisami zagospodarowania terenu inwestycji - o ile nie będzie to stanowić kolizji z zagospodarowaniem terenów sąsiednich. Zmiana linii rozgraniczającej w obrębie stref ochrony konserwatorskiej wymaga uzgodnienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zmiana linii rozgraniczającej w obrębie stref sanitarnych wymaga uzgodnienia z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym".

§ 3.

1. W § 3 ust. 1 - otrzymuje brzmienie:

" 1. Część północno-zachodnia obszaru objętego planem znajduje się w granicach Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu określonych w Rozporządzeniu Nr 92/06 Wojewody Małopolskiego z dnia 24 listopada 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 806 poz. 4862 z późn. zm.)".

2. W § 6 ust. 4 pkt 4 i pkt 6 - otrzymują brzmienie:

"4) bryły budynków mieszkalnych i gospodarczych powinny mieć charakter horyzontalny. Dachy o formach symetrycznych, dwuspadowych i czterospadowych lub, w przypadkach podyktowanych funkcją i rzutem budynku - wielospadowych. Spadek głównych połaci od 30o do 45o. Zakaz łamania połaci. Dopuszczone otwieranie połaci na długości nie większej niż połowa połaci liczonej między krawędziami okapów. Zakaz łamania połaci oraz przesuwania kalenicy w pionie i w poziomie. Kalenica i okapy muszą być poziome. Zakaz stosowania na elewacjach kamieni "otoczaków", ceramiki i kolorowego szkła. Pokrycia dachów w stonowanych kolorach. Zabudowa do dwóch kondygnacji łącznie z kondygnacją poddaszową. Poziom parteru do 1,20 m nad średnim poziomem terenu. Wysokość budynków mieszkalnych do 10,0 m, gospodarczych i garaży do 8,0 m.Ustalenie dotyczące spadku połaci dachowych nie odnosi się do budynków istniejących podlegających przebudowie, nadbudowie bądź rozbudowie. W tych przypadkach elementy geometrii dachu należy nawiązać do części istniejącej".

"6) dla nowej zabudowy w terenach eksponowanych krajobrazowo, wymienionych w ust. 2, kubatura budynków nie może przekraczać w części nadziemnej 1000 m2."

3. W § 12, w ust. 4 - uchyla się pkt 5 i pkt 6.

4. W § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie następujące:

"1. Dla zapewnienia prawidłowych powiązań komunikacyjnych utrzymuje się nadrzędny układ komunikacyjny obejmujący: - drogę krajową nr 75 Brzesko - Nowy Sącz, - drogę wojewódzką nr 975 Dąbrowa - Zakliczyn - drogi powiatowe: nr 1560K Wielogłowy - Ubiad, nr 1567K Nowy Sącz - Wilczyska, nr 1570K Paszyn - Mogilno - Kruźlowa."

5. W § 13 uchyla się ust. 2, ust. 3 i ust. 9.

6. W § 13 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Projekty podziału terenów przyległych do pasa drogowego podlegają uzgodnieniu z zarządcą drogi."

7. W § 13 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

"10. Utrzymuje się istniejące publiczne drogi gminne, drogi wewnętrzne i dojazdy. Dopuszcza się realizację nowych gminnych dróg publicznych klasy D, dróg wewnętrznych i dojazdów."

7a. W § 13, w ust. 17 minimalny wskaźnik miejsc parkingowych dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych zmienia się na: "- 1 miejsce lub garaż".

8. W § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Tereny oznaczone symbolem funkcji oraz dodatkową literą "/k" obejmują eksponowane widokowo stoki i wierzchowiny. Obowiązuje zachowanie szczególnych warunków kształtowania architektury w krajobrazie, określonych w § 6 ust. 4."

9. W § 19 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Tereny oznaczone symbolem funkcji i dodatkową literą "/p" stanowią obszary podmokłe , bądź zagrożone stagnacją wód. Utrzymuje się istniejące zainwestowanie z ustaleniami odpowiednimi do funkcji terenów."

10. W § 19 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

" 9 . " /zz" - Tereny okresowo zalewane wodami powodziowymi o prawdopodobieństwie wystąpienie Q = 1%. Zakaz nowych realizacji kubaturowych oraz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko za wyjątkiem inwestycji celu publicznego. Istniejące zainwestowanie kubaturowe utrzymuje się do czasu naturalnego zużycia."

11. W § 20 tytuł otrzymuje brzmienie:

"§20. Ustalenia szczegółowe dotyczące terenów o różnych funkcjach:"

12. W § 20, w ustaleniach dla terenu "1.1.MN" ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"4. Dopuszcza się usługi i rzemiosło nieuciążliwe w zrozumieniu przepisów wymienionych w § 4 ust. 4 pkt 5."

13. W § 20, w ustaleniach dla terenu "2.1. U/MN" ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przeznaczenie podstawowe - rzemiosło, handel detaliczny i hurtowy, gastronomia i inne rodzaje usług komercyjnych, z wykluczeniem działalności wymagającej sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko."

14. W § 20 ustalenie dla terenu "2.2. UO" (zdanie pierwsze) otrzymuje brzmienie:

"Tereny usług oświaty. Utrzymuje się obiekty szkolne w Boguszowej, Librantowej i Januszowej. Dopuszcza się (w granicach działki szkolnej) przebudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejących budynków oraz realizację niezbędnych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej."

15. W § 20 ustalenie dla terenu "2.6. UKS" otrzymuje brzmienie:

"2.6 UKS - Przydrożna stacja paliw w Woli Kurowskiej z ograniczonym zakresem usług. Obiekt do utrzymania zdopuszczeniem przebudowy i rozbudowy, z warunkiem sporządzenia ekspertyzy geologiczno-inżynierskiej i w uzgodnieniu z zarządcą drogi."

16. W § 20 ustalenie dla terenu "2.7. U/RPZ" otrzymuje brzmienie:

" 2.7 U/RPZ - Tereny obsługi produkcji zwierzęcej w Naściszowej i Librantowej. Obiekty do utrzymania z warunkiem zachowania szczególnych wymagań ochrony środowiska i sanitarnych. Utrzymanie wielkości produkcji na niezmienionym poziomie. Ograniczenie uciążliwości do terenu pozostającego w dyspozycji inwestora."

17. W § 20 ustalenie dla terenu "3.1 R" otrzymuje brzmienie:

"3.1 R - Tereny rolne. Obowiązuje zakaz stosowania chemicznych środków ochrony roślin w strefach ochrony ujęć wody, w pasie do 40 m od koryt wód płynących, w terenach podmokłych i zagrożonych stagnacją wód. Dopuszczona realizacja małych (do 35 m2 powierzchni zabudowy) budynków gospodarczych związanych z gospodarstwem rolnym, sadowniczymlub pszczelarskim. Utrzymuje się istniejące zainwestowanie z dopuszczeniemprzebudowy irozbudowy. Dopuszczona realizacja urządzeń infrastruktury technicznej i dróg dojazdowych. Zakaz podziału gruntów dla celów budowlanych.Możliwa realizacja niekubaturowych urządzeń sportu i rekreacji."

18. W § 20 ustalenie dla terenu "3.4 R/k" otrzymuje brzmienie:

"3.4 R/k - Tereny rolne o szczególnych wartościach krajobrazowych. Zakaz zalesiania i zadrzewiania. Zakaz zmiany użytkowania na cele nierolnicze. Utrzymuje się istniejące zainwestowanie z dopuszczeniem przebudowy i rozbudowy przy uwzględnieniu szczególnych warunków architektonicznych i krajobrazowych oraz z warunkiem zachowania istniejących gabarytów wysokościowych. Dopuszczona realizacja oraz przebudowa irozbudowa urządzeń infrastruktury technicznej i dróg dojazdowych. Zakaz podziału gruntów dla celów budowlanych."

19. W § 20 ustalenie dla terenu "5.7 WS/zz" otrzymuje brzmienie:

"5.7 WS/zz" - Tereny zbiornika rożnowskiego oraz innych wód otwartych ze strefą ekologiczną określoną na rysunku planu, zagrożone wodami powodziowymi o prawdopodobieństwie przewyższenia Q = 1%.Zasadą, z określonymi w planie wyjątkami - jest utrzymanie koryt rzecznych w stanie naturalnym. Zakaz zabudowy kubaturowej. Techniczne umocnienia koryt dopuszczalne w miejscach zagrożonych erozją wodną. Dopuszczona realizacja niekubaturowych urządzeń sportu i rekreacji oraz urządzeń infrastruktury technicznej i dróg. W granicach terenu powinien być zabezpieczony dostęp do wody w celu wykonania uprawnień administratora cieku i powszechnego korzystania z wód oraz wykonania robót konserwacyjnych i regulacyjnych. Zakaz lokalizacji obiektów mogących znacząco pogorszyć stan środowiska Zakazy nie dotyczą inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi."

§ 4.

Wprowadza się następującą "Tabelę Drogową":

"TABELA DROGOWA"

(obowiązująca na całym obszarze Gminy Chełmiec)

Klasa drogi

Publicznej1)

Szerokość w liniach

Rozgraniczających2)

Linia zabudowy3)

Uwagi

GP

40

25

drogi krajowe

G

25

20

drogi wojewódzkie

Z

20

8

Drogi powiatowe5)

drogi gminne6)

L

12

8-drogi powiatowe

6-drogi gminne

Drogi powiatowe7)

drogi gminne8)

D

10

6

Pozostałe publiczne

drogi gminne

Drogi

Niepubliczne

54)

5

Drogi wewnętrzne,

dojazdy, ciągi pieszo-

jezdne, drogi

pozostające we

władaniu gminy,

drogi zakładowe

Przypisy:

1)Według § 4 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem".

2)Linia rozgraniczająca drogi (ulice) określa granice terenu przeznaczonego na pas drogowy o szerokości wynikającej z przepisów § 7 ust. 1 i § 8 ust. 1 rozporządzenia albo pas drogowy ustalony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

3)Od krawędzi jezdni w terenie zabudowy. Poza terenem zabudowy obowiązują odległości minimalne określone w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r.Nr 71 poz.838 z późn. zm.) z zastrzeżeniem art. 43 ust. 2-3.

4)Obowiązuje również przy podziałach nieruchomości.

5)Drogi powiatowe klasy Z

- Nr 1544K (d.Nr 359) Chełmiec-Naszacowice

- Nr 1550K (d.Nr 365) Trzetrzewina-Krasne Potockie-Męcina

- Nr 1551K (d.Nr 219) Chełmiec-Limanowa

- Nr 1552K (d.Nr. 366) Tęgoborze-Chomranice

- Nr 1560K (d.Nr 306) Wielogłowy-Ubiad

- Nr 1567K (d.Nr 313) Nowy Sącz-Wojnarowa-Wilczyska

- Nr 1570K (d.Nr 315) Paszyn-Mogilno_Krużlowa

- Nr 1573K (d.Nr 321) Nowy Sącz-Cieniawa

6)Drogi gminne klasy Z

- Nr 290443K (Chomranice-Podchełmie)

- Nr 290070K,290352K,290159K (Klęczany-Wola Marcinkowska-Krasne Potockie)

- Nr 290359K,290427K (Klimkówka-Librantowa)

- Nr 290004K,290236K (Chełmiec-Świniarsko, ul. Gajowa)

7)Drogi powiatowe klasy L

- Nr 1548K (d.Nr 363) Trzetrzewina-Podrzecze

- Nr 1549K (d.Nr 364) Biczyce Dolne-Gostwica

8)Drogi gminne klasy L

- Nr 290183K, 290198K, 290117K (Biczyce Dolne-Biczyce Górne-Trzetrzewina)

- Nr 290000K,290001K (Chełmiec ul. Leśna)

- Nr 290012K (Chełmiec ul. Magazynowa)

- Nr 290018K (Chełmiec ul Słoneczna)

- Nr 290019K (Chełmiec ul. Szeroka)

- Nr 290020K (Chełmiec ul. Szkolna)

- Nr 290023K (Chełmiec u. Witosa)

- Nr 290165K (Krasne Potockie-Nowa Wieś)

- Nr 290084K (Kunów-Kawior)

- Nr 290093K (Kunów-Wierzchowina)

- Nr 290457K (Kunów-Wieś)

- Nr 290358K (Librantowa-Januszowa)

- Nr 290274K (Mała Wieś-ul. Starowiejska)

- Nr 290277K (Mała wieś-ul. Witkacego)

- Nr 290025K (Marcinkowice-do cmentarza)

- Nr 290045K (Marcinkowice-do stacji PKP)

- Nr 290046K (Marcinkowice-Stawiska-Rdziostów)

- Nr 290140K (Niskowa-przez wieś)

- Nr 290316K (Paszyn-Potoki)

- Nr 290399K,290060K,290059K (Piątkowa-Pod Wysuczkę-Boguszowa)

- Nr 290067K (Piątkowa-Koniuszowa)

- Nr 290148K (Rdziostów-Drzykowa-Klęczany)

- Nr 290242K (Świniarsko-Kościelna)

- Nr 290253K (Świniarsko-Sportowa)

- Nr 290200K,290121K (Niskowa-Szymanowice-Krasne Biczyckie)

- Nr 290111K (Trzetrzewina-Nakle)

- Nr 290108K (Trzetrzewina-Cmentarz-Niwy)

- Nr 290054K,290118K (Trzetrzewina-Stara Szkoła-Cypel)

- Nr 290341K (cz.) (Ubiad-Trzaśniki)

- Nr 290223K (Wielogłowy-Szkoła-Cmentarz)

- Nr 290233K (Wielopole-Wielogłowy)

- Nr 290212K (Wielopole-Klimkówka)

- Nr 290418K (Wola Kurowska-Ubiad)

- Nr 290352K (Chomranice-Wola Marcinkowska-Klęczany).

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmiec.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Uchwała podlega także publikacji na stronie internetowej Gminy Chełmiec.

Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec


Jan Bieniek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

E-sprawozdania

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »