| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/105/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych

z dnia 25 listopada 2011r.

w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny i leśny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.).

Rada Miejska w Świątnikach Górnych uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wzór formularza: "Informacja w sprawie podatku rolnego i leśnego" dla osób fizycznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wzór formularza: "Deklaracja w sprawie podatku rolnego" dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się wzór formularza: "Deklaracja w sprawie podatku leśnego" dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, a także jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Świątniki Górne.

§ 5. Traci moc uchwała nr XVI/79/03 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27.11.2003 roku w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny i leśny.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Waldemar Pawłowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/105/2011
Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych
z dnia 25 listopada 2011 r.

............................................... (imię i nazwisko)

.............................................. (adres zamieszkania)

.............................................. (nr działki - położenie)

Rodzaj własności (właściwe podkreślić):

? właściciel ? współwłaściciel ? posiadacz samoistny ? współposiadacz samoistny
? posiadacz zależny ? współposiadacz zależny ? użytkownik wieczysty ? współużytkownik wieczysty

INFORMACJA w sprawie podatku rolnego i leśnego na rok .................

Dane dotyczące przedmiotów opodatkowania podatkiem rolnym

Przedmiot opodatkowania

Powierzchnia użytków rolnych w ha fizycznych

Użytki rolne (grunty orne, sady, łąki, pastwiska, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami, rowy) z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza

...................., ............... ha

Ulgi w podatku rolnym od gruntów

1. z tytułu nabycia lub objęcia w zagospodarowanie gruntów

2. inwestycyjne

3. górskie

4. inne

W rubryce umieścić TAK/NIE

Dane dotyczące przedmiotów opodatkowania podatkiem leśnym, z wyjątkiem zwolnionych

Wyszczególnienie

Powierzchnia w ha fizycznych

Lasy chronione

Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych

Lasy pozostałe

Razem

Na podst. art. 7 ustawy z dnia 30 października 2002 roku - o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z póz. zm.) zwolnieniu od podatku leśnego podlegają:

Wyszczególnienie

Powierzchnia w ha fizycznych

Lasy z drzewostanem w wieku 40 lat

Lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków

Użytki ekologiczne

Razem

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą, i że znane mi są przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. O wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość opodatkowania, a w szczególności zmiany sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania lub jego części zawiadomię tutejszy organ podatkowy w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany.

................................................... data

podpis.........................................

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/105/2011
Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych
z dnia 25 listopada 2011 r.
Zalacznik2.odt

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/105/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25.11.2011 roku

............................................ (pieczęć nagłówkowa)

NIP ........................................

REGON .................................

DEKLARACJA na podatek leśny na rok ...................

Formularz przeznaczony jest dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.

Dane dotyczące przedmiotów opodatkowania z wyjątkiem zwolnionych

Wyszczególnienie

Powierzchnia w ha fizycznych

Stawka podatku leśnego

Podatek w zł, gr. (zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy)

Lasy chronione

Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych

Lasy pozostałe w tym:

1.z planem urządzeniowym,

2.bez planu urządzeniowego

Razem

INFORMACJE O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH

Na podst. art. 7 ustawy z dnia 30 października 2002 roku - o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) zwolnieniu od podatku leśnego podlegają:

Wyszczególnienie

Powierzchnia w ha fizycznych

Stawka podatku leśnego

Podatek w zł, gr. (zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy)

Lasy z drzewostanem w wieku 40 lat

Lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków

Użytki ekologiczne

Razem

Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. Pouczenie: Deklaracja niniejsza stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2002 r.Nr 110 poz, 968 z późn. zm.)

...................................... (nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prawidłowe obliczenie podatku)

.......................................(kierownik jednostki)

.......................................(data)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Michał Poczmański

Prawnik, adwokat kościelny specjalizujący się w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »