| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/88/11 Rady Gminy Ropa

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2011 i Uchwały budżetowej Gminy Ropa Nr III/11/10

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 211, art. 212 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.)

- Rada Gminy Ropa uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu na rok 2011 o kwotę 3.805.320 zł w tym;

a) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 20.250 zł,

b) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 3.825.570 zł, z czego z tytułu dotacji na realizację zadań
o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 kwotę 3.825.570zł.

- jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu na rok 2011 o kwotę 5.910.320 zł - jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

3. Zmiany wydatków, o których mowa w ust. 2 obejmują:

1) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 20.250 zł - z czego zwiększenie planu wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 21.750 zł - w tym:

a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 100 zł

b) zwiększenie planu na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 21.650 zł,

2) zmniejszenie planu na dotacje na zadania bieżące o kwotę 1.500 zł

3) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 5.930.570 zł - w tym wydatków na inwestycje
i zakupy inwestycyjne o kwotę 5.930.570 zł , w tym zmniejszenie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 - 5.582.700 zł - jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 2.105.000 zł w tym;

1) z kredytów 435.000,00 zł.

2) z pożyczek 1.670.000 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań ;

1) z tytułu zaciąganych w roku 2011 kredytów w wysokości 450.000 zł, z czego;

a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 450.000 zł.

6. Zmniejsza się deficyt budżetu Gminy o kwotę 2.105.000 zł . i ustala go na poziomie kwoty 1.209.067,69zł. Źródłem pokrycia deficytu są;

a) kredyty w kwocie 450.000,00 zł,

b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 705.155,37 zł,

c) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 53.912,32 zł.

§ 2. Przyjmuje się plan przychodów i rozchodów budżetu po zmianach z § 1 ust.4 w brzmieniu jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale budżetowej Nr III/11/10 Rady Gminy Ropa z dnia 28 grudnia
2010 r. zmienionej uchwałą Nr IV/22//11 z dnia 25 lutego 2011 roku, uchwałą Nr V/32/11
z dnia 31 marca 2011 r; uchwałą Nr VI/43/11 z dnia 28 kwietnia 2011 r, uchwałą Nr VIII/56/10 z dnia 29 czerwca 2011 roku, uchwałą Nr X/65/11 z dnia 30 sierpnia 2011 roku, uchwałą Nr XII/75/11 z dnia 27 października 2011 r;

1) załącznik Nr 1 - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Ropa w roku 2011 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Ropa przedstawia się następująco;

1. Dochody - 17.343.606,43 w tym;

a) dochody bieżące - 15.298.794,43

b) dochody majątkowe - 2.044.812,00

2. Wydatki - 18.552.674,12 w tym;

a) wydatki bieżące - 14.835.691,93

b) wydatki majątkowe - 3.716.982,19

3. Przychody - 1.619.667,69

4. Rozchody - 410.600,00

5. Deficyt - 1.209.067,69

§ 5. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ropa.

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/88/11
Rady Gminy Ropa
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/88/11
Rady Gminy Ropa
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/88/11
Rady Gminy Ropa
z dnia 29 grudnia 2011 r.

ZMIANY DO PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ROPA NA 2011 ROK

L.p

Dział

Rozdz

Nazwa - treść

Kwota
zwiększenia

Kwota
zmniejszenia

1

2

3

4

5

6

1.

600

Transport i łączność

360.000,00

60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym:
b)wydatki majątkowe

340.000,00

340.000,00

60095

Pozostała działalność
w tym:
b)wydatki majątkowe
w tym:
-inwestycja pn." Maziarskie Łosie-budowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Łosie"
w tym;
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp

20.000,00

20.000,00


20.000,00


20.000,00

2.

700

Gospodarka mieszkaniowa

35.000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym:
b)wydatki majątkowe
w tym:
- adaptacja pomieszczeń Klimkówce(Stanica) na pomieszczenia dla OSP

-

-


-

35.000,00

35.000,00


35.000,00

3.

750

Administracja publiczna

40.000,00

75023

Pozostała działalność
w tym:
b)wydatki majątkowe
w tym:
- wpłaty na ZGZG na realizację zadania pn;" Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gmin Ziemi Gorlickiej" - dodatkowe postępowanie przetargowe na budynek Urzędu Gminy

40.000,00

40.000,00

40.000,00

4.

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

67.130,00

5.562.700,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w tym:
b)wydatki majątkowe
w tym:
- inwestycja pn" porządkowanie gospodarki wodościekowej w zlewni rzeki Ropa"
w tym;
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp

-

67.130,,00

67.130,00-

5.562700,00

5.562.700,00

5.562.700,005.562.700,00


-

RAZEM

67.130,00

5.997.700,00

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę

w tym; zmniejszenie na - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp

5.930,570,00

5.582.700,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/88/11
Rady Gminy Ropa
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Ropa na 2011 rok

Tabela Nr 3- Przychody i rozchody budżetu Gminy Ropa na 2011 rok

1.

DOCHODY OGÓŁEM:

17.343.606,43

2.

WYDATKI OGÓŁEM:

18.552.674,12

3.

Wynik (1 - 2) - deficyt:

-1.209.067,69

4.

PRZYCHODY BUDŻETU

1.619.667,69

z czego:

- pożyczki

-

- kredyty

450.000,00

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych

1.115.755,37

- nadwyżki z lat ubiegłych

53.912,32

5.

ROZCHODY BUDŻETU

410.600,00

z czego:

spłata rat z zaciągniętych kredytów

410.600,00


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/88/11
Rady Gminy Ropa
z dnia 29 grudnia 2011 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ROPA W ROKU 2011 ROK

Dział

Rozdział

Nazwa


Rodzaj dotacji z budżetu

dla jednostek sektora finansów publicznych

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1

2

4

5

6

7

600

Transport i łączność

82.000,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

82.000,00

Dotacja celowa dla Powiatu Gorlickiego na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na opracowanie projektu budowlano- wykonawczego przepustu

- dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Gorlickiego z przeznaczeniem na Remont drogi powiatowej 1504K Ropa- Wawrzka - Florynka w km 0+325-1+530, 2+ 000-2+100

20.000,0062.000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1.200,00

8.604,90

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gorlickiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla Państwowej Straży Pożarnej

1.200,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

Dotacja celowa dla OSP w Ropie na zakup wyposażenia i umundurowania

8.604,90

801

Oświata i wychowanie

12.500,00

80104

Przedszkola

- Dotacja celowa
( bieżące)przekazana Gminie Uście Gorlickie z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy w publicznym przedszkolu

12.500,00851

Ochrona zdrowia

2.713,80

38.400,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom


2.713,80


38.400,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

10.754,00

85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gorlickiego w zakresie realizacji jej zadań bieżących z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej

5.754,00

85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Gorlice w zakresie realizacji jej zadań bieżących z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń dla stowarzyszenia na rzecz chorych na stwardnienie rozsiane

5.000,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

7.960,00

85404

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Dotacja celowa przekazana do Powiatu na dofinansowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z terenu gminy

7.960,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

8.408,00

90095

Pozostała działalność

Dotacja celowa przekazana dla powiatu na realizację bieżącego zadania realizowanego na podstawie umów dot. usuwania azbestu

8.408,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

527.900,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

dotacje podmiotowe

398,000,00

92116

Biblioteki

dotacje podmiotowe

114.389,81

92116

Biblioteki

dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

7.510,19

92118

Muzea

Dotacja celowa (inwestycyjna) dla samorządu województwa z przeznaczeniem dla Muzeum w Gorlicach

8.000,00

926

Kultura fizyczna

50.000,00

92605

Zadania z zakresu kultury fizycznej


dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom

50.000,00Razem:

653.435,80

97.004,90

OGÓŁEM DOTACJE; 750.440,70
w tym:- dotacje podmiotowe: 512.389,81 zł
- dotacje celowe; 238.050,89 w tym: - dotacje celowe w zakresie wydatków
bieżących 139.340,70 zł.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »