| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/132/2011 Rady Gminy Gdów

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz 1240 z późn. zm,)- Rada Gminy Gdówuchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale budżetowej Gminy Gdów na rok 2011 nr IV/17/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 30.12.2010 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1- zmienia się i zwiększa planowaną kwotę dochodów budżetu na rok 2011 o kwotę 383.447,61 zł w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 75.785,00 zł

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 307.662,61 zł

- jak w załączniku nr 1,

2. W § 2 - zmienia się oraz zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2011 o kwotę 556.590,27 zł , w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 17.000,00 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 573.590,27 zł

- jak w załączniku nr 3,

3. W § 4 - zmienia się i zwiększa się planowaną kwotę przychodów budżetu na rok 2011 o kwotę 173.142,66 zł, w tym:

- zmniejsza się planowana kwotę przychodów z tytułu kredytów zaciąganych na rynku krajowym o kwotę 207.803,00 zł

- zwiększa się planowana kwotę z wolnych środków o kwotę 380.945,66 zł

- jak załącznik nr 2,

§ 2. Dotychczasowy zapis § 3 otrzymuje brzmienie:"§ 3. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1.982.663,29 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie 1.836.326,00 zł,

2) wolnych środków, których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy w kwocie 146.337,29 zł"

§ 3. Dotychczasowy zapis § 4 ust. 1i 2 otrzymują brzmienie: "§ 4.1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.442.061,29 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.459.398,00 zł:

1) PRZYCHODY 4.442.061,29 zł z tego:

a) Przychody z transz zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w 2010 r. - 1.076.000,00 zł

b) Przychody z planowanych kredytów zaciąganych na rynku krajowym - 2.504.326,00 zł

c) Przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy - 861.735,29 zł

2) ROZCHODY - 2.459.398,00 zł

a) Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 2.459.398,00 zł"

2. Ustala się limit zobowiązań:

1) z tytułu zaciąganych w roku 2011 kredytów w wysokości - 2.504.326,00 zł, z czego:

a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 760.326,00zł

b) na zbilansowanie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu 1.744.000,00 zł"

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gdów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Ciężarek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/132/2011
Rady Gminy Gdów
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/132/2011
Rady Gminy Gdów
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/132/2011
Rady Gminy Gdów
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf


Uzasadnienie

W uchwale budżetowej Gminy Gdów na 2011 rok - dokonuje się następujących zmian tj.:

1. zmienia się i zwiększa się planowaną kwotę dochodów budżetu na rok 2011 o kwotę 383.447,61 zł w tym:

1)
dochody bieżące zmienia się i zwiększa o kwotę 75.785,00 zł, z tego:

(020/02001) - 2.600,00 - zmniejsza się plan z tytułu wpływów z dzierżawy przez Koła Łowieckie.

(600/60016) - 7.000,00 - zwiększenie planu z tytułu opłat za korzystanie z pasa drogowego.

(600/60078) - 115,00 zł - zmniejszenie z wpływów z różnych dochodów.

(756/75601) - 4.000,00 zł - zmniejsza się plan z podatku - karta podatkowa

(756/75615) - 500,00 - zmniejsza się plan z tytułu podatku leśnego.
(756/75616) - 20.000,00 zł - zmniejszenie planu z tytułu podatku od spadków i darowizn

(756/75616) - 6.000,00 - zwiększa się plan z tytułu opłaty targowej.

(756/75618) - 10 000,00 - zmniejsza się plan z wpływów z opłaty skarbowej

(756/75618) - 150.000,00 zł - zwiększa się plan z tytułu opłaty eksploatacyjnej

(758/75814) - 50.000,00 - zmniejsza się plan z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych

2) dochody majątkowe zmienia się i zwiększa o kwotę 307.662,61 zł w wyniku następujących zmian:

(010/01010) - 223,00 zł - zmniejsza się plan - środki z PROW.
(700/70005) - 119.428,00 zł - zmniejsza się plan z tytułu wpływów ze sprzedaży nieruchomości.
(700/70005) - 572,00 zł zmniejszenie planu z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

(801/80104) -6.826,20 zł - zwiększa się plan- środki z MRPO

(900/90001) - 421.059,41 - zwiększa się plan- środki z MRPO

- jak w załączniku nr 1;

2. Zmienia się oraz zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2011 o kwotę 556.590,27 , w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 17.000,00 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 573.590,27 zł

-
jak w załączniku nr 3,

z tego:

Dział 600

(600/60016) - zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 90.000,00zł - "Przebudowa i uregulowanie odwodnień dróg gminnych"

Dział 710

(710/71004) - zmniejsza się wydatki bieżące na planowanie przestrzenne 27.000 zł

Dział 754

(754/75412) - zwiększa się wydatki bieżące w OSP o kwotę 10.000,00 zł

Dział 801

(801/80101) - zmienia się wydatki majątkowe - SP Gdów tj. 2.000 zł z centralnego ogrzewania oraz 27.000,00 zł przeznacza się na parking przy SP.

Dział 900

(801/90001) - zmienia się wydatki majątkowe tj. zwiększa się plan na zadanie pn. Oczyszczalnia ścieków w Gdowie - rozl. inwestycji.- o kwotę 456.590,27.

3. Zwiększa się planowaną kwotę przychodów budżetu na rok 2011 o kwotę 173.142,66 zł, na podstawie następujących zmian:

1)
1) Zmniejsza się przychody z tytułu planowanych kredytów zaciąganych na rynku krajowym w wysokości 207.803,00 zł

2) Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 380.945,66 zł

- jak załącznik nr 2.


Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Ciężarek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Witold Florczak

Aktuariusz, Ekspert ds. wyceny rezerw na świadczenia pracownicze

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »