| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OKR-4210-74(9)/2011/2012/9193/VIB/UJN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 19 stycznia 2012r.

w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Usługowego KZGM Sp. z o.o. z siedzibą w Proszowicach

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 1 oraz art. 47 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późń.zm)

po rozpatrzeniu wniosku
zawartego w piśmie z dnia 12 grudnia 2011 r. znak: GC 7031/4/1354/11,
w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła

Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Usługowego KZGM Sp. z o.o. z siedzbą w Proszowicach
zwanego w dalszej części decyzji "Przedsiębiorstwem energetycznym",

uzupełnionego pismami z dni: 28 grudnia 2011 r. znak: GC 7031/5/1376/11, 09 stycznia 2012 r. znak GC 7031/6/31/11, 13 stycznia 2012 r.bez znaku i 16 stycznia 2012 r. brak znaku

postanawiam

zatwierdzić dokonaną przez Przedsiębiorstwo energetyczne zmianę taryfy dla ciepła, która to zmiana stanowi załącznik do niniejszej decyzji.


UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa energetycznego, posiadającego koncesje z dnia 16 lutego 2009 r.: na wytwarzanie ciepła Nr WCC/1194/9193/W/OKR/2009/HH oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC /1165/9193/W/OKR/2009/ HH, w dniu 12 grudnia 2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany taryfy dla ciepła zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zwanego dalej "Prezesem URE") decyzją z dnia 17 grudnia 2010 r. nr OKR-4210-44(12)/2010/9193/VI/JM (z późn. zm.).

W uzasadnieniu wniosku o zmianę aktualnie obowiązującej taryfy dla ciepła, Przedsiębiorstwo energetyczne wskazało na istotną zmianę warunków prowadzenia działalności, w związku ze wzrostem kosztów miału węglowego oraz kosztów paliwa gazowego, w porównaniu do kosztów, które stanowiły podstawę kalkulacji cen i stawek opłat w obecnie obowiązującej taryfie dla ciepła.

Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w powyższej sprawie, Prezes URE zaakceptował argumentację zawartą w uzasadnieniu do wniosku złożonego przez Przedsiębiorstwo energetyczne. Zgodnie bowiem z § 28 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291), w przypadku nieprzewidzianej, istotnej zmiany warunków wykonywania przez Przedsiębiorstwo energetyczne działalności gospodarczej jest możliwa zmiana taryfy wprowadzonej do stosowania, w trybie określonym w art. 47 ustawy - Prawo energetyczne.

Ponadto, w myśl art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają sie uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Zważywszy, iż w niniejszej sprawie zostały spełnione przesłanki określone w powyższym przepisie, umożliwiające zmianę decyzji, postanowiłem orzec jak w sentencji.

W pozostałym zakresie taryfa dla ciepła, zatwierdzona moją decyzją z dnia 17 grudnia 2010 r. Nr OKR-4210-44(12)/2010/9193/VI/JM (z późn. zm), pozostaje bez zmian.


POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji - w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Południowo - Wschodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza Lea 114, 30 -133 Kraków.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, zmiana taryfy wraz z decyzją zostaną skierowane do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne zmiana taryfy może zacząć obowiązywać nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Południowo-Wschodniego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Krakowie


dr Małgorzata Nowaczek-ZarembaOtrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe KZGM Sp. z o.o.,

ul. Jagiełły 25, 32-100 Proszowice

2. Wojewoda Małopolski,

3. aa.


Decyzja niniejsza, zwolniona jest z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) w związku z treścią załącznika do tej ustawy (część I pkt. 53 tab. 4 pkt 1).

Urszula Jastrzębska-Noga - główny specjalista

Załącznik do Decyzji Nr OKR-4210-74(9)/2011/2012/9193/VIB/UJN
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 19 stycznia 2012 r.
Zalacznik1.doc

Tekst zmiany taryfy -VIB.doc

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Skarbiec

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »