| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/269/11 Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie programu oddłużeniowego dla lokatorów i osób zajmujących bez tytułu prawnego lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Miasto Oświęcim

w sprawie programu oddłużeniowego dla lokatorów i osób zajmujących bez tytułu prawnego lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Miasto Oświęcim.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) - Rada Miasta Oświęcim postanawia:

§ 1. Przyjmuje się Program oddłużeniowy dla lokatorów i osób zajmujących bez tytułu prawnego lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Miasto Oświęcim, zwany dalej Programem, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta i Dyrektorowi Zarządu Budynków Mieszkalnych.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/269/11
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 listopada 2011 r.

Program oddłużeniowy dla lokatorów i osób zajmujących bez tytułu prawnego lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Miasto Oświęcim

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Użyte w Programie określenia oznaczają :

1) gmina - Gmina Miasto Oświęcim,

2) uczestnicy Programu - pełnoletnie osoby odpowiedzialne za wnoszenie opłat czynszowych z tytułu najmu lokalu oraz odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokalu które przystąpiły do Programu,

3) opłaty czynszowe - opłaty za używanie lokalu,

4) wierzyciel - Gmina Miasto Oświęcim,

5) zaległość - zaległe opłaty czynszowe z tytułu najmu lokalu, odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu oraz nieuregulowane koszty dochodzenia roszczeń i egzekucji za lokal stanowiący własność Gminy,

6) Wynajmujący - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Oświęcimiu,

7) lokal - lokal mieszkalny lub socjalny, stanowiący własność Gminy Miasto Oświęcim,

8) wierzytelność - należność przypadająca wynajmującemu z tytułu zaległości o jakiej mowa w pkt 5.

9) dłużnik - najemca lub osoba zajmująca bez tytułu prawnego lokal posiadająca zaległość.

§ 2. 1. Program ma charakter jednorazowej pomocy dłużnikom.

2.Uczestnictwo w Programie oraz wykonanie wszystkich postanowień Programu stanowi przesłankę konieczną do uzyskania umorzenia wierzytelności.

§ 3. Uczestnikami Programu są wyłącznie dłużnicy, którzy na dzień 30 listopada 2011 r. zalegali z zapłatą czynszu lub odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu i spełnili przesłanki umożliwiające umorzenie wierzytelności.

Rozdział 2.
CEL I PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROGRAMU

§ 4. Celem Programu jest pomoc dłużnikom i ich rodzinom będących w trudnej sytuacji materialnej w oddłużeniu lokali, a w szczególności :

1) zapobieganie eksmisji i bezdomności,

2) utrwalenie nawyku terminowego wnoszenia opłat za najem lokalu mieszkalnego,

3)zwiększenie racjonalności gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy - wzrost zainteresowania zamianą mieszkań.

§ 5. Podstawowymi założeniami Programu są :

1)jednorazowa pomoc dłużnikom i ich rodzinom, których sytuacja materialna nie pozwala na spłatę długu w pełnej wysokości.

2) Zmniejszenie długu uczestników Programu w jednej z następujących form :

- częściowego umorzenia należności głównej,

- całkowitego lub częściowego umorzenia odsetek,

- częściowego umorzenia kosztów sądowych i egzekucyjnych.

3) Zaległość może być spłacona jednorazowo lub w ratach.

4) Oddłużeniem objęta będzie zaległość według stanu na dzień 30.11.2011r.

5) Oddłużenie na zasadach określonych w Programie nastąpi po spełnieniu przez dłużnika warunków wynikających z zawartego porozumienia.

6) Przystąpienie do Programu skutkuje wygaśnięciem dotychczas zawartych porozumień między wynajmującym i dłużnikiem.

Rozdział 3.
WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

§ 6. Do Programu mogą przystąpić dłużnicy, którzy :

1) posiadają zaległość na dzień 30.11.2011r.

2) pozostają w zwłoce z zapłatą zaległości za co najmniej 3 pełne okresy płatności,

3) uznają wysokość zadłużenia wyliczoną na dzień 30.11.2011r.

4) złożą wniosek o przystąpienie do Programu oddłużeniowego w terminie do 30 kwietnia 2012r. wraz z dokumentami potwierdzającymi dane niezbędne do rozpatrzenia wniosku w tym wysokość osiąganych dochodów,

5) wyrażą zgodę na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez uprawnionych pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie niezbędnych dla potwierdzenia wykazanej we wniosku o oddłużenie sytuacji materialnej i rodzinnej,

6) podpiszą porozumienie w sprawie przystąpienia do Programu,

7) utrzymują lokal mieszkalny w należytym stanie technicznym,

8) przestrzegają regulaminu porządku domowego

9) osiągnęli średni miesięczny dochód brutto na osobę w okresie 3 m-cy przed złożeniem wniosku nie większy niż :

- do 80 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym

- do 110 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym

Rozdział 4.
TRYB POSTĘPOWANIA PRZY WDRAŻANIU PROGRAMU

§ 7. 1. Zarząd Budynków Mieszkalnych powiadamia potencjalnych uczestników Programu o :

- wysokości zadłużenia czynszowego wg. stanu na dzień 30.11.2011r.

- warunkach uzyskania umorzenia zaległości.

Informacje o warunkach uczestnictwa w Programie należy również umieścić na tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Miasta.

2.Wnioski opiniuje powołana przez Prezydenta Miasta Komisja w skład której wchodzą przedstawiciele Wydziału Mienia Komunalnego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Zarządu Budynków mieszkalnych.

3.Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych zawiera porozumienie z dłużnikiem przystępującym do Programu, określające zakres i warunki oddłużenia według wzoru stanowiącego zał. do Programu.

Rozdział 5.
ZASADY UMARZANIA WIERZYTELNOŚCI

§ 8. 1. Zaległość może być umorzona :

a) w wysokości 50 % - w przypadku jednorazowej spłaty drugiej połowy zadłużenia i regularnego wnoszenia opłat bieżących przez 12 miesięcy od daty złożenia wniosku o przystąpienie do Programu

b) w wysokości 35 % - w przypadku spłaty zadłużenia w maksymalnie 12 ratach miesięcznych i regularnego wnoszenia opłat bieżących przez ten okres,

c) w wysokości 30 % - w przypadku dokonania w okresie 6 miesięcy od złożenia wniosku zamiany zajmowanego mieszkania na inny lokal wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu Miasta o niższym czynszu, niższym standardzie, mniejszej powierzchni użytkowej i spłacie pozostałej części zadłużenia oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych,

d) w wysokości 100 % odsetek od zadłużenia - po spłacie należności głównej jednorazowo lub w 6-ciu ratach miesięcznych,

e) w wysokości 50 % odsetek od zadłużenia - po spłacie należności głównej w 12 ratach miesięcznych i regularnym wnoszeniu bieżących opłat w tym okresie.

2. Umorzenie należności głównej powoduje również umorzenie odsetek w takiej części w jakiej została umorzona należność główna.

3. Umorzenie należności za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą co do wszystkich zobowiązanych.

§ 9. Decyzję o oddłużeniu (umorzeniu) podejmuje Prezydent Miasta po wykonaniu przez dłużnika porozumienia o przystąpieniu do Programu oddłużenia na podstawie przesłanego przez wynajmującego wniosku dłużnika wraz z kopią porozumienia i pozytywną rekomendacją.

Rozdział 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10. 1.W przypadku nie dotrzymania przez dłużnika warunków określonych w porozumieniu, porozumienie rozwiązuje się w trybie natychmiastowym, a całe zadłużenie staje się natychmiast wymagalne.

2. Dopuszcza się maksymalnie dwukrotną zwłokę w opłatach czynszu wraz z pozostałymi opłatami za wynajem lokalu mieszkalnego lub spłaty rat zadłużenia na podstawie pisemnego wniosku dłużnika, w uzasadnionych przypadkach losowych.

3.Dłużnicy, z którymi zostanie zawarte porozumienie o przystąpieniu do Programu, niezależnie od tego czy zostanie ono wykonane przez Dłużnika, przez okres 10 lat od dnia zawarcia Porozumienia, nie będą mogli ubiegać się o umorzenie zaległości.

§ 11. 1. Ustala się wzór wniosku o przystąpienie do Programu oddłużeniowego stanowiący załącznik nr 1 do Programu.

2. Ustala się wzór porozumienia o przystąpieniu do Programu oddłużeniowego stanowiący zał. nr 2 do Programu.

§ 12. Najemca, który skorzystał z Programu nie może nabyć od Gminy lokalu mieszkalnego przez okres 5 lat od wydania decyzji o umorzeniu.

§ 13. Za prowadzenie spraw związanych z wnioskami, porozumieniami, dokumentacją odpowiada Zarząd Budynków Mieszkalnych w Oświęcimiu.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/269/11
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 listopada 2011 r.

WNIOSEK o przystąpienie do programu oddłużeniowego w przedmiocie omorzenia zaległości

Dane uczestnika Programu :

1. Nazwisko i imię ........................................................................................................................

2. Adres zamieszkania ...................................................................................................................

3. Wysokość zadłużenia wg. wskazań na dzień 30.11.2011r...........................................................

(słownie ......................................................................................................................................)

4. NIP .................................................................

Oświadczam, iż uznaję wartość zadłużenia w wysokości określonej w pkt 3 i nie jestem w stanie uregulować zadłużenia wobec Gminy Miasto Oświęcim w pełnej wysokości.

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że na podstawie art.23 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie (np. zbieranie,utrwalanie, przechowywanie, zmienianie lub udostępnianie) danych osobowych w trybie obowiązującego prawa, w związku ze złożeniem wniosku o umorzenie w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Oświęcimiu.

Jednocześnie informuję, iż zostałem poinformowany/a o prawie do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawienia i ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133 poz.883).

Oświęcim dnia .................................r.

............................................................

podpis wnioskodawcy

Potwierdzenie zadłużenia ...................................................................


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/269/11
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 listopada 2011 r.

POROZUMIENIE o przystąpieniu do Programu Oddłużeniowego w przedmiocie umorzenia wierzytelności

Zawarte w dniu ......................................................r. w Oświęcimiu pomiędzy :

Panem / Panią ...........................................................................................................

zam w Oświęcimiu przy ul. ......................................................................................

zwanym dalej Dłużnikiem

a

Gminą Miasto Oświęcim - ZBM reprezentowaną przez :

1. ..........................................................................................................

2. ..........................................................................................................

zwanym dalej Wierzycielem o następującej treści :

§ 1. Przedmiotem porozumienia jest realizacja warunków do uzyskania umorzenia wyrażonych w Programie Oddłużeniowym, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta Oświęcim z dnia...........................Nr......................

§ 2.

1. Dłużnik oświadcza, że przystępuje do realizacji warunków umorzenia według zasad określonych w Programie w terminie od ....................................... do ...........................................

2. Dłużnik oświadcza, że uznaje całą kwotę zadłużenia z tytułu czynszu lub odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu, odsetek, kosztów sądowych i egzekucyjnych w wysokości................................... zł, należnych wg stanu na dzień 30.11.2011r.

3. Dłużnik zobowiązuje się do wpłaty kwoty ................... zadłużenia jednorazowo w terminie do ................. i regularnego wnoszenia opłat bieżących przez 12 miesięcy od daty zawarcia porozumienia

lub

Dłużnik zobowiązuje się do spłaty zadłużenia w kwocie ............................ w 6 lub 12 miesięcznych ratach w terminie do ....................... i regularnego wnoszenia opłat bieżących przez 12 miesięcy od daty zawarcia porozumienia. *

§ 3.

1. Strony zgodnie postanawiają, że Wierzyciel umorzy .....% zadłużenia/odsetek o których mowa w § 2 pkt 3 pod warunkiem, że Dłużnik realizować będzie warunki umorzenia.

2. Jeśli Dłużnik zaprzestanie terminowo regulować bieżące opłaty w okresie trwania Programu tj. od ............................... do ............................... , Wierzyciel niezależnie od przysługujących mu odsetek - postawi całą kwotę należności w stan natychmiastowej wymagalności i zażąda spłaty w ustalonym przez siebie terminie.

§ 4. Wpłaty na poczet bieżących należności z tytułu korzystania z lokalu należy dokonywać na rachunek bankowy Wierzyciela w terminie do 10-tego dnia każdego miesiąca.

§ 5. W przypadku, gdy uczestnik Programu zaprzestanie realizacji porozumienia, w szczególności poprzez :

1) zaprzestanie wnoszenia opłat z tytułu korzystania z lokalu

albo

2) zaprzestanie spłaty długu w ratach porozumienie ulega rozwiązaniu, o czym Wierzyciel powiadomi Dłużnika.

§ 6. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony.

WIERZYCIEL

.....................................................

DŁUŻNIK

..........................................................

* niepotrzebne skreślić

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marzena Jaworska

Radca prawny   

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »