| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/104/11 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 237 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - Rada Miejska w Rabce-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetu Gminy Rabka-Zdrój na 2011 rok o kwotę ogółem 83 792,81zł, w tym:

1) dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 244 095,57 zł,

2) dokonuje się zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 114 950,00 zł,

3) dokonuje się zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 442 838,38 zł,

- jak w tabeli Nr 1 . Plan dochodów po zmianach wynosi: 46 821 158,90 zł .

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu gminy na łączną kwotę 83 792,81 zł w tym:

1) dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących na łączną kwotę 162 927,39 zł . w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 135 927,39 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 46 277,39 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 89 650,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 27 000,00 zł.

2) dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących na łączną kwotę 128 235,00 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 77 235,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 77 235,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące: 1 000,00 zł.

c) wydatki na obsługę długu publicznego 50 000,00 zł.

3) dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych na łączną kwotę 279 180,99 zł z tego:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 279 180,99 zł, z czego zmniejszenie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie: 46 960,99 zł, w tym:

- ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: 46 960,99 zł.

4) dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych na łączną kwotę 230 080,57 zł z tego:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 230 080,57 zł z czego zwiększenie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie: 14 860,57 zł, w tym:

- ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: 0,00 zł

- jak w tabeli Nr 2. Plan wydatków po zmianach wynosi: 50 465 010,86 zł .

3. Deficyt budżetu Gminy Rabka-Zdrój na 2011 rok po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą wynosi: 3 643 851,96zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów

4. Przychody budżetu na rok 2011 wynoszą: 8 005 077,93 zł . Rozchody budżetu na rok 2011 wynoszą: 4 361 225,97 zł.

- jak w tabeli Nr 3.

§ 2.

W związku ze zmianami dokonanymi niniejszą uchwałą ustala się zaktualizowany plan wydatków majątkowych na rok 2011 zgodnie z tabelą Nr 4 .

§ 3.

W związku ze zmianami dokonanymi niniejszą uchwałą ustala się zaktualizowane dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2011 - jak w tabeli Nr 5 do niniejszej uchwały .

§ 4.

Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rabka-Zdrój w roku 2011 ustalonym treścią załącznika Nr 1 do Uchwały Nr VI/22/11 z dnia 26 stycznia 2011 roku. W związku z tymi zmianami ustala się nowe brzmienie załącznika Nr 1 "Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rabka-Zdrój w roku 2011" do Uchwały Nr VI/22/11 z dnia 26 stycznia 2011 roku. - jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 5.

Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego ustalonym treścią załącznika Nr 2 do Uchwały Nr VI/22/11 z dnia 26 stycznia 2011 roku. W związku z tymi zmianami ustala się nowe brzmienie załącznika Nr 2 "Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego" do Uchwały Nr VI/22/11 z dnia 26 stycznia 2011 roku - jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 6.

Po zmianach budżet gminy na 2011 rok wynosi:

1. dochody budżetu : 46 821 158,90 zł, w tym: dochody bieżące: 40 063 216,05 zł dochody majątkowe: 6 757 942,85 zł

2. wydatki budżetu 50 465 010,86 zł, w tym:

1) wydatki bieżące na kwotę 34 685 024,65 złw tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 25 352 783,04 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 16 980 980,24 zł;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 8 371 802,80 zł;

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące: 1 897 555,00 zł;

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 6 068 350,53 zł;

d) wydatki na obsługę długu publicznego 1 100 000,00 zł;

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 266 336,08

2) wydatki majątkowe na kwotę 15 779 986,21 zł , w tym:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 15 779 986,21 zł, z czego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 10 454 066,11 zł; w tym:

- ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: 6 135 792,41zł

3. deficyt budżetu: 3 643 851,96 zł,

4. przychody budżetu: 8 005 077,93 zł,

5. rozchody budżetu: 4 361 225,97 zł.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rabki-Zdroju.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju


mgr Maria Górnicka-Orzeł


Tabela nr 1
do Uchwały Nr XVIII/104/11
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 28 grudnia 2011 r.
ZalacznikTabela%20nr%201.pdf

Tabela nr 2
do Uchwały Nr XVIII/104/11
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 28 grudnia 2011 r.
ZalacznikTabela%20nr%202.pdf

Tabela nr 3
do Uchwały Nr XVIII/104/11
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 28 grudnia 2011 r.
ZalacznikTabela%20nr%203.pdf

Tabela nr 4
do Uchwały Nr XVIII/104/11
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 28 grudnia 2011 r.
ZalacznikTabela%20nr%204.pdf

Tabela nr 5
do Uchwały Nr XVIII/104/11
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 28 grudnia 2011 r.
ZalacznikTabela%20nr%205.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/104/11
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/104/11
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Grant Thornton

Grant Thornton to jedna z wiodących organizacji audytorsko-doradczych na świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »