| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/86/2011 Rady Gminy Tymbark

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie: Uchwała Budżetowa Gminy Tymbark na 2012 rok

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 20.521.465 zł w tym:

1) dochody bieżące - 19.205.534 zł w tym ; - dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - 283.913 zł

2) dochody majątkowe - 1.315.931 zł w tym ; - dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - 535.931 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Brak treści

1. Wydatki bieżące w łącznej kwocie 18.214.789 zł w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w łącznej kwocie 11.149.754 zł z czego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.496.212 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.653.542 zł

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 3.440.748 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.991.416 zł

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - 312.871 zł

e) wydatki na obsługę długu - 320.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 2.834.276 zł w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.834.276 zł z czego na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 790.000 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Brak treści

1. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 527.600 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek określonymi w załączniku Nr 3

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.500.000zł i rozchody budżetu w kwocie 972.400 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami, jak w załączniku Nr 4.

§ 5. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Tworzy się :

1) rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 53.000 zł.

2) rezerwę celową budżetu w łącznej kwocie 80.000 zł na zadania z zakresu oświaty

3) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 51.500 zł.

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2012 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Ustala się wydatki i dochody budżetu gminy z tytułu opłat i kar oraz wydatki związane z finansowaniem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. W planie wydatków budżetu wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy w łącznej kwocie 214.000 zł, w układzie klasyfikacji budżetowej- jak załącznik Nr 8.

§ 10. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne finansowane z budżetu w 2012 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. Brak treści

1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego - Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tymbarku - zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Ustala się kwoty i zakres dotacji przedmiotowych dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tymbarku ;

1) z tytułu dopłaty do kosztów wywozu nieczystości stałych - 378.800 zł

2) utrzymanie zieleni w gminie - 20.000 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 13. Ustala się roczne limity dla;

1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - do kwoty 1.000.000 zł

2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - do kwoty 527.600 zł

3) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - do kwoty 972.400 zł

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy Tymbark do;

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 1.000.000 zł

2) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 13 uchwały.

3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej, obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i uposażenia, oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe, w tym przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi.

5) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

§ 15. Brak treści

1. Ustala się szczegółowość;

1) informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012 roku - jak szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale;

2) informacji o wykonaniu w I półroczu 2012 roku planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w szczegółowości jak plan przyjęty przez Kierownika , z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań ( w tym zobowiązań wymagalnych) .

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tymbark

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/86/2011
Rady Gminy Tymbark
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/86/2011
Rady Gminy Tymbark
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/86/2011
Rady Gminy Tymbark
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/86/2011
Rady Gminy Tymbark
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/86/2011
Rady Gminy Tymbark
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/86/2011
Rady Gminy Tymbark
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/86/2011
Rady Gminy Tymbark
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik nr 7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/86/2011
Rady Gminy Tymbark
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik nr 8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/86/2011
Rady Gminy Tymbark
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik nr 9

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIV/86/2011
Rady Gminy Tymbark
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik nr 10

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIV/86/2011
Rady Gminy Tymbark
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik nr 11

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XIV/86/2011
Rady Gminy Tymbark
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik12.pdf

Załącznik nr 12

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »