| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/132/2012 Rady Miasta Limanowa

z dnia 31 stycznia 2012r.

w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego

Na podstawie art. 18ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny (t. j.; Dz. U. z 2001 r. Nr 142. poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. z 2010r. Dz.U. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz art. 4 ust.1 ustawy z dnia 10 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j. t. z 2011 r. Dz. U. Nr 197, poz. 1172 ze zm.) Rada Miasta Limanowa uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności Statutowej tych organizacji.

§ 2. Przedmiotem konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanymi dalej łącznie "organizacjami" są:

1) projekty aktów prawa miejscowego Miasta Limanowa w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

2) projekty rocznych lub wieloletnich programów współpracy Miasta Limanowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 3. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji w sprawach, o których mowa w § 2.

§ 4. 1. Decyzję o formie i terminie przeprowadzenia konsultacji, o których mowa w niniejszej uchwale, podejmuje Burmistrz Miasta Limanowa.

2. Burmistrz Miasta Limanowa określa w szczególności:

1) przedmiot konsultacji,

2) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

3) formę konsultacji,

4) osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.

3. W terminie nie krótszym niż 3 dni robocze przed rozpoczęciem konsultacji, osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji umieszcza informację o przeprowadzeniu konsultacji na stronie internetowej www.miasto.limanowa.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Limanowa.

§ 5. 1. Konsultacje mogą być prowadzone w formie:

1) otwartych spotkań z przedstawicielami organizacji,

2) wyrażania opinii przez organizacje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2. Konsultacje prowadzone w formie otwartych spotkań z przedstawicielami organizacji przeprowadza się w następujący sposób:

1) nie później niż 7 dni przed terminem spotkania umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Limanowa, na stronie internetowej www.miasto.limanowa.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Limanowa informację o spotkaniu, podając jego miejsce, czas i przedmiot,

2) spotkanie prowadzi osoba wyznaczona przez Burmistrza Miasta Limanowa, która przedstawia w szczególności przedmiot konsultacji, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały, a następnie prowadzi dyskusje,

3) po zakończeniu dyskusji osoba prowadząca spotkanie informuje o sposobie przeprowadzenia głosowania. Każdej organizacji uczestniczącej w spotkaniu przysługuje jeden glos,

4) opinię w sprawie poddanej konsultacji uznaje się za przyjętą jeżeli głosowało za nią więcej niż 50% organizacji reprezentowanych na spotkaniu.

3. Konsultacje prowadzone w formie wyrażania opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej polegają na zgłaszaniu opinii i uwag dotyczących przedmiotu konsultacji w wyznaczonym terminie na adres e-mail wskazany w informacji o przeprowadzeniu konsultacji.

§ 6. 1. Z przeprowadzonej konsultacji sporządza się protokół zawierający informacje o przedmiocie, formie oraz terminie przeprowadzania konsultacji, a także o wynikach tych konsultacji. W przypadku konsultacji prowadzonych w formie otwartych spotkań do protokołu dołącza się listę obecności.

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1 przekazywany jest przez osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji Burmistrzowi Miasta Limanowa w terminie 5 dni od dnia zakończenia konsultacji.

§ 7. 1. Informację o wynikach konsultacji wraz ze stanowiskiem Burmistrza Miasta Limanowa podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.miasto.limanowa.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Limanowa.

2. Wyniki konsultacji Burmistrz Miasta Limanowa przedstawia również Radzie Miasta Limanowa w uzasadnieniu do projektów aktów prawa miejscowego Miasta Limanowa oraz programów, o których mowa w §2.

§ 8. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę organizacji biorących udział w konsultacjach.

§ 9. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Miasta Limanowa.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Limanowa.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodnicząca Rady


mgr Irena Grosicka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »