| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/165/12 Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 24 lutego 2012r.

w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Żabnie

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt.9 lit. h, art. 40 ust.2, pkt.2 i art.41 ustawy z dnia 08 marca1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz.1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 110, ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz.593 z późniejszymi zmianami), oraz art. 11ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Żabnie uchwala co następuje:

§ 1. Nadaje się Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Żabnie statut w brzmieniu załącznika do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żabna i Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie

§ 3. Traci moc uchwała nr XL/437/06 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 10 lipca 2006r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Żabnie, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Wojewody Małopolskiego Nr 835, poz. 5042.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Krzysztof Wójcik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/165/12
Rady Miejskiej w Żabnie
z dnia 24 lutego 2012 r.

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻABNIE

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie zwany "Ośrodkiem" jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Żabno powołaną do realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej, nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa Gminy Żabno.

§ 2. 1. Siedzibą Ośrodka jest Miasto Żabno, ul. Świętego Jana 3 a.

2. Ośrodek obejmuje działalnością teren Gminy Żabno.

3. Ośrodek posługuje się pieczęcią nagłówkową o treści: Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie ul.

Świętego Jana 3 a, 33-240- Żabno , woj. małopolskie, powiat tarnowski ,tel.14-645-65-60,

14-645-64-33, NIP: 871-10-20-656, REGON: 850019197, e-mail ops@zabno.pl

§ 3. Ośrodek działa na podstawie :

1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),

2) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r., nr 175, poz.1362 z późniejszymi zmianami)

3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.),

4) ustawy z dnia 24 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. nr 223, poz. 1458 z późniejszymi zmianami)

5) ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2009. nr 152, poz. 1226, z późniejszymi zmianami )

6) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240, z późniejszymi zmianami)

7) ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych(Dz. U. Nr.71, poz. 734 z późniejszymi zmianami)

8) ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późniejszymi zmianami)

9) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz.7 z późn. zm.),

10) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2011r., Nr 231, poz.1375 z późniejszymi zmianami),

11) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008r., Nr 164, poz.1027 z późniejszymi zmianami),

12) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887),

13) uchwały Nr X/65/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Żabnie z dnia 26 kwietnia 1990r. w sprawie powołania Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie,

14) innych ustaw określających zadania w zakresie pomocy społecznej,

15) innych ustaw określających zadania własne Gminy i zlecone Gminie,

16) niniejszego Statutu.

§ 4. 1. Podstawowym celem działania Ośrodka jest organizowanie pomocy społecznej dla umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki , możliwości i uprawnienia.

2. Cele, o których mowa w ust. 1 Ośrodek realizuje poprzez:

1) tworzenie warunków organizacyjnych do funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej,

2) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,

3) pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,

4) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,

5) pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową skierowaną na pomoc osobom, rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

§ 5. Gmina Żabno zapewnia warunki działalności i rozwoju Ośrodka odpowiadające jego zadaniom, a w szczególności: lokal, środki na wyposażenie i prowadzenie działalności statutowej.

Rozdział 2.
Przedmiot i zakres działania.

§ 6. Zadania w zakresie pomocy społecznej obejmują w szczególności :

1) przyznawanie i wypłacanie przewidywanych ustawą świadczeń,

2) pracę socjalną,

3) prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej,

4) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,

5) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,

6) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

§ 7. Ośrodek realizuje:

1) zadania w zakresie pomocy społecznej, będące zadaniami własnymi Gminy i zleconymi Gminie

z zakresu administracji rządowej,

2) zadanie zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej dotyczące wypłaty świadczeń rodzinnych,

3) zadanie zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej dotyczące wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych,

4) zadanie własne Gminy dotyczące wypłaty dodatków mieszkaniowych,

5) inne zadania własne Gminy i zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej,

6) inne zadania wynikające z rozeznanych potrzeb Gminy, w szczególności w zakresie polityki prorodzinnej, przeciwdziałania bezrobociu i łagodzenia jego skutków, integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przeciwdziałania alkoholizmowi, przemocy w rodzinie i narkomanii,

7) inne zadania określone w niniejszym statucie lub nałożone przepisami powszechnie obowiązującymi.

§ 8. 1. Do zadań własnych Gminy Żabno o charakterze obowiązkowym należy:

1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;

2) sporządzanie, zgodnie z art. 16a, oceny w zakresie pomocy społecznej;

3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;

7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;

9) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;

10) praca socjalna;

11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;

13) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;

14) dożywianie dzieci;

15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;

16) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;

17) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

18) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;

19) utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników;

20) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;

21) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2. Do zadań własnych Gminy należy:

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;

2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;

3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;

4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;

5) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.

§ 9. 1. Ośrodek realizuje zgodnie z ustaleniami przekazywanymi przez Wojewodę Małopolskiego zadania zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej, które obejmują w szczególności:

1) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;

3) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom,

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

6) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

2. Środki na realizację i obsługę zadań, o których mowa w ust. 1, zapewnia budżet państwa.

§ 10. Ośrodek realizuje zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej, określone w ustawie, o której mowa w § 3 pkt.8, które obejmują:

1) ustalanie i przyznawanie prawa oraz wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego z tytułu:

a) urodzenia dziecka;

b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;

c) samotnego wychowywania dziecka;

d) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;

e) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;

f) rozpoczęcia roku szkolnego;

g) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

2) ustalanie i przyznawanie prawa oraz wypłatę świadczeń opiekuńczych:

a) zasiłku pielęgnacyjnego,

b) świadczenia pielęgnacyjnego,

3) przyznawanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

§ 11. Ośrodek realizuje zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej, określone w ustawie, o której mowa w § 3 pkt. 9, które obejmują w szczególności:

1) prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydawanie decyzji administracyjnych ustalających prawo do tych świadczeń oraz ich wysokość,

2) wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

3) prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

§ 12. Ośrodek realizuje zadania własne Gminy, określone w ustawie o której mowa w §3, pkt. 7, które obejmują: ustalanie prawa, przyznawanie i wypłatę dodatku mieszkaniowego.

§ 13. Ośrodek realizuje zadania własne Gminy, określone w ustawie, o której mowa w § 3 pkt.3, które obejmują w szczególności:

1) opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;

2) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

3) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;

4) obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego .

5) Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą w oparciu o procedurę "Niebieskie Karty" .

§ 14. Ośrodek realizuje zadania, określone w ustawie, o której mowa w § 3 pkt.10, polegające w szczególności na:

1) organizowanie oparcia społecznego w porozumieniu z podmiotami leczniczymi udzielającymi świadczenia zdrowotne w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej dla osób, które z powodu choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego mają poważne trudności w życiu codziennym, zwłaszcza w kształtowaniu swoich stosunków z otoczeniem, w zakresie edukacji, zatrudnienia oraz w sprawach bytowych.

2) kierowanie wniosków do sądu o przyjęcie do szpitala psychiatrycznego bez wyrażania zgody, osoby chorej psychicznie objętej oparciem społecznym.

§ 15. Ośrodek realizuje określonych w § 3 pkt.11 polegające na wydawaniu decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych.

§ 16. Ośrodek realizuje zadania własne Gminy, określone w ustawie, o której mowa w § 3 pkt.12, polegające w szczególności na: udzielaniu pomocy rodzinom dysfunkcyjnym z dziećmi poprzez działania asystenta rodzinnego.

§ 17. Ośrodek może wykonywać inne zadania z zakresu pomocy społecznej, określone odrębnymi przepisami na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej i samorządowej po zapewnieniu środków na ich realizację, w tym na obsługę administracyjną.

§ 18. Ośrodek może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne. Do Ośrodka w postępowaniu przed sądem stosuje się odpowiednio przepisy o prokuraturze .

§ 19. Ośrodek może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.

§ 20. Przy wykonywaniu zadań Ośrodek współpracuje, na zasadzie partnerstwa, z prowadzącymi działalność na terenie gminy organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie

§ 21. 1. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Żabna.

2. Rada Miejska w Żabnie kontroluje działalność Ośrodka za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.

3. Wojewoda Małopolski prowadzi postępowanie nadzorcze i kontrolne w zakresie zadań zleconych gminie przez administrację rządową. Czynności nadzorczo- kontrolne w imieniu Wojewody przeprowadza zespół inspektorów Wydziału Urzędu Wojewódzkiego posiadający imienne upoważnienie do przeprowadzania nadzoru oraz kontroli wskazujące Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie oraz legitymację służbową.

§ 22. Strukturę organizacyjną i zakres działania Ośrodka określa regulamin organizacyjny Ośrodka ustalony przez Kierownika Ośrodka .

§ 23. 1. Pracą Ośrodka kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik Ośrodka.

2. Kierownik Ośrodka zatrudniany jest przez Burmistrza Żabna, który jest jego zwierzchnikiem służbowym.

3. Kierownik Ośrodka wykonuje czynności pracodawcy, w myśl przepisów ustawy o pracownikach samorządowych i Kodeksu Pracy, w stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodku.

4. Kierownik Ośrodka jest umocowany w ramach zwykłego zarządu do składania oświadczeń woli i dokonywania czynności prawnych związanych z funkcjonowaniem Ośrodka, mających na celu realizację zadań statutowych Ośrodka wobec wszystkich władz, organów instytucji, przedsiębiorstw i banków oraz do występowania i prowadzenia w imieniu Gminy Żabno spraw przed sądami w charakterze strony, wnioskodawcy, uczestnika postępowania, z prawem do udzielania dalszych pełnomocnictw.

5. Czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu wymagają odrębnego upoważnienia Burmistrza Żabna.

6. Dla realizacji zadań statutowych Ośrodka, Kierownik Ośrodka jest uprawniony do podejmowania decyzji w formie zarządzeń, regulaminów i instrukcji.

7. Kierownik Ośrodka składa Radzie Miejskiej coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie zadań pomocy społecznej.

8. Kierownik Ośrodka w czasie jego nieobecności zastępuje Główny Księgowy Ośrodka; wykonuje on wszystkie zadania Kierownika z wyjątkiem wydawania decyzji administracyjnych oraz nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z pracownikami Ośrodka.

§ 24. 1. Kierownik Ośrodka wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości Gminy w oparciu o upoważnienie Burmistrza Żabna do wydawania decyzji.

2. Kierownik Ośrodka wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach w zakresie realizacji zadań wynikających z ustaw określonych w § 3, pkt. 7, 8 i 9 należących do właściwości Gminy w oparciu o upoważnienie Burmistrza Żabna do wydawania decyzji.

3. Decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości Gminy, w okresie nieobecności Kierownika Ośrodka, wydaje pracownik Ośrodka upoważniony przez Burmistrza Żabna, na wniosek Kierownika.

4. Burmistrz Żabna na wniosek Kierownika Ośrodka może upoważnić innego pracownika Ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu realizacji zadań wynikających z ustawy określonej w § 3 pkt. 7, 8 i 9

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa

§ 25. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa Gminy Żabno, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r.. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240, z późniejszymi zmianami)

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan dochodów i wydatków zwany Planem Finansowym Ośrodka.

3. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy.

§ 26. 1. Środki finansowe na realizację zadań Ośrodka zapewniają:

1) Wojewoda Małopolski na zadania zlecone;

2) Rada Miejska w Żabnie na zadania własne.

§ 27. Roczny plan finansowy Ośrodka obejmujący dochody i wydatki podlega zatwierdzeniu przez Kierownika Ośrodka.

§ 28. 1. Za całokształt prac związanych z gospodarką finansową oraz gospodarką usługową Ośrodka odpowiada Główny Księgowy Ośrodka w zakresie:

1) prowadzenia rachunkowości jednostki;

2) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi;

3) dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;

4) dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

2. Główny księgowy podpisując umowy związane z powstaniem zobowiązań pieniężnych stwierdza, iż zobowiązania mieszczą się w planie finansowym.

§ 29. 1. Kierownik Ośrodka może, w celu realizacji zadań Ośrodka, zaciągnąć zobowiązania pieniężne do wysokości kwot wydatków określonych w zatwierdzonym, planie finansowym Ośrodka.

2. Dysponent części budżetowej może ustalić dla podległego ośrodka dodatkowe ograniczenia zaciągania zobowiązań bądź dokonywania wydatków.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe.

§ 30. Zmiany w Statucie Ośrodka dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Krzysztof Wójcik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »