| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/135/12 Rady Gminy Nawojowa

z dnia 29 lutego 2012r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Nawojowa

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Określa się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Nawojowa, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady


Jacenty Skrzypiec


Załącznik do Uchwały Nr XIX/135/12
Rady Gminy Nawojowa
z dnia 29 lutego 2012 r.

ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z MIESZKAŃCAMI GMINY NAWOJOWA

Rozdział I.
Przepisy ogólne

§ 1.

Konsultacje społeczne przeprowadzane są w celu zebrania opinii i pozyskania dodatkowych informacji, doświadczeń, sugestii mieszkańców w sprawach szczególnie ważnych dla Gminy. Przedmiotem konsultacji społecznych z mieszkańcami mogą być założenia do projektów uchwał lub projekty uchwał.

§ 2.

1. Konsultacje z mieszkańcami gminy Nawojowa, zwane dalej konsultacjami, mogą być przeprowadzane w przypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy.

2. Za inne sprawy ważne dla gminy uznaje się w szczególności sprawy dotyczące:

1) Strategii Rozwoju Gminy;

2) zmiany planu sieci szkół;

3) programu współpracy z organizacjami pozarządowymi;

4) Wieloletniego Planu Inwestycyjnego;

5) Planu Zagospodarowania Przestrzennego;

6) innych planów i programów strategicznych.

3. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są:

1) wszyscy mieszkańcy Gminy Nawojowa, jeżeli sprawa dotyczy całej gminy,

2) mieszkańcy określonej części obszaru gminy, jeżeli sprawa dotyczy jedynie mieszkańców tej części gminy;

3) określona grupa mieszkańców gminy, jeżeli sprawa dotyczy tej grupy mieszkańców.

4. Każdemu mieszkańcowi biorącemu udział w konsultacjach przysługuje jednokrotna możliwość wyrażenia opinii.

5. Wynik konsultacji ma charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla organów gminy, chyba że ustawa stanowi inaczej.

6. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich mieszkańców.

§ 3.

1. Rozstrzygnięcie o formie i terminie przeprowadzenia konsultacji podejmuje Wójt Gmniy Nawojowa w drodze zarządzenia, w którym określa:

1) przedmiot i cel konsultacji;

2) datę rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;

3) zasięg terytorialny;

4) formę przeprowadzenia konsultacji;

5) osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.

2. Informację o przeprowadzeniu konsultacji publikuje się na stronie BIP Urzędu Gminy Nawojowa, oraz na tablicach ogłoszeń.

Rozdział II.
Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji

§ 4.

1. Z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji może wystąpić:

1) Rada Gminy Nawojowa;

2) grupa co najmniej 50 mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Gminy Nawojowa;

3) organ wykonawczy jednostki pomocniczej Gminy Nawojowa, działający wspólnie z radą sołecką.

2. Wójt Gminy Nawojowa może przeprowadzić konsultacje z własnej inicjatywy.

3. Wniosek Rady Gminy Nawojowa stanowi stosowna uchwała.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, powinien zawierać:

1) termin i zakres terytorialny konsultacji,

2) uzasadnienie z wykazaniem wagi przedmiotu konsultacji dla Gminy Nawojowa,

3) listę osób popierających wniosek, ze wskazaniem imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru PESEL, oświadczeniem o posiadaniu czynnego prawa wyborczego do Rady Gminy Nawojowa oraz własnoręcznym podpisem,

4) wskazanie osoby, z którą należy się kontaktować w sprawie złożonego wniosku.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, powinien zawierać:

1) termin i zakres terytorialny konsultacji,

2) uzasadnienie z wykazaniem wagi przedmiotu konsultacji dla Gminy Nawojowa,

3) wskazanie osoby, z którą należy się kontaktować w sprawie złożonego wniosku,

4) uchwałę rady sołeckiej.

6. Wniosek niespełniający wymogów zawartych odpowiednio w ust. 3-5 nie podlega rozpatrzeniu. W tym przypadku ust. 7 i 8 nie stosuje się.

7. O przeprowadzeniu lub odmowie przeprowadzenia konsultacji decyduje Wójt Gminy Nawojowa, informując o tym wnioskodawcę w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania wniosku.

8. Wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Rady Gminy Nawojowa w terminie 14 dni od dnia otrzymania stanowiska Wójta o odmowie przeprowadzenia konsultacji.

9. Wójt Gminy Nawojowa nie może odmówić przeprowadzenia konsultacji, gdy z wnioskiem wystąpiła Rada Gminy Nawojowa

§ 5.

1. Konsultacje przeprowadza się w formie:

1) ankiet skierowanych do mieszkańców gminy,

2) bezpośrednich spotkań z mieszkańcami, zebrań z lokalnymi grupami społeczno-zawodowymi lub innymi podmiotami,

3) wyłożenia do publicznego wglądu na stronie BIP Urzędu Gminy Nawojowa na 30 dni projektu dokumentów z określeniem terminu na składanie uwag, opinii i wniosków mieszkańców,

4) warsztatów projektowych,

5) komunikacji na płaszczyźnie elektronicznej.

2. Wójt Gminy Nawojowa dokonuje wyboru form konsultacji w zależności od potrzeb i zaistniałych okoliczności mając na uwadze zapewnienie możliwości wypowiedzenia się wszystkim osobom, z którymi przeprowadzane są konsultacje. Dopuszcza się łączenie kilku form prowadzenia konsultacji, z zastrzeżeniem obligatoryjnego wymogu łączenia formy konsultacji, o której mowa w ust. 1 pkt 3 z inną formą konsultacji.

§ 6.

1. Konsultacje w formie ankiety prowadzone są poprzez:

1) udostępnienie aktywnego formularza ankiety na stronie BIP Urzędu Gminy Nawojowa;

2) udostępnienie formularza ankiety w Urzędzie Gminy Nawojowa.

2. Treść ankiety powinna zawierać w szczególności:

1) informację o przeprowadzającym ankietę i wnioskodawcy,

2) zwięzłą informację o celu, jakiemu ma służyć ankieta,

3) pytania,

4) instrukcje dotyczące sposobu udzielenia odpowiedzi na pytania.

3. Ankiety powinny mieć charakter anonimowy.

§ 7.

1. Przez bezpośrednie spotkanie z mieszkańcami rozumie się spotkanie w wyznaczonym miejscu i czasie, na którym zostanie przedstawiony przedmiot konsultacji oraz zapewniona zostanie możliwość zajęcia przez mieszkańców stanowiska na jego temat.

2. Spotkanie prowadzi Wójt Gminy Nawojowa lub osoba przez niego upoważniona.

3. Ze spotkania sporządza się protokół, którego załącznikiem jest lista obecności uczestników spotkania

4. Przebieg spotkania można zapisywać i utrwalać na nośniku elektronicznym w formie audiowizualnej.

§ 8.

1. Uwagi, opinie i wnioski mieszkańców złożone w wyniku konsultacji w formie wyłożenia do publicznego wglądu na stronie BIP Urzędu Gminy Nawojowa na 30 dni projektu dokumentu, przesyła się w formie elektronicznej na właściwy adres email Urzędu Gminy Nawojowa.

§ 9.

1. Przez warsztaty projektowe rozumie się spotkanie umożliwiające zdobycie i pogłębienie wiedzy w zakresie konsultowanego tematu.

§ 10.

Przez komunikację na płaszczyźnie elektronicznej rozumie się interaktywny kontakt z mieszkańcami, za pomocą dostępnych w Urzędzie Gminy Nawojowa środków komunikacji elektronicznej.

§ 11.

1. Wójt Gminy Nawojowa przeprowadza konsultacje przy pomocy Urzędu Gminy Nawojowa, innych gminnych jednostek organizacyjnych lub wyspecjalizowanych podmiotów gospodarczych.

2. Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem konsultacji pokrywane są z budżetu Gminy Nawojowa.

3. Wyniki konsultacji zawierają zestawienie zgłoszonych opinii i uwag wraz ze stanowiskiem Wójta w danej sprawie.

4. Informacje o wynikach konsultacji Wójt Gminy przedstawia na najbliższej sesji Radzie Gminy i podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy oraz w BIP Urzędu Gminy Nawojowa nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

Przewodniczący Rady


Jacenty Skrzypiec

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego Kancelarii Mariański Group w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »