| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/101/12 Rady Gminy Moszczenica

z dnia 23 marca 2012r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 nr XII/90/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2011 roku

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finanasach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - Rada Gminy Moszczenica uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Moszczenica:

1. Po dokonanych zmianach dochody budżetu gminy wynoszą 17.248.703,- zł,

w tym:

dochody bieżące - 13.145.550,- zł,

dochody majątkowe - 4.103.153,- zł.

2. Wydatki budżetu gminy ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 1, do niniejszej uchwały.

Wydatki budżetu po dokonanych zmianach wynoszą - 16.353.949,- zł;

w tym:

1) Wydatki bieżące budżetu - 11.708.753,- zł, w tym:

a) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 7.834.034,- zł, z czego:

- wydatki na wynagrodzenia i skladki od nich naliczane - 6.017.645,- zł;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 1.816.389,- zl;

b) Wydatki na dotacje na zadania bieżące - 280.456,- zł;

c) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.608.977,- zł;

d) Wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 635.286,- zł;

z czego:

- ze środków pochodzących z Unii Europejskiej - 483.176,- zł;

e) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Moszczenica lub planowanych do udzialenia, przypadające do spłaty w roku 2012 - w kwocie 50.000,- zł;

f) Wydatki na obsługę długu publicznego - 300.000,- zł.

2) Wydatki majątkowe budżetu - 4.645.196,- zł, w tym:

a) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.645.196,- zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 3.437.370,- zł;

w tym:

- ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 1.848.926,- zł;

3. Nadwyżka budżetu po zmianach wynosi 894.754,- zł i zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów.

4. Przychody budżetu wynoszą - 1.253.000,- zł.

5. Rozchody budżetu wynoszą 2.147.754,- zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy obejmujące planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2012 ulegają zmianom zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Barbara Bożena Warzecha


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/101/12
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 23 marca 2012 r.

Zmiana wydatków budżetu gminy Moszczenica na 2012 rok

Lp

Dz.

Rozdz.

Nazwa - Treść

Kwota

Zwiększ.

Zmniejsz.

1

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

7.000

7.000

75412

Ochotnicze straże pożarne

7.000

7.000

w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
2. wydatki na dotacje na zadania bieżące


-

-

7.000


7.000

7.000
-

RAZEM wydatki bieżące:
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
2. wydatki na dotacje na zadania bieżące
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych
4.wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
5. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
6. wydatki na obsługę długu

7.000

-

-

-

7.000
-
-

-
-

7.000

7.000

-

7.000

-
-
-

-
-

Przewodniczący Rady Gminy


Barbara Bożena Warzecha


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/101/12
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 23 marca 2012 r.

Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Moszczenica w roku 2012

Dział

Rozdział

Nazwa

Rodzaj dotacji
z budżetu

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zwiększ.

Zmniejsz.

Zwiększ.

Zmniejsz.

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-

7.000

-

75412

Ochotnicze straże pożarne

dotacja celowa na zadania bieżące

7.000

Razem:

-

-

7.000

-


Ogółem. dotacje - 7.000,- zł
w tym:
- dotacje podmiotowe - - zł
- dotacje celowe - + 7.000,- zł
z tego:
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących 7.000 ,- zł
- dotacje celowe inwestycyjne - zł

Przewodniczący Rady Gminy


Barbara Bożena Warzecha

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PrimeSoft Polska Sp. z o.o.

Specjalista z zakresu systemów IT, zarządzania i workflow|BPM

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »