| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/100/2012 Rady Gminy Biały Dunajec

z dnia 19 marca 2012r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Biały Dunajec uchwala co następuje:

§ 1. 1) W uchwale nr XVIII/98/2012 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2012 w załączniku nr 2 do uchwały dokonuje się sprostowania błędu w zapisie dla dz. 852 rozdz. 85212 poprzez nadanie nowego brzmienia: jest: dz. 852 rozdz. 85212 wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych zmniejsza się o kwotę: 80.000,00 zł, zapis dla dz. 852 rozdz. 85212 otrzymuje brzmienie: wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę: 60.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych zmniejsza się o kwotę: 20.000,00 zł.

2) W budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2012 przyjętym uchwałą nr XVII/92/2012 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 19 stycznia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu o kwotę: 1.300.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.300.000,00 zł oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu gminy Biały Dunajec zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Dokonuje się zmian w planie dotacji i wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1) § 1 uchwały nr XVII/92/2012 z dnia 19 stycznia 2012 roku otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 17.348.113,74 zł, w tym dochody bieżące: 17.066.892,74 zł dochody majątkowe: 281.221,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1."

2) § 2 ust 1 uchwały nr XVII/92/2012 z dnia 19 stycznia 2012 roku otrzymuje brzmienie: "Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 19.354.013,74 zł zgodnie z załącznikiem nr 2."

3) § 2 ust 2 uchwały nr XVII/92/2012 z dnia 19 stycznia 2012 roku otrzymuje brzmienie: "Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 16.717.792,74 zł, w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowej w kwocie łącznej - 15.322.565,74 zł, z czego: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.111.011,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 7.306.757,74 zł wydatki na dotacje na zadania bieżące - 633.797,00 zł wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 454.582,00 zł wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Biały Dunajec przypadające do spłaty w roku 2012 - w kwocie łącznej 40.253,00 zł wydatki na obsługę długu publicznego 171.392,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.1."

§ 3. Budżet Gminy po dokonaniu zmian w § 1 wynosi:

^) dochody: 17.348.113,74 zł,

^) wydatki: 19.354.013,74 zł,

^) deficyt: 2.005.900 zł,

^) przychody: 3.000.000 zł,

^) rozchody: 994.100,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Andrzej Styczeń


Uzasadnienie

do uchwały nr XIX/100/2012 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2012

1) Wprowadza się zmiany w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2012 polegające na zwiększeniu budżetu Gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę: 1.300.000,00 zł w dz. 600 rozdz. 60078 na podstawie promesy otrzymanej z MSWiA , środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym: - remont mostu na potoku Krajowym w ciągu ul. Jana Pawła II w miejscowości Biały Dunajec, - remont zabezpieczeń prawego przyczółka mostu na potoku Poroniec w ciągu drogi gminnej Rząski w miejscowości Gliczarów Górny, - remont drogi gminnej "Koślówka" w km 0+000 do 2+700 w miejscowości Biały Dunajec i Gliczarów Górny, - remont drogi gminnej "Za Pasieką" w km 0+000 do 0+500 w miejscowości Biały Dunajec, - remont zabezpieczeń kolektora kanalizacji sanitarnej w km 12+000 do 11+800 potoku Biały Dunajec.

2) Dokonuje się przeniesień środków w pozycji dotacje na zadania bieżące: zmniejsza się wydatki w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę: 20.000,00 zł i zwiększa się w dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę: 20.000,00 zł. Zmiana dotyczy przeznaczenia środków związanych z funkcjonowaniem Centrum Informacji Turystycznej w Białym Dunajcu.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Andrzej Styczeń


Załącznik do Uchwały Nr XIX/100/2012
Rady Gminy Biały Dunajec
z dnia 19 marca 2012 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY BIAŁY DUNAJEC NA ROK 2012

DOCHODY

dział

rozdział

treść

plan przed zmianą

zmniejszenia

zwiększenia

plan po zmianach

600

Transport i łączność

281 221,00

0,00

1 300 000,00

1 581 221,00

60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

0,00

0,00

1 300 000,00

1 300 000,00

dochody bieżące, w tym:

0,00

0,00

1 300 000,00

1 300 000,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

0,00

0,00

1 300 000,00

1 300 000,00

Razem

16 048 113,74

0,00

1 300 000,00

17 348 113,74

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Andrzej Styczeń


Załącznik do Uchwały Nr XIX/100/2012
Rady Gminy Biały Dunajec
z dnia 19 marca 2012 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY BIAŁY DUNAJEC NA ROK 2012

WYDATKI

dział

rozdział

treść

plan przed zmianą

zmniejszenia

zwiększenia

plan po zmianach

600

Transport i łączność

2 805 221,00

0,00

1 300 000,00

4 105 221,00

60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

0,00

0,00

1 300 000,00

1 300 000,00

wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

0,00

0,00

1 300 000,00

1 300 000,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

0,00

0,00

1 300 000,00

1 300 000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

448 000,00

0,00

20 000,00

468 000,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

312 000,00

0,00

20 000,00

332 000,00

w tym

312 000,00

0,00

20 000,00

332 000,00

- dotacje na zadania bieżące

312 000,00

0,00

20 000,00

332 000,00

926

Kultura fizyczna

223 596,74

20 000,00

0,00

203 596,74

92605

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

116 532,00

20 000,00

0,00

96 532,00

w tym

0,00

0,00

- dotacje na zadania bieżące

100 000,00

20 000,00

0,00

80 000,00

Razem

18 054 013,74

20 000,00

1 320 000,00

19 354 013,74

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Andrzej Styczeń

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »