| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OKR-4210-10(12)/2012/285/IXB/JI Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 27 kwietnia 2012r.

w sprawie zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa Elektrociepłownia Sp. z o.o. z siedzibą w Wolbromiu

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 1 oraz art. 47 ust 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 5 marca 2012 r. znak: EC/116/12,
w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła,
przedsiębiorstwa:
ElektrociepłowniaSpółka z o.o. z siedzibą w Wolbromiu
zwanego w dalszej części decyzji "Przedsiębiorstwem energetycznym",

uzupełnionego pismami z dni: 19 marca 2012 r. znak: EC/128/12, 28 marca 2012 r. znak EC/137/12, 10 kwietnia 2012 r. znak EC/153/12, 19 kwietnia 2012 r. znak EC/167/12 oraz 23 kwietnia 2012 r. znak EC/173/12,

postanawiam

zatwierdzić dokonaną przez Przedsiębiorstwo energetyczne zmianę taryfy dla ciepła, która to zmiana stanowi załącznik do niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa energetycznego w dniu 5 marca 2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia zmiany ustalonej przez zainteresowane Przedsiębiorstwo energetyczne taryfy dla ciepła, która została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zwanego dalej "Prezesem URE") decyzją z dnia 19 stycznia 2011 r. Nr OKR-4210-69(10)/2010/2011/285/IX/HH (z późn. zm.).

W uzasadnieniu wniosku o zmianę aktualnie stosowanej taryfy dla ciepła, Przedsiębiorstwo energetyczne wskazało na istotną zmianę warunków prowadzenia działalności, w związku ze zmianą kosztów paliwa węglowego. Powyższy wzrost niezależny od Przedsiębiorstwa energetycznego powoduje, że obowiązująca taryfa nie zapewni pokrycia skutków ww. zmian w obecnych warunkach prowadzenia działalności ciepłowniczej.

Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w powyższej sprawie, Prezes URE zaakceptował argumentację zawartą w uzasadnieniu wniosku złożonego przez Przedsiębiorstwo energetyczne. Zgodnie bowiem z § 28 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291), w przypadku nieprzewidzianej, istotnej zmiany warunków wykonywania przez Przedsiębiorstwo energetyczne działalności gospodarczej, jest możliwa zmiana taryfy wprowadzonej do stosowania, w trybie określonym w art. 47 ustawy - Prawo energetyczne.

Ponadto, w myśl art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Zważywszy, iż w niniejszej sprawie zostały spełnione przesłanki określone w powyższym przepisie, umożliwiające zmianę decyzji, postanowiłem orzec jak w sentencji.

W pozostałym zakresie taryfa dla ciepła, zatwierdzona moją decyzją z dnia 19 stycznia 2011 r. Nr OKR-4210-69(10)/2010/2011/285/IX/HH (z późn. zm.), pozostaje bez zmian.


POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu ochrony konkurencji i konsumentów, za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji - w całości lub w części ( art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Południowo-Wschodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza Lea 114, 30-133 Kraków.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 1 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, zmiana taryfy wraz z decyzją zostaną skierowane do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza zmianę taryfy do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Główny Specjalista


Ryszard Wójcik

Otrzymują:

1. Elektrociepłownia Sp. z o.o.

ul. 1 Maja 100, 32-340 Wolbrom,

2. Wojewoda Małopolski

3. a/a.

Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z pźn. zm.) w związku z treścią ząłacznika do tej ustawy (część I pkt 53).

Józef Indyka - główny specjalista

Załącznik do Decyzji Nr OKR-4210-10(12)/2012/285/IXB/JI
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

01-Taryfa IX-Zmiana - Tekst

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ireneusz Szczęsny

Ireneusz Szczęsny, Kierownik Zespołu Wsparcia Operacyjnego w Link4

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »