| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OKR-4210-18(7)/2012/3273/VIIIA/MK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 27 kwietnia 2012r.

w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna (dawniej Synthos Dwory Sp. z o.o.) z siedzibą w Oświęcimiu

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195 poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 182, poz. 1228, Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173, Nr 106, poz. 622 i Nr 186, poz. 1100) w związku z art. 30 ust. 1 oraz art. 47 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530 oraz z 2011 Nr 135, poz. 789, Nr 205, poz. 1208, Nr 233, poz. 1381 i Nr 234, poz. 1392)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28 marca 2012 r. bez znaku (data wpływu do Urzędu 29 marca 2012r.),
w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła,
przedsiębiorstwa
Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnościa spółka komandytowo-akcyjna (dawniej Synthos Dwory Sp. z o.o.) z siedzibą w Oświęcimiu
zwanego w dalszej części decyzji "Przedsiębiorstwem energetycznym",

uzupełnionego pismami z dnia: 06 kwietnia 2012 r. znak: 889/DE/2012 oraz z dnia 18 kwietnia 2012 r. znak: 959/DE/2012

postanawiam

zatwierdzić dokonaną przez Przedsiębiorstwo energetyczne zmianę taryfy dla ciepła, która to zmiana stanowi załącznik do niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa energetycznego w dniu 29 marca 2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia zmiany ustalonej przez zainteresowane Przedsiębiorstwo energetyczne taryfy dla ciepła, która została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zwanego dalej "Prezesem URE") decyzją z dnia 13 grudnia 2011 r. Nr OKR-4210-32(28)/2011/3273/VIII/JM.

W uzasadnieniu wniosku o zmianę aktualnie obowiązującej taryfy dla ciepła, Przedsiębiorstwo energetyczne wskazało na istotną zmianę warunków prowadzenia działalności, w związku ze wzrostem kosztów paliwa gazowego w porównaniu do kosztów, które stanowiły podstawę kalkulacji cen i stawek opłat w obecnie obowiązującej taryfie dla ciepła. Zmiana spowodowana jest zatwierdzeniem decyzją Prezesa URE z dnia 16 marca 2012 r. Nr DTA-4212-53(29)/2011/2012/652/V/AG taryfy dla paliw gazowych PGNiG S.A., która weszła w życie od 31 marca 2012 r.

Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w powyższej sprawie, Prezes URE zaakceptował argumentację zawartą w uzasadnieniu do wniosku złożonego przez Przedsiębiorstwo energetyczne. Zgodnie bowiem z § 28 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291), w przypadku nieprzewidzianej, istotnej zmiany warunków wykonywania przez Przedsiębiorstwo energetyczne działalności gospodarczej, jest możliwa zmiana taryfy wprowadzonej do stosowania, w trybie określonym w art. 47 ustawy - Prawo energetyczne.

Ponadto, w myśl art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Zważywszy, iż w niniejszej sprawie zostały spełnione przesłanki określone w powyższym przepisie, umożliwiające zmianę decyzji, postanowiłem orzec jak w sentencji.

W pozostałym zakresie taryfa dla ciepła, zatwierdzona moją decyzją z dnia 13 grudnia 2011 r. Nr OKR-4210-32(28)/2011/3273/VIII/JM, pozostaje bez zmian.


POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu ochrony konkurencji i konsumentów, za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji - w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Południowo-Wschodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza Lea 114, 30-133 Kraków.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 1 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, zmiana taryfy wraz z decyzją zostaną skierowane do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Główny specjalista w Południowo Wschodnim Oddziale Terenowym Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Krakowie


Ryszard Wójcik

Otrzymują:

1. Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna (dawniej Synthos Dwory Sp. z o.o.)

ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim,

2. Wojewoda Małopolski,

3. a/a.

Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) w związku z treścią ząłacznika do tej ustawy (część I pkt 53).

Mateusz Korta - inspektor

Załącznik do Decyzji Nr OKR-4210-18(7)/2012/3273/VIIIA/MK
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiana VIIIA taryfy dla ciepła

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Przyborowska

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »