| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OKR-4210-19(6)/2012/222/IXA/JI Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 27 kwietnia 2012r.

w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Bochni

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195 poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 182, poz. 1228, Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 182, Nr 34, poz. 173 i Nr 106, poz. 622) w związku z art. 30 ust 1 i art. 45 ust. 1 oraz art. 47 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530 oraz z 2011 r. Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 205, poz. 1208, Nr 233, poz. 1381 i Nr 234, poz. 1392) po rozpatrzeniu wniosku

z dnia 27 marca 2012 r., znak: L.dz. 400/12
w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła

przedsiębiorstwa
Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
z siedzibą w Bochni zwanego w dalszej części decyzji "Przedsiębiorstwem energetycznym",

uzupełnionego pismami z dnia 19 kwietnia 2012 r., znak: L.dz. 502/12 oraz z dnia 25 kwietnia 2012 r., bez znaku

postanawiam

zatwierdzić dokonaną przez Przedsiębiorstwo energetyczne zmianę taryfy dla ciepła, która to zmiana stanowi załącznik do niniejszej decyzji.


UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa energetycznego w dniu 28 marca 2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła, ustalonej przez zainteresowane Przedsiębiorstwo energetyczne, która została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zwanego dalej "Prezesem URE") decyzją z dnia 15 listopada 2011 r., znak: OKR-4210-53(14)/2011/222/IX/EŚ.

Uzasadnieniem wniosku o zmianę aktualnie stosowanej taryfy dla ciepła, jest istotna zmiana warunków prowadzenia działalności gospodarczej, w związku ze zmianą cen paliw, tj. gazu ziemnego, co skutkuje zwiększeniem kosztów zużycia tych paliw przez Przedsiębiorstwo energetyczne, a tym samym zwiększeniem kosztów dostarczania ciepła do odbiorców. Mając na uwadze powyższe podano w taryfie ceny i stawki oplat uwzgedniające zmianę cen paliw.

Ponadto, w myśl art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy którejstrona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Zważywszy, iż w niniejszej sprawie zostały spełnione przesłanki określone w powyższym przepisie,umożliwiające zmianę decyzji, postanowiłem orzec jak w sentencji.

W pozostałym zakresie taryfa dla ciepła, zatwierdzona moją decyzją z dnia 15 listopada 2011 r., znak: OKR-4210-53(14)/2011/222/IX/EŚ, pozostaje bez zmian.


POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu OchronyKonkurencji i Konsumentów, za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie dwutygodniowym od dnia jejdoręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, oraz art. 47946 pkt 1 iart. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego orazzawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ichuzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji - w całościlub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Południowo-Wschodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibąw Krakowie, ul. Juliusza Lea 114, 30-133 Kraków.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 1 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne,zmiana taryfy wraz z decyzją zostaną skierowane do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza zmianę taryfy do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Główny Specjalista


Ryszard WójcikOtrzymują:

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bochni,

ul. Ks. J. poniatowskiego 24, 32-700 Bochnia,

2. Wojewoda Małopolski,

3. aa.

Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z pźn. zm.) w związku z treścią ząłacznika do tejustawy (część I pkt 53).

Józef Indyka - gł. specjalista

Załącznik do Decyzji Nr OKR-4210-19(6)/2012/222/IXA/JI
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

(Zmiana Taryfy dla ciepła 2012)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Roland Szymczykiewicz

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »