| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX-167/12 Rady Gminy Łapsze Niżne

z dnia 13 kwietnia 2012r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn zm.), art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) Rada Gminy Łapsze Niżne uchwala co następuje:

§ 1.

Uchwala się tryb i sposób powołania i odwołania członków zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie zwanego dalej "Zespołem" oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

§ 2.

1. Celem Zespołu Interdyscyplinarnego będzie realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i realizacja działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

2. Zespół powoływany jest przez Wójta Gminy w Łapszach Niżnych w drodze zarządzenia.

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele:

1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;

2) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;

3) Policji;

4) oświaty;

5) ochrony zdrowia;

6) organizacji pozarządowych.

3. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą także kuratorzy sądowi.

4. W skład zespołu mogą wchodzić także prokuratorzy oraz po jednym przedstawicielu podmiotów innych niż określone w pkt 2, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

§ 3.

Przedstawiciele poszczególnych instytucji / jednostek zostają wskazani imiennie przez osoby kierujące instytucjami - jednostkami.

§ 4.

Członkowie Zespołu powoływani są na czas nieokreślony.

§ 5.

Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy w Łapszach Niżnych a podmiotami, których przedstawiciele powołani zostaną w Zespole .

§ 6.

Wójt Gminy w Łapszach Niżnych odwołuje członka Zespołu Interdyscyplinarnego:

1) z własnej inicjatywy,

2) w przypadku rezygnacji członka zespołu interdyscyplinarnego,

3) na wniosek podmiotu, który wskazał osobę na członka zespołu interdyscyplinarnego, wniosek o odwołanie powinien zawierać wskazanie nowego przedstawiciela do zespołu interdyscyplinarnego.

§ 7.

Do zadań Zespołu należy:

1) integracja i koordynacja działań wszystkich podmiotów wchodzących w skład zespołu w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

2) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

3) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających w celu przeciwdziałanie temu zjawisku,

4) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie poprzez działania grup roboczych,

5) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,

6) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,

7) omawianie bieżących problemów wymagających rozstrzygnięcia zespołu,

8) prowadzenie dokumentacji pracy zespołu: protokoły zawierające listy obecności, tematykę omawianych spraw i opis działań.

§ 8.

Pracami Zespołu kieruje jego Przewodniczący wybrany na pierwszym posiedzeniu Zespołu przez jego członków.

§ 9.

1. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb co najmniej raz na kwartał.

2. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt Gminy Łapsze Niżne, a kolejne posiedzenia

zwołuje Przewodniczący Zespołu.

3. Uczestnictwo w spotkaniach zespołu interdyscyplinarnego jest obowiązkowe .

§ 10.

Obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych.

§ 11.

W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w

indywidualnych przypadkach, Zespół może tworzyć grupy robocze.

§ 12.

Członkowie Zespołu oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

§ 13.

1. Członkowie Zespołu oraz grup roboczych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań, o których mowa w art. 9b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 z późn.zm.), zwanej dalej ustawą, mogą przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie, dotyczące: stanu zdrowia, nałogów, skazań, orzeczeń o ukaraniu, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, bez zgody i wiedzy osób, których dane te dotyczą.

2. Członkowie Zespołu oraz grup roboczych zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zadań. Obowiązek ten rozciąga się także na okres po ustaniu członkostwa w zespole interdyscyplinarnym oraz w grupach roboczych.

3. Przed przystąpieniem do wykonywania czynności, o których mowa w art. 9b ust. 2 i 3 ustawy, członkowie zespołu oraz grup roboczych składają organowi, o którym mowa w art. 9a ust. 2, oświadczenie o następującej treści: "Oświadczam, że zachowam poufność informacji i danych, które uzyskałem przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz, że znane mi są przepisy o odpowiedzialności karnej za udostępnienie danych osobowych lub umożliwienie do nich dostępu osobom nieuprawnionym" .

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łapsze Niżne.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Helena Klimczak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ministerstwo Finansów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »