| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/131/2012 Rady Gminy Liszki

z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Liszki na 2012r."

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.), oraz art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2003 r., nr 106, poz. 1002 ze zm.) Rada Gminy Liszki uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Liszki na 2012 r." w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Liszki.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Liszki


mgr inż. Zbigniew Kaczor


Załącznik do Uchwały Nr XVIII/131/2012
Rady Gminy Liszki
z dnia 29 marca 2012 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY LISZKI W 2012 ROKU

" Zwierzę jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę."

Podstawa prawną podjęcia uchwały przez Radę Gminy Liszki w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Liszki, zwanego dalej programem jest:
? ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.)
? ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2003 r., nr 106, poz. 1002 ze zm.),
? Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt ( Dz. U. , nr 116, poz. 753),

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Ilekroć w programie jest mowa o:

1) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Liszki jako jednostkę organizacyjną przy pomocy której Wójt Gminy Liszki wykonuje zadania;

2) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Liszki;

3) Referacie Rolnictwa, Geodezji i Ochrony Środowiska - należy rzez to rozumieć komórkę organizacyjną Urzędu Gminy Liszki;

4) Schronisku - należy przez to rozumieć firmę PLAMA Jan Michalski, Racławice 91, 32-222 Racławice, prowadzącej schronisko dla bezdomnych zwierząt w Racławicach;

5) Komisariacie Policji - należy przez to rozumieć Komisariat Policji w Zabierzowie, ul. Sportowa 1, 32-080 Zabierzów;

6) zwierzętach bezdomnych - należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które zabłąkały się, uciekły bądź zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby pod której opieką trwale dotąd pozostawały;

7) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub w odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze towarzysza;

8) kotach wolno żyjących - należy rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności w stanie dzikim;

9) programie - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie gminy Liszki w 2012 roku;

10) wykonawcy - należy przez to rozumieć firmę DAMICH Damian Michalski, 32-300 Olkusz, ul. Gen. J.H. Dąbrowskiego 18, jako podmiot świadczący usługę odławiania bezdomnych zwierząt i przewożenia ich do schroniska w Racławicach, oraz zapewniania im opieki.

Rozdział 2.
CELE I ZADANIA PROGRAMU

§ 2.

Celem programu jest :

1) zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy;

2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom;

3) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i osobom przebywającym na terenie gminy Liszki;

4) zapobieganie rozprzestrzenianiu się zachorowań na wściekliznę;

5) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt.

§ 3.

Zadania priorytetowe programu to:

1) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt, w szczególności psów i kotów, poprzez sterylizację i kastrację;

2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Liszki;

3) sprawowanie całodobowej opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;

4) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

5) edukacja mieszkańców w zakresie walki z bezdomnością zwierząt oraz w zakresie opieki nad zwierzętami;

6) współpraca z organizacjami społecznymi oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi zajmującymi się ochroną zwierząt;

7) współpraca ze schroniskiem dla zwierząt;

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Rozdział 3.
OGRANICZENIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

§ 4.

Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt, w szczególności psów i kotów poprzez sterylizację i kastrację realizuje:

1) schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do schroniska z wyłączeniem zwierząt z przeciwwskazaniami wykonania zabiegu ze względu na wiek bądź stan zdrowia;

2) Gmina Liszki poprzez prowadzenie akcji wśród mieszkańców zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji.

3) organizacje społeczne poprzez realizację zadań publicznych obejmujących zabiegi kastracji i sterylizacji zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących.

Rozdział 4.
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI

§ 5.

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Liszki realizują:

1) schronisko poprzez przyjmowanie bezdomnych zwierząt dostarczonych przez wykonawcę świadczącego usługę odławiania bezdomnych zwierząt z terenu gminy z którym została zawarta stosowna umowa;

2) Gmina Liszki poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego w miejscowości Kaszów 242 zapewniającego czasowe przetrzymywanie zwierząt gospodarskich;

3) organizacje społeczne poprzez realizację zadań publicznych obejmujących opiekę nad zwierzętami bezdomnymi.

§ 6.

Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują:

1) Referat Rolnictwa, Geodezji i Ochrony Środowiska poprzez:

a) podejmowanie interwencji w sprawie kotów wolno żyjących;

b) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom kotów wolno żyjących, którzy zostaną zarejestrowani w urzędzie;

2) organizacje społeczne poprzez realizację zadań publicznych obejmujących opiekę nad kotami wolno żyjącymi oraz podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących.

§ 7.

Poszukiwanie nowych opiekunów i schronienia dla bezdomnych zwierząt realizują:

1) schronisko dla zwierząt poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawanie do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania;

2) Referat Rolnictwa, Geodezji i Ochrony Środowiska poprzez:

a) promocję adopcji zwierząt ze schroniska ;

b) umieszczanie ogłoszeń o możliwości adopcji na stronie internetowej Urzędu Gminy Liszki;

c) tworzenie banku informacji o osobach wyrażających chęć otoczenia opieką bezdomnego psa lub kota.

3) Organizacje społeczne poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.

§ 8.

Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Liszki realizują:

1) Gmina Liszki poprzez zawarcie stosownej umowy z uprawnionym wykonawcą świadczącym usługi odławiania bezdomnych zwierząt;

2) Komisariat Policji poprzez podjęcie interwencji w sprawie bezdomnego zwierzęcia i zgłoszenie zaistniałej sytuacji wykonawcy z którym Gmina Liszki zawarła umowę;

3) organizacje społeczne poprzez informowanie Gminy o bezdomnych zwierzętach.

§ 9.

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizuje schronisko poprzez zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii.

§ 10.

Usypianie ślepych miotów zwierząt zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie zwierząt realizują:

1) schronisko dla zwierząt poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów;

2) Gmina Liszki poprzez finansowanie usypiania ślepych miotów zwierząt, w szczególności psów i kotów.

Rozdział 5.
EDUKACJA MIESZKAŃCÓW

§ 11.

Edukacja mieszkańców w zakresie walki z bezdomnością zwierząt będzie odbywać się poprzez:

1) propagowanie założeń programu w formie ulotek, artykułów w prasie i na stronie internetowej Urzędu;

2) podejmowanie współpracy z osobami fizycznymi i prawnymi oraz organizacjami społecznymi zajmującymi się ochroną zwierząt polegającej na wspólnym przygotowaniu materiałów oraz działań edukacyjnych w zakresie m.in:

a) odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami;

b) humanitarnego traktowania zwierząt;

c) propagowania sterylizacji i kastracji zwierząt;

d) adopcji zwierząt bezdomnych.

3) prowadzenie edukacji w placówkach oświatowych, przy udziale organizacji zajmujących się ochroną zwierząt na temat:

a) praw i obowiązków wynikających z faktu posiadania psa, kota lub innego zwierzęcia domowego;

b) konsekwencji wynikających z niekontrolowanego wzrostu populacji bezdomnych zwierząt.

Rozdział 6.
FINANSOWANIE PROGRAMU

§ 12.

Środki finansowe na realizację zadań wynikających z programu zostały zabezpieczone w budżecie Gminy na rok 2012, w kwocie 20 000 zł. Przewiduje się możliwość zwiększenia tych środków w ciągu roku w zależności od potrzeb.

§ 13.

Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zawieranie stosownych umów oraz zlecanie zadań publicznych w zakresie objętym ustawą o ochronie zwierząt.

Przewodniczący Rady Gminy Liszki


mgr inż. Zbigniew Kaczor

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »