| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/132/12 Rady Miejskiej w Bobowej

z dnia 30 kwietnia 2012r.

w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Bobowa na rok 2012

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ) - Rada Miejska w Bobowej uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Budżetowej Gminy Bobowa na rok 2012 Nr XVI/101/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 29.12.2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 47 665,00 zł w tym :

1) dochody bieżące- zmniejsza się o kwotę 305 165,00 zł, zwiększa się o kwotę 2 500,00 zł. oraz zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 255 000,00 zł jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 31 870 406,62 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 455 500,00 zł w tym :

1) wydatki bieżące -zwiększa się o kwotę 2 500,00 zł, wydatki majątkowe- zmniejsza się o kwotę 1 028 000,00zł i zwiększa się o kwotę 570 000,00 zł jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 37 742 942,62 zł.

3. Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 458 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Na skutek wprowadzonych zmian zmniejsza sie się deficyt budżetowy o kwotę 407 835,00 zł.

5. Dokonuje się zmniejszenia przychodów o kwotę 407 835,00 zł, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku 2012 do kwoty -8 283 081,00 zł. z czego :

a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 5 872 536,00 zł.,

b) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 2 410 545,00 zł,

7. Upoważnia się Burmistrza Bobowej do zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów określonych limitami w ust 6, z których obciążenia w okresie spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w WPF Gminy Bobowa.

8. Dokonuje się zmniejszenia kwoty udzielonych dotacji o wartość 193 000,00 zł, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

9. Dokonuje się zmian w zakresie planu dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2012 rok, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady


Stanisław Siedlarz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/132/12
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 30 kwietnia 2012 r.

Dochody Budżetu Gminy Bobowa na 2012 r.

Dział

§

Źródło dochodów

Zmniejszenie w zł.

Zwiększenie w zł.

1

2

3

4

5

010

Rolnictwo i łowiectwo

0,00

25 000,00

Dochody majątkowe

0,00

25 000,00

6630

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów )miedzy jst

25 000,00

600

Transport i łączność

0,00

230 000,00

Dochody majątkowe

0,00

230 000,00

6630

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów )miedzy jst

230 000,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

84 139,00

0,00

Dochody bieżące

84 139,00

0,00

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

84 139,00

758

Różne rozliczenia

221 026,00

0,00

Dochody bieżące

221 026,00

0,00

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa (subwencja oświatowa)

221 026,00

852

Pomoc społeczna

0,00

2 500,00

Dochody bieżące

0,00

2 500,00

0690

Wpływy z różnych opłat

2 500,00

Razem dochody :

305 165,00

257 500,00

W tym: dochody bieżące

305 165,00

2 500,00

W tym: dochody majątkowe

0,00

255 000,00

Przewodniczący Rady


Stanisław Siedlarz


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/132/12
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 30 kwietnia 2012 r.

Wydatki budżetu Gminy Bobowa na 2012 rok

Dz. Rozdz.

Treść

Zmniejsz. w zł.

Zwiększ.
w zł.

010

Rolnictwo i łowiectwo

0,00

40 000,00

01095

Pozostała działalność w tym:

40 000,00

Wydatki majątkowe:

0,00

40 000,00

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne

40 000,00

600

Transport i łączność

1 028 000,00

530 000,00

60013

Drogi publiczne wojewódzkie w tym:

193 000,00

530 000,00

Wydatki majątkowe:

193 000,00

530 000,00

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne

193 000,00

530 000,00

60014

Drogi publiczne powiatowe w tym:

435 000,00

0,00

Wydatki majątkowe:

435 000,00

0,00

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne

435 000,00

0,00

w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1pkt 2 i 3

435 000,00

0,00

60016

Drogi publiczne gminne w tym:

400 000,00

0,00

Wydatki majątkowe:

400 000,00

0,00

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne

400 000,00

0,00

W tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1pkt 2 i 3

400 000,00

0,00

852

Pomoc społeczna

2 500,00

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:

2 500,00

Wydatki bieżące:

2 500,00

1. Wydatki jednostek budżetowych

2 500,00

1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2 500,00

Razem wydatki:

1 028 000,00

572 500,00

W tym: wydatki bieżące

0,00

2 500,00

W tym: wydatki majątkowe

1 028 000,00

570 000,00

Przewodniczący Rady


Stanisław Siedlarz


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/132/12
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 30 kwietnia 2012 r.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Bobowa w 2012 roku

w tym: wydatki na prog.z udz.środ. o których mowa w art.5 ust 1,pkt. 2 i 3

Lp.

Wyszczególnienie

Dz.

Rozdz.

Zmniejsz. w zł.

Zwiększ. w zł.

Zmniejsz. w zł.

Zwiększ. w zł.

A

Wydatki majątkowe w tym:

1 028 000,00

570 000,00

835 000,00

0,00

1

Budowa dróg dojazdowych do pól Stróżna- Nowa Wieś I w m. Stróżna

010

01095

40 000,00

2

Udzielenie pomocy finansowej do budowy chodników przy drogach wojewódzkich nr 977 na odcinku Biesna -Siedliska-Sędziszowa i nr 981 na odcinku Jankowa -Jeżów-Wilczyska.

600

60013

193 000,00

3

Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 Tarnów- Moszczenica w m. Siedliska - pomoc rzeczowa

600

60013

530 000,00

4

Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi powiat. Nr 1464 K na odc. Bobowa-Brzana- pomoc rzeczowa

600

60014

435 000,00

435 000,00

5

Odnowa centrum miasta Bobowa(w tym: budowa parkingu, chodników, oświetlenia)

600

60016

400 000,00

400 000,00

RAZEM

1 028 000,00

570 000,00

835 000,00

0,00

Przewodniczący Rady


Stanisław Siedlarz


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/132/12
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 30 kwietnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Bobowa na 2012 rok

Lp./ §

Treść

Plan w zł.

Zmiana

Plan po zmianach w zł.

I

Dochody ogółem

31 918 071,62

-47 665,00

31 870 406,62

II

Wydatki ogółem

38 198 442,62

- 455 500,00

37 742 942,62

III

Wynik -Nadwyżka/Deficyt (I-II)

-6 280 371,00

-407 835,00

-5 872 536,00

IV

Przychody ogółem w tym:

9 190 916,00

-407 835,00

8 783 081,00

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

8 690 916,00

-407 835,00

8 283 081,00

950

Wolne środki

500 000,00

0,00

500 000,00

V

Rozchody ogółem w tym:

2 910 545,00

0,00

2 910 545,00

963

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

1 235 545,00

0,00

1 235 545,00

992

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

1 675 000,00

0,00

1 675 000,00

Przewodniczący Rady


Stanisław Siedlarz


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/132/12
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 30 kwietnia 2012 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bobowa na 2012 rok

Dz.

Rozdz.

§

Treść

Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacja dla jednostek poza sektora finansów publicznych

Zmniejsz. w zł.

Zwiększ. w zł.

Zmniejsz. w zł.

600

Transport i łączność

193 000

0

0

60013

Drogi publiczne wojewódzkie w tym;

193 000

0

Wydatki majątkowe w tym:

193 000

0

Dotacja celowa, pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Małopolskiego na budowę chodników

193 000

Razem:

193 000

0

0,00

Przewodniczący Rady


Stanisław Siedlarz


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/132/12
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 30 kwietnia 2012 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2012 rok

Dz.

Rozdz.

§

Treść

Dochody w zł.

Wydatki w zł.

1

2

3

4

5.

6.

010

Rolnictwo i łowiectwo

255 000,00

255 000,00

01095

Pozostała działalność

25 000,00

6630

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów )miedzy jst

25 000,00

01095

Pozostała działalność

25 000,00

Wydatki majątkowe:

25 000,00

Budowa dróg dojazdowych do pól Stróżna -Nowa Wieś I w m. Stróżna

25 000,00

600

Transport i łączność

230 000,00

230 000,00

60013

Drogi publiczne wojewódzkie

230 000,00

230 000,00

6630

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów )miedzy jst

230 000,00

60013

Drogi publiczne wojewódzkie

230 000,00

Wydatki majątkowe:

230 000,00

Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 Tarnów- Moszczenica w m. Siedliska

230 000,00

Razem:

255 000,00

255 000,00

Przewodniczący Rady


Stanisław Siedlarz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dremel

BIG ON DETAIL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »