Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 2/10 Starosty Opolskiego

z dnia 20 stycznia 2010r.

w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Łaziska, powiat opolski

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, z późn. zm.), po rozpatrzeniu opracowania i uzyskaniu opinii Nadleśniczego Nadleśnictwa Kraśnik zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) Zatwierdza się uproszczone plany urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa opracowane na kompleksy leśne, położone w granicach administracyjnych miejscowości: Głodno, Janiszów, Kępa Piotrawińska, Kolonia Łaziska, Kopanina Kamieńska, Łaziska, Niedźwiada Duża, Piotrawin, Wojciechów, Zgoda o ogólnej powierzchni leśnej 597,60 ha, na lata 2010 - 2019.
2) Oryginały planów znajdują się w Wydziale Rolnictwa, Środowiska i Leśnictwa, który prowadzi ewidencję uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.
§ 2. Wykonanie zarządzenia w zakresie realizacji zadań zawartych w uproszczonych planach urządzenia lasów wymienionych w § 1 ust. 1 powierza się Naczelnikowi Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim.
§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
Wicestarosta

Janusz Gąsior
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-02-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe