Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/219/2009 Rady Gminy Lubycza Królewska

z dnia 30 grudnia 2009r.

w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Lubycza Królewska miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art.12 ust.2.ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.) Rada Gminy u c h w a l a, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się następujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:
1) Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane w odległości 30 mb od granicy nieruchomości, na których znajdują się:
a) przedszkola, szkoły oraz inne zakłady i placówki oświatowo-wychowawcze,
b) ośrodki zdrowia i inne placówki służby zdrowia,
c) obiekty sportowe, plaże, baseny i kąpieliska,
d) obiekty kultu religijnego, kościoły, kaplice, domy modlitwy.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XII/67/1993 r. Rady Gminy w Lubyczy Królewskiej z dnia 2 lipca 1993 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-02-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe